నారాయణీయము/ఏకాదశ స్కంధము/91వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||

ఏకాదశ స్కంధము[మార్చు]

91- వ దశకము - భక్తి స్వరూపవర్ణనము


91-1
శ్రీకృష్ణ। త్వత్పదోపాసనమభయతమం బద్థమిథ్యార్థదృష్టేః
మర్త్యస్యార్తస్య మన్యే వ్యపసరతి భయం యేన సర్వాత్మనైవ।
యత్తావత్ త్వత్ప్రణీతానిహ భజనవిధీనాస్థితో మోహమార్గే
ధావన్నప్యావృతాక్షః స్థలతి న కుహచిద్దేవదేవాఖిలీత్మన్॥

91-2
భూమన్। కాయేన వాచా ముహురపి మనసా త్వద్బల ప్రేరితాత్మా
యధ్యత్కుర్వే సమస్తం తదిహ పరతరే త్వయ్యసావర్పయామి।
జాత్యాపీహా శ్వపాకస్త్వయి నిహితమనః కర్మవాగింద్రియార్థ।
ప్రాణో విశ్వం పునీతే న తు విముఖమనాస్త్వత్పదాద్విప్రవర్యః॥

91-3
భీతిర్నామ ద్వితీయాత్ భవతి నను మనఃకల్పితం చ ద్వితీయం
తేనైక్యాభ్యాసశీలో హృదయమిహ యథాశక్తి బుద్ధ్యా నిరుంధ్యామ్।
మాయావిద్ధే తు తస్మిన్ పునరపి న తథా భాతి మాయాధినాథం
తం త్వాం భక్త్యా మహత్యా సతతమనుభజన్నీశ భీతిం విజహ్యామ్॥

91-4
భక్తేరుత్పత్తివృద్ధీ తవ చరణజుషాం సంగమేనైవ పుంసాం
ఆసాద్యే పుణ్యభాజాం శ్రియ ఇవ జగతి శ్రీమతాం సంగమేన।
తత్సంగో దేవ భూయాన్మమ ఖలు సతతం తన్ముఖాదున్మిషద్భిః
త్వన్మహాత్మ్యప్రకారైర్భవతి చ సు దృఢా భక్తిరుద్ధూతపాపా॥

91-5
శ్రేయోమార్గేషు భక్తావధికబహుమతిర్జన్మకర్మాణి భూయో
గాయన్ క్షేమాణి నామాన్యపి తదుభయతః ప్రద్రుతం ప్రద్రుతాత్మా।
ఉద్యద్ధాసః కదాచిత్ కుహచిదపి రుదన్ క్వాపి గర్జన్ ప్రగ్రాయన్
ఉన్మాదీవ ప్రనృత్యన్నయి కురు కరుణాం లోకబాహ్యశ్చరేయమ్॥

91-6
భూతాన్యేతాని భూతాత్మాకమపి సకలం పక్షిమత్స్యాన్ మృగాదీన్
మర్త్యాన్ మిత్రాణి శత్రూనపి యమితమతిస్త్వన్మయాన్యానమాని।
త్వత్సేవాయాం హి సిధ్యేన్మమ తవ కృపయా భక్తిదార్ద్యం విరాగః
త్వత్తత్త్వస్యావబోధో౾పి చ భువనపతే।యత్నభేదం వినైవ॥

91-7
నో ముహ్యన్ క్షుత్తృడాద్యైర్ భవసరణిభవైస్వన్నిలీనాశయత్వాత్
చింతాసాతత్యశాలీ నిమిషలవమపి త్వత్పాదాదప్రకంపః।
ఇష్టానిష్టేషు తుష్టివ్యసనవిరహతో మాయికత్వావబోధాత్
జ్యోత్స్నాభిస్త్వన్నఖేందోరధికశిశిరితేనాత్మనా సంచరేయమ్॥

91-8
భూత్వేషేషు త్వదైక్యస్మృతిసమధిగతౌ నాధికారో౾ధునా చేత్
త్వత్ప్రేమత్వత్కమైత్రీజడమతిషు కృపా ద్విట్సు భూయాదుపేక్షా।
అర్చాయాం వా సమర్చాకుతుకమురుతరశ్రద్ధయా వర్ధతాం మే
త్వత్సంసేవీ తథాపి ద్రుతముపలభతే భక్తలోకోత్తమత్వమ్॥

91-9
ఆనృత్య త్వత్స్వరూపం క్షితిజలమరుదాద్యాత్మనా విక్షిపంతీ
జీవాన్ భూయుష్ఠకర్మావళివివశగతీన్ దుఃఖజాలే క్షిపంతీ।
త్వన్మాయా మా౾భిభూన్మామయి భువనపతే।కల్పతే తత్ప్రశాంత్యై
త్వత్పాదే భక్తిరేవేత్యవదదయి విభో। సిద్ధయోగీ ప్రబుద్ధః॥

91-10
దుఃఖాన్యాలోక్య జంతుష్వలముదితవివేకో౾హమాచార్యవర్యాత్
లబ్ద్వా త్వద్రూపతత్త్వం గుణచరితకథాద్యుద్భవద్భక్తిభూమా।
మాయామేనాం తరిత్వా పరమసుఖమయే త్వత్పదే మోదితాహే
తస్యాయం పూర్వరంగః పవనపురపతే। నాశయాశేషరోగాన్॥

ఏకాదశ స్కంధము
91వ దశకము సమాప్తము
-x-