నారాయణీయము/ఏకాదశ స్కంధము/93వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
ఏకాదశ స్కంధము

93- వ దశకము - ఇరువదినాలుగుమందిగురువులు


93-1
బంధుస్నేహం విజహ్యాం తవ హి కరుణయా త్వయ్యుపావేశితాత్మా
సర్వం త్యక్త్వా చరేయం సకలమపి జగద్వీక్ష్య మాయావిలాసమ్।
నానాత్వాత్ భ్రాంతిజన్యాత్ సతి ఖలు గుణదోషావబోధే విధిర్వా
వ్యాసేధో వా కథం తౌ త్వయి నిహితమతేర్వీతవైషమ్యబుద్ధేః॥

93-2
క్షుత్తృష్ణాలోపమాత్రే సతతకృతధియో జంతవస్సంత్యనంతాః
తేభ్యో విజ్ఞానవత్త్వాత్ పురుష ఇహ వరసజ్జనిర్దుర్లభైవ।
తత్రాప్యాత్మాత్మనః స్యాత్ సుహృదపి చ రిపుర్య స్త్వయి న్యస్తచేతాః
తాపోచ్ఛిత్తేరుపాయం స్మరతి స హి సుహృత్ స్వాత్మవైరీ తతో౾న్యః॥

93-3
త్వత్కారుణ్యే ప్రవృత్తే క ఇవ న హి గురుర్లోకవృత్తే౾పి భూమన్।
సర్వాక్రాంతాపి భూమిర్న హి చలతి తతః సత్ క్షమాం శిక్షయేయమ్ ।
గృహ్ణీయామీశ। తత్తద్విషయపరిచయే౾ప్యప్రసక్తిం సమీరాత్
వ్యాప్తత్వం చాత్మనో మే గగనగురువశాద్భాతు నిర్లేపతా చ॥

93-4
స్వచ్ఛస్య్సాం పావనో౾హం మధుర ఉదకవత్ వహ్నివన్మా స్మ గృహ్ణాం
సర్వాన్నీనో౾పి దోషం తరుషు తమివ మాం సర్వభూతేష్వవేయామ్।
పుష్టిర్నష్టిః కలానాం శశిన ఇవ తనోర్నాత్మనో౾స్తీతి విద్యాం
తోయాదివ్యస్త మార్తాండవదపి చ తనుష్వేకతాం త్వత్ప్రసాదాత్॥

93-5
స్నేహాద్వ్యాధాత్తపుత్రప్రణయమృతకపోతాయితో మా స్మ భూవం
ప్రాప్తం ప్రాశ్నన్ సహేయ క్షుధమపి శయువత్ సింధువత్ స్యామగాధః।
మా సప్తం యోషిదాదౌ శిఖిని శలభవద్భృంగవత్ సారభాగీ
భూయాసం కిం తు తద్వద్ధనచయన వశాన్మాహమీశ। ప్రణేశమ్॥

93-6
మా బద్ధ్యాసం తరుణ్యా గజ ఇవ వశయా నార్జయేమం దనౌఘం
హర్తా న్యస్తం హి మాధ్వీహర ఇవ మృగవన్మా ముహం గ్రామ్యగీతైః।
నాత్యాసజ్జేయ భోజ్యే ఝష ఇవ బడిశే పింగళావన్నిరాశః
సుప్యాం భర్తవ్యయోగాత్ కురర ఇవ విభో సామిషో౾న్యైర్నహన్యై॥

93-7
వర్తేయ త్యక్తమానః సుఖమతిశిశువన్నిస్సహాయశ్చరేయం
కన్యాయా ఏకశేషో వలయ ఇవ విభో। వర్జితాన్యోన్యఘోషః।
త్వచ్ఛిత్తో నావబుధ్యై పరమిషుకృదివ క్ష్మాభృదాయానఘోషం
గేహేష్వన్యప్రణీతేష్వహిరివ నివసాన్యుందురోర్మందిరేషు॥

93-8
త్వయ్యేవ త్వత్కృతం త్వం క్షమయసి జగదిత్యూర్ణనాభాత్ ప్రతీయాం
త్వచ్చింతా త్వత్స్వరూపం కురుత ఇతి దృఢం శిక్షయే పేశకారాత్।
విడ్భస్మాత్మా చ దేహో భవతి గురువరో యో వివేకం విరక్తిం
ధత్తే సంచింత్యమానో మమ తు బహురుజాపీడితో౾యం విశేషాత్॥

93-9
హీ హీ మే దేహ మోహం త్యజ పవనపురాధీశ యత్ ప్రేమహేతోః
గేహే విత్తే కళత్రాదిషు చ వివశితాస్త్వత్పదం విస్మరంతి।
సో౾యం వహ్నేశ్శునో వా పరమిహ పరతస్సాంపత్రం చాక్షికర్ణ-
త్వగ్జిహ్వాద్యా వికర్షంత్యవశమత ఇతః కో౾పి న త్వత్పదాబ్జే॥

93-10
దుర్వారో దేహమోహో యది పునరధునా తర్హి నిశ్శేషరోగాన్
హృత్వా భక్తిం ద్రఢిష్ఠాం కురు తవ పద పంకేరుహే పంకజాక్ష।
నూనం నానాభవాంతే సమధిగతమిమం ముక్తిదం విప్రదేహం
క్షుద్రే హ హంత మా మా క్షిప విషయరసే పాహిమాం మారుతేశ॥

ఏకాదశ స్కంధము
93వ దశకము సమాప్తము
-x-