దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా/తిరుప్పుళ్ళం పూతంగుడి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

   ఇన్దిరవోడు పిరమన్ ఈశన్ ఇమయవ రెల్లామ్‌
   మన్దిర మామలర్ కొణ్డు మఱైన్దువరాయ్ వన్దు నిన్ఱార్‌
   శన్దిరన్ మాళిగై శేరుం శదురరగళ్ వెళ్లఱై నిన్ఱాయ్‌
   అన్దియ మ్చోదిదువాగుమ్‌ అழగనే ! కాప్పిడ వారాయ్.
          పెరియాళ్వార్-పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-8-1

7. తిరుప్పుళ్ళం పూతంగుడి

(కుంభఘోణము 10 కి.మీ)

శ్లో. శ్రీ గృధ్రాభిధ తీర్థ సుందర తటే భోగేశయ ప్రాజ్మఖ:
   పుళ్లంపూద పురే తు శోభసపదం వైమాన మభ్యాగత: |
   శ్రీమాన్ వల్విలిరామ నామక విభు: పొత్తామరాఖ్య ప్రియ:
   గృధ్రేంద్రాక్షి పదం కలిఘ్న వచసాం పాత్రం తు రారాజతే:

వివరణ: వల్ విల్లి రాములు-పొత్తామరైయాళ్ తాయార్-శోభన విమానం గృధ్ర తీర్థము-తూర్పు ముఖము-భుజంగ శయనము-జటాయువునకు ప్రత్యక్షము. తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశేషములు: శ్రీరామచంద్రులు జటాయువునకు ప్రత్యక్షమై మోక్షము నిచ్చిన స్థలము. ఈక్షేత్ర స్వామి విషయమై శ్రీ వేదాంత దేశికులు "పరమార్థ స్తుతి" అను స్తోత్రమును అనుగ్రహించిరి. తొండరడిప్పొడి యాళ్వార్ల అవతారస్థలమైన "మణ్ణబ్గుడి" ఈ దివ్యదేశమునకు అతి సమీపములో గలదు. 1 కి.మీ దూరములో తిరువాదనూర్ దివ్య దేశము కలదు.

మార్గము: కుంభకోణం-స్వామిమలై-తిరువైకావూర్ టౌను బస్ మార్గములో స్వామిమలైనుండి 5 కి.మీ దూరములో నున్నది. ఈ సన్నిధి అహోబిల మఠంవారి నిర్వాహములో నున్నది. మఠములో తగిన వసతులు గలవు.

   అఱివదయాన న్తె త్తులగుముడై యానెనై యాళుడై యాన్‌
   కుఱియ మాణురువాగియ కూత్తన్ మన్నియమరుమిడమ్;
   నఱియ మలర్‌మేల్ శురుమ్చార్క వెழிలార్ మఇజై నడమాడ
   పొఱిగొళ్ శిఱై వణ్డిశై పాడుమ్‌ పుళ్లమ్‌బూదబ్గుడిదానే
          తిరుమంగై ఆళ్వార్ పెరియ తిరుమొழி 5-1-1

8. తిరుప్పేర్ నగర్ (అప్పక్కుడుత్తాన్)

(లాల్గుడి 10 కి.మీ)(కోవిలడి)

శ్లో. ఇంద్రాఖ్యాయుత తీర్థ శోభిత తలే శ్రీ మత్తిరుప్పేర్ పురే
   పశ్చాద్వక్త్ర యుతో భుజంగ శయనోహీంద్రాఖ్య వైమాసగ: |
   ఆలింగన్ కమలోప పూర్వ లతికా మప్పక్కుడుత్తాన్ విభు :
   దృశ్యశ్చోపమనో : పరాశరమునే ర్విభ్రాజతే సర్వదా ||

శ్లో. భక్తిసార శఠారాతి కలిజిత్ రథయోగిభి:|
   సంస్తుత:కుంభ సంరాజ ద్వామేతర కరాంబుజ:||

వివరణ: అప్పక్కుడుత్తాన్-కమలవల్లి తాయార్-ఇంద్ర తీర్థము-ఇంద్ర విమానము-పశ్చిమ ముఖము-భుజంగ శయనము-ఉపమన్యువునకు పరాశర మహర్షికి ప్రత్యక్షము. కుడిచేతి క్రింద కుంభము-తిరుమழிశై ఆళ్వార్, నమ్మాళ్వార్, పెరియాళ్వార్, తిరుమంగై యాళ్వార్ కీర్తించినది.

విశేషము: ఈ దివ్య దేశమునకు పెరునగర్ (పెద్ద నగరము) అను విలక్షణమైన తిరునామము కలదు. నమ్మాళ్వార్లు తిరువాయిమొழி (10వ శతకం 9వ తిరువాయిమొழி) తిరుమాలిరుంశోలై మలై అను దశకములో "తిరుమాల్‌వన్దెన్నెంజు నిఱైయ పుకున్దాన్." (ఆ సర్వేశ్వరుడే వచ్చి నా హృదయము నిండునట్లు)అని పెరుమాళ్ల యొక్క స్వామిత్వమును ప్రకాశింపచేసిరి.

మార్గము: "కోవిలడి" అనియే చెప్పవలెను. అన్బిల్ కొల్లడం ఎడమవైపు దాటిన ఈక్షేత్రమును చేరవచ్చును. తిరుచ్చి నుండి బస్ మార్గం 24 కి.మీ. లాల్గుడి నుండి 10 కి.మీ. కుంభకోణం నుండి-తిరుక్కాట్టుపళ్లి-తిరువైయ్యారు బస్ మార్గమున "కల్లణై" పోవు బస్‌లోను పోవచ్చును.

   తిరుమాలిరుఇజోమలై యెన్ఱేనెన్న
   తిరుమాల్ వన్దెన్నెంజు నిఱై యప్పుగున్దాన్
   కురుమామణియున్దు పునల్ పొన్నిత్తెన్ పాల్
   తిరుమాల్ శెన్ఱు శేర్విడం తెన్ తిరుప్పేరే.
         నమ్మాళ్వార్ తిరువాయిమొழி 10-8-1