దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా/చోళనాట్టు తిరుపతిగళ్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

శ్రీమతే రామానుజాయనమ:

చోళనాట్టు తిరుప్పతికళ్-40

1. శ్రీరజ్గమ్‌ (పెరియ కోయిల్)

శ్రీ రంగే రంగనాథ: ఫణిపతి శయనో దక్షిణాం వీక్షమాణ:
ఖ్యాతం శీతాంశు తీర్థం ప్రణవ పరిణతం తద్విమానంచ దివ్యమ్‌||
ఆద్యం వ్యక్తం స్వయం తత్థ్పల మతిశుభదం నాయకీరంగపూర్వా
భూమేర్వైకుణ్ఠ మేత జ్జగతి విజయతే సహ్యజేన్దు ప్రసన్న:||

2. ఉరైయూర్ (నిచుళాపురి)

నిత్యం శ్రీ నిచుళా పురీశ మనిశం కల్యాణ తీర్థాన్తికే
ప్రోద్యత్సూర్య వర ప్రదాన సుముఖం కల్యాణ వై మానికమ్‌ |
వందే భక్త జనైక రక్షణ పరం తం రమ్యజామాతరం
దేవీం వా-త దానకల్పలతికాం నామ్నా నివాస శ్రియమ్‌ ||

3. తంజై మామణిక్కోయిల్, తంజైయాళినకర్

శ్రీ మత్త-పురాలయన్తు భగవాన్ శ్రీమాన్నృసింహో మహాన్
దేవీం తంజపురేశ్వరీ శ్రుతి శిరోవంద్యం విమానం పరమ్‌|
తీర్థం తత్రతు కాళికాహ్వయ సర; పశ్యన్ దిశం దక్షిణాం
మార్కండేయ వరప్రదాన సుముఖశ్చాసీన రూపో హరి:||

తస్మిన్ తంజపురే సుఖాసన రతి శ్శ్రీ నీలమేఘాహ్వయో
దేవీ శోణ సరోరుహాచ మధున వ్యాప్త ధ్రుషండా నృతమ్‌|
తీర్థం తత్ర విమాన మాశు ఫలద స్సందర్శనాత్సుందర:
ప్రాచీనాభి ముఖం పరాశర తపో భాగ్యాకృతీ రాజతే||

4. అన్బిల్

శ్రేష్ఠే బాణపురే భుజజ్గశయన స్సౌందర్య వల్ల్యా శ్రియా
యుక్త స్సుందర సుందరో హరిదిశా వక్త్రస్సురై స్సేవిత:|
మండూకాఖ్య సరోవరశ్రిత తటే పుణ్యే విమానోత్తమే
దివ్యే తారక సంజ్ఞయా విలసితే రేజేబ్జభూపూజిత:||

5. కరమ్బనూర్(ఉత్తమర్ కోయిల్)

శ్రీ మత్యుత్తమ పత్తనేతు భగవానుద్యోగ వైమానిక
శ్శ్లాఘ్యే పుణ్యకదమ్బ తీర్థ విలసత్తీరేహి శాయీ సుఖిమ్‌|
నామ్నాచోత్తరయా శ్రియాసహ సదా కేళీపర: కేవలం
ప్రాచీదిగ్వదన: కదమ్బవరదో విష్ణుర్విభాతి స్పుటమ్‌||

281

6. తిరువెళ్ళఱై

   శ్వేతాద్రౌ విమలాకృతీతి జగతి ఖ్యాతే విమానోత్తమే
   క్షీరాబ్ది: ప్రముఖ: ప్రసిద్ద సరసాం తీరే పురస్తాన్ముఖ:|
   విష్ణు: పంకజ నాయికా సహచర శ్శ్రీ పుండరీకాంశుకో
   బ్రహ్మేశాన పురోగమై స్సహచరై ర్బూమ్యాచ సాక్షాత్కృత:||

7. పుళ్లమ్పూతజ్గుడి

   శ్రీ మద్బూతపురే విమానమపి వై తచ్చోభనం ప్రేయసీ
   హేమాబ్జా దృడ చాప భూషిత కరో రామోహి భోగేశయ:|
   పుణ్యం తత్ర జటాయు తీర్థ మమలం ప్రత్యక్షరూపోదిశ
   ద్దేవై ర్వా ఋషి బిర్దురాప మితరై ర్దివ్యం జటాయో: పదమ్‌||

8. తిరుప్పేర్ నకర్

   బృహత్పుర్యావాసీ హరిరితి రసాపూస ఘటనా
   న్విమానం చాప్యైన్ద్రం భుజగపతి శాయీ కమలినీ|
   తథైవై న్ద్రీ సహ్యాచల తలభవా దివ్య తటినీ
   సదామాలారూపా ప్రణత వరద: పశ్చిమ ముఖ:||

9. తిరువాదనూర్

   దేవశ్శ్రీ ఫణి పుజ్గవాజ్కశయన శ్శ్రీరజ్గ నాయక్యసౌ
   దివ్యం చ ప్రణవాఖ్యమాతన పురే తద్వ్యోమ యానోత్తమమ్‌|
   తీర్థం సూర్య సరస్సురేడ్య సురబీ సాక్షాత్కృత: ప్రాజ్ముఖో
   నిత్యం వజ్రి పురోగమై స్సురగణై రారాధితో దృశ్యతే||

