నారాయణీయము/ఏకాదశ స్కంధము/92వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
ఏకాదశ స్కంధము

92- వ దశకము - కర్మ మిశ్ర భక్తిస్వరూపము


92-1
వేదైస్సర్వాణి కర్మాణ్యఫలపరతయా వర్ణితానీతి బుద్ధ్వా
తాని త్వయ్యర్పితన్యేవ హి సమనుచరన్యాని నైష్కర్మ్యమీశ।
మా భూద్వేదైర్నిషిద్దే కుహచిదపి మనఃకర్మవాచాం ప్రవృత్తిః
దుర్వర్జం చేదవాప్తం తదపి ఖలు భవత్యర్పయే చిత్ప్రకాశే॥

92-2
యస్త్వన్యః కర్మయోగస్తవ భజనమయస్తత్ర చాభీష్టమూర్తిం
హృద్యాం సత్వైకరూపాం దృషది హృది మృది క్వాపి వా భావయిత్వా।
పుష్పైర్గందైర్నివేద్యైరపి చ విరచితైశ్శక్తితో భక్తిపూతైః
నిత్యం వర్యాం సపర్యాం విదధయి విభో।త్వత్ప్రసాదం భజేయమ్॥

92-3
స్త్రీశూద్రాస్త్వత్కథాదిశ్రవణవిరహితా ఆసతాం తే దయార్హాః
త్వత్పదాసన్నయాతాన్ ద్విజకులజనుషో హంత శోచామ్యశాంతాన్।
వృత్త్యర్థం తే యజంతో బహుకథితమపి త్వామనాకర్ణయంతో
దృప్తా విద్యాభిజాత్యైః కిము న విదధతే తాదృశం మా కృథామామ్॥

92-4
పాపో౾యం కృష్ణ రామేత్యభిలపతి నిజం గూహితుం దుశ్చరిత్రం
నిర్లజ్జస్సాస్య వాచా బహుతరకథనీయాని మే విఘ్నితాని।
భ్రాతా మే వంధ్యశీలో భజతి కిలసదా విష్ణుమిత్థం బుధాంస్తే
నిందంత్యుచ్పైర్హసంతి త్వయి నిహితమతీంస్తాదృశం మా కృథా మామ్॥

92-5
శ్వేతచ్ఛాయం కృతే త్వా మునివరవపుషం ప్రీణయంతే తపోభిః
త్రేతాయాం స్రుక్ర్సువాద్యంకితమరుణతమం యజ్ఞరూపం యజంతే।
సేవంతే తంత్రమార్గైర్విలసదరిగదం ద్వాపరే శ్యామలాంగం
నీలం సంకీర్తనాద్యైరిహ కలిసమయే మానుషాస్త్వాం భజంతే॥

92-6
సో౾యం కాలేయకాలో జయతి మురరిపో। యత్ర సంకీర్తనాద్యైః
నిర్యత్నైరేవమార్గైరఖిలద। న చిరాత్ త్వత్ప్రసాదం భజంతే।
జాతాస్త్రేతాకృతాదావపి హి కిల కలౌ సంభవం కామయంతే
దైవాత్ తత్రైవజాతాన్ విషయవిషరసైర్మా విభో। వంచయాస్మాన్॥

92-7
భక్తాస్తావత్ కలౌ స్యుర్థ్రమిళభువి తతో భూరిశస్తత్ర చోచ్చెః
కావేరీం తామ్రపర్ణీమను కిల కృతమాలాం చ పుణ్యాం ప్రతీచీమ్।
హా మామప్యేతదంతర్బవమపి చ విభో కించిదంచద్రసం త్వ-
య్యాశాపాశై ర్నిబధ్య భ్రమయ న భగవన్।పూరయ త్వన్నిషేవామ్॥

92-8
దృష్ట్వాధర్మద్రుహం తం కలిమపకరుణం ప్రాజ్మహీక్షిత్ పరీక్షిత్
హంతుంవ్యాకృష్టఖడ్గో౾పి న వినిహతవాన్ సారవేదీ గుణాంశాత్।
త్వత్సేవాద్యాశు సిద్థ్యేదసదిహ న తథా త్వత్పరే చైషభీరుః
యత్తు ప్రాగేవ రోగాదిభిరపహరతే తత్ర హ శిక్షయైనమ్॥

92-9
గంగా గీతా చ గాయత్ర్యపి చ తులసికా గోపికాచందనం తత్
సాలగ్రామాభిపూజా పరపురుష।తథైకాదశీ నామవర్ణాః।
ఏతాన్యష్టాప్యయత్నాన్యయి కలిసమయే త్వత్ప్రసాదప్రవృద్ధ్యా
క్షిప్రం ముక్తిప్రదానీత్యభిదధురృషయస్తేషు మాం సజ్జయేథాః॥

92-10
దేవర్షీణాం పితౄణామపి న పునరృణీ కింకరో వాసభూమన్।
యో౾సౌ సర్వాత్మనా త్వాం శరణముపగతస్సర్వకృత్యాని హిత్వా।
తస్యోత్పన్నం వికర్మా౾ప్యఖిలమపనుదస్యేవ చిత్తస్థితస్త్వం
తన్మే పాపోత్థతాపాన్ పవనపురపతే।రుంధి భక్తిం ప్రణీయాః॥

ఏకాదశ స్కంధము
92వ దశకము సమాప్తము
-x-