ద్వితీయస్కంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ద్వితీయస్కంధము - అధ్యాయము 1
  2. ద్వితీయస్కంధము - అధ్యాయము 2
  3. ద్వితీయస్కంధము - అధ్యాయము 3
  4. ద్వితీయస్కంధము - అధ్యాయము 4
  5. ద్వితీయస్కంధము - అధ్యాయము 5
  6. ద్వితీయస్కంధము - అధ్యాయము 6
  7. ద్వితీయస్కంధము - అధ్యాయము 7
  8. ద్వితీయస్కంధము - అధ్యాయము 8
  9. ద్వితీయస్కంధము - అధ్యాయము 9
  10. ద్వితీయస్కంధము - అధ్యాయము 10

1. శుకుఁడు పరీక్షిత్తునకు ముక్తిమార్గంబుఁ దెల్పుట

2. శుకుఁడు పరీక్షిత్తునకు భక్తిమార్గంబె ముఖ్యంబని తెలుపుట

3. నారదుండు బ్రహ్మను బ్రపంప ప్రకారం బడుగుట

4. శ్రీమన్నారాయణుని లీలావతారముల యభివర్ణనము

5. పరీక్షిత్తుఁడు శుకునిఁ బ్రపంచోద్భవాదికం బడుగుట

6. బ్రహ్మ తపంబునకు మెచ్చి శ్రీమన్నారాయణుఁడు వరంబిచ్చుట మఱియు స్కంధాంతము