నారాయణరావు (నవల)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


నా రా య ణ రావు

ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తువారి బహుమతినందిన నవల


అడివి బాపిరాజు

Narayana Rao Novel.djvu


త్రివేణి పబ్లిషర్సు

మచిలీపట్టణము - మదరాసు 1

ఈ కథా, కథలోని పాత్రలూ కేవలం కల్పితములు
ఏడవ ముద్రణ, 1963


మూల్యము : రు. 6.00త్రివేణి ప్రెస్ మచిలీపట్టణము
అర్పణము

పితృపాదులు పూజ్యులు

నా కళాజీవితానికి

మోసులు వెలార్చిన

కీర్తి శేషులు

శ్రీ అడివి కృష్ణయ్యామాత్యులవారి

దివ్యస్మృతికి

అంజలి

ఈ నవల ఉద్భవించడానికి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయమువారు కారకులు. వారికి నా కృతజ్ఞతాపూర్వక వందనాలు.

ఈ నవలారచనలో నాకు ఉత్సాహం కలిగించిన నా ప్రాణ మిత్రులు డాక్టరు చెన్నాప్రగడ సుబ్బారావు, ముష్టి లక్ష్మీ నారాయణ, ములుకుట్ల సుబ్బారాయుడు, మంచాళ జగన్నాథ రావు, కాళీపట్నపు శేష శాయిగార్లకు నా ప్రేమాంజలులు.

ఈ కావ్యాన్ని సరిచూచిన ప్రజ్ఞామూర్తి, మిత్రుడు కాటూరి వేంకటేశ్వరునికి నమస్కారాలు.

ఈ నాకృతిని ప్రథమంలో తమ దినపత్రికలో ప్రచురించిన ఆంధ్రపత్రికాధిపతులకు ఎంతయో కృతజ్ఞుణ్ణి.

ఇది అచ్చు వేయించుటలో నాకు వేవిధాల సహాయం చేసిన మిత్రులు, యువకులు పెనుమర్తి కామేశ్వర రాయనికి, తెలికిచర్ల వెంకటరత్నంగారికి, మాధవపెద్దికవికి, మారిన సుబ్బారావుగారికి, కలగర నాగభూషణం చౌదరిగారికి, శ్రీ శివలెంక శంభుప్రసాద్ గారికి నా నమస్సులు,

ఈ నవలను ఒకనాడు పాఠ్యగ్రంథముగా నిర్ణయించిన ఆంధ్ర, చెన్నపురి విశ్వవిద్యాలయాధికారుల ప్రోత్సాహోపకారముల కెంతయు కృతజ్ఞుడను.


అడివి బాపిరాజు

విషయ సూచిక

ప్రథమ భాగము

ద్వితీయ భాగము

తృతీయ భాగము

చతుర్థ భాగము

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2021, prior to 1 January 1961) after the death of the author.