నారాయణీయము/అష్టమ స్కంధము/30వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
అష్టమ స్కంధము

30వ దశకము - వామనావతారము వర్ణనం

30-1-శ్లో.
శక్రేణ సంయతి హతో౾పి బలిర్మహాత్మా
శుక్రేణ జీవితతనుః క్రతువర్ధితోష్మా।
విక్రాంతిమాన్ భయనిలీనసురాం త్రిలోకీం
చక్రే వశే స తవ చక్రముఖాదభీతః॥
30-2-శ్లో.
పుత్రార్తిదర్శనవశాదదితిర్విషణ్ణా
తం కాశ్యపం నిజపతిం శరణం ప్రపన్నా।
త్వత్పూజనం తదుదితం హి పయోవ్రతాఖ్యం
సా ద్వాదశాహమచరత్ త్వయి భక్తిపూర్ణా॥
30-3-శ్లో.
తస్యా వధౌ త్వయి నిలీనమతేరముష్యాః।
శ్యామశ్చతుర్బుజవపుః స్వయమావిరాసీః।
నమ్రాం చ తామిహ భవత్తనయో భవేయం
గోప్యం మదీక్షణమితి ప్రలపన్నయాసీః।
30-4-శ్లో.
త్వం కాశ్యపే తపసి సన్నిదధత్ తదానీం
ప్రాప్తో౾సి గర్భమదితేః ప్రణుతో విధాత్రా।
ప్రాసూత చ ప్రకటవైష్ణవదివ్యరూపం
సా ద్వాదశీశ్రవణ పుణ్యదినే భవంతమ్॥
30-5-శ్లో.
పుణ్యాశ్రమం తమభివర్షతి పుష్పవర్షైః
హర్షాకులే సురకులే కృతతూర్యఘోషే।
బద్ద్వాంజలిం జయజయేతి నుతః పితృభ్యాం
త్వం తత్ క్షణే పటుతమం వటురూపమాధాః॥
30-6-శ్లో.
తావత్ప్రజాపతిముఖైరుపనీయ మౌంజీ-
దండాజినాక్షవలయాదిభిరర్చ్యమానః।
దేదీప్యమానవపురీశ కృతాగ్నికార్యః
త్వం ప్రాస్థిథా బలిగృహం ప్రకృతాశ్వమేధమ్॥
30-7-శ్లో.
గాత్రేణ భావిమహిమోచితగౌరవం ప్రాక్
వ్యావృణ్వతేవ ధరణీం చలయన్నయాసీః।
ఛత్రం పరోష్మతిరణార్ధమివాదధానో
దండం చ దానవజనేష్వివ సన్నిధాతుమ్॥
30-8-శ్లో.
తాం నర్మదోత్తరతటే హయమేధశాలాం
ఆసేదుషి త్వయి రుచా తవ రుద్ధనేత్రైః
భాస్వాన్ కిమేష దహనో ను సనత్కుమారో
యోగీ ను కో౾ యమితి శుక్రముఖైః శశంకే॥
30-9-శ్లో.
ఆనీతమాశు భృగు భిర్మహాసాభిభూతైః
త్వాం రమ్యరూపమసురః పులకావృతాంగః ।
భక్త్యా సమేత్య సుకృతీ పరిషిచ్య పాదౌ
తత్తోయమన్వధృత మూర్ధని తీర్ధతీర్ధమ్॥
30-10-శ్లో.
ప్రహ్లాదవంశజతయా క్రతుభిర్ద్విజేషు
విశ్వాసతో ను తదిదం దితిజో౾పి లేభే।
యత్తే పదాంబు గిరిశస్య శిరో౾భిలాల్యం
స త్వం విభో। గురుపురాలయ పాలయేథాః॥
అష్టమ స్కంధము
30వ దశకము సమాప్తము.
-x-
 

Lalitha53 (చర్చ) 16:20, 9 మార్చి 2018 (UTC)