10. తిరువழுన్దూర్

   కృష్ణారణ్యే జగత్యా ముపరి చరవసో స్స్యందనం యత్ర మగ్నం
   తస్మిన్ దేవాధిరాజ స్సతత సహచరీ రత్నపద్మాభిదానమ్‌|
   తీర్థం దర్శ ప్రసిద్దం కలిమల హరణం గారుడం తద్విమానం
   కావేరి కుమ్బజాబ్యా ముపరి చరవసో: ప్రాజ్ముఖ స్సుప్రసన్న:||

11. శిరుప్పులియూర్

   బాలవ్యాఘ్ర పురే కృపాజలనిధి శ్రీదేవికా ప్రేయసీ
   నన్దావర్త విమాన మాత్ర చ మహతీర్థం త్వనన్తాహ్వయమ్‌|
   బాలవ్యాఘ్రముని ప్రసాద సుముఖ శ్శేషాజ్క శాయీ సదా
   శ్రీమాన్ దక్షిణ దిజ్ముఖ స్సురగణై స్సంసేవితో దృశ్యతే||

282

12. తిరుచ్చేరై

   శ్రీమత్సార సరోజనీతట భువి శ్రీ సారనాథో హరి:
   పుణ్యం సార విమానమత్ర మహషి శ్రీసారనాయక్యసౌ|
   క్షేత్రం సారమతీవ సహ్యగిరిజా కృత్వా తపో దుష్కరం
   గజ్గధిక్య మనాప తత్ర హరిణా ప్రాచీముఖే నాదరాత్||

13. తలైచ్చజ్గనాణ్ మదియమ్

   వ్యోమ జ్యోతి రితీరిత శ్శశి సరస్తీరే రుణాబ్జాధిప:
   పూర్వాం భోధి ముఖ స్థలారుణ వనాఖ్యానే పురే ఖేచరే|
   చాన్ద్రే చన్ద్రమసే విముక్త భవినాం బృందై స్సురై స్సూరిభి
   ర్నిత్యై రర్చిత పాద పద్మయుగళ స్సాక్షాత్కృతో భావతే||

14. తిరుక్కుడన్దై(కుమ్బకోణం)

   శార్జ్గీ కోమళవల్లికా సహచర శ్శ్రీ కుంభఘోణే ద్బుతే
   దివ్యం వేదవిమాన మత్ర చ సరస్తీర్థం చ హేమాబ్జినీ|
   తద్దామ్నోప్యయనద్వయే చ నియతం ద్వారద్వయం ప్రాజ్ముఖ:
   ప్రత్యక్షో భవదత్ర హేమమునయే శేషాజ్కశాయీ ప్రభు:||

15. తిరుక్కణ్డియూర్

   పూర్వం శ్రీహర శాపమోచన పరో యత్రావిరాసీద్దరి
   స్తత్రశ్రీ: కమలా తథైవ కమలం తద్వ్యోమయానం మహత్|
   తీర్థం చాపి కపాలమోచనమితి ఖ్యాతం స్వహస్తా చ్చివం
   త్యక్త్వా బ్రహ్మకపాల మచ్యుతకృపాం కాంక్షన్ స్థిత: ఖండనే||

16. తిరువిణ్ణగర్

   శ్రీమద్విష్ణోర్విమానే గగన నగరగే పద్మినీ పుణ్య పూర్ణా
   హో రాత్రాఖ్యా జనానా మభిమత పలదో వేజ్కటేశ స్వరూప:|
   భూమ్యా దేవ్యా సమేత స్త్వలవణ సుహని: ప్రాశన ప్రీత ఏప:
   పత్నీ ప్రీత్యై మృకండోర్హరి దిగభిముఖో దృశ్యతే భీష్టదాయీ||

17. తిరుక్కణ్ణపురమ్

   పుణ్యే కణ్వపురోత్తమే విలసతి శ్రీ శౌరిరాజ ప్రభు
   ర్దేవీ తత్పుర నాయకీ కమలినీ నిత్యాభిదా సర్వదా|
   దివ్యేచైవ తదుత్పలావత సమాఖ్యాతే విమానేద్బుతే
   తిష్ఠన్పూర్వ దిశావలోకనముఖ: కణ్వస్య ముక్తి ప్రద:||

283

18. తిరువాలి తిరునగరి

   శ్రీ మత్యాళి పురే పురా హరిరసౌ జామాతృ భావం సహ
   న్నాగంతా పరకాల భక్తి మహిమా సన్దర్శనాయైవ హి|
   తత్రాహ్లాద సరస్సుదామయ రమా కేళీపర: కేవలం
   దేవశ్శ్రీ సుమనో విమాన విలసత్పశ్చాన్ముఖో దృశ్యతే||

19. తిరునాకై

   సౌందర్యాజ్జితకోటి శంబర రిపు శ్శ్రీసార తీర్థాన్తికే
   శ్రీమత్సుందర మూర్తి రత్రసతతం సౌందర్య వల్ల్యాసహ|
   పశ్యన్పూర్వ దిశం విమాన మపివై తద్బద్ర కోట్యా హ్వయం
   ప్రత్యక్షస్స చ వాగపత్తవ తలే బ్రహ్మాదిభి స్సేవిత:||

20. తిరువఱైయూర్

   ఊడావంజుళ నాయకి ఖలు నిజప్రాధాన్య శుల్కాపురా
   శుద్ధం గేహ విమాన మత్ర సమణీర్ముక్తానదీ ప్రాజ్ముఖ:|
   అత్రత్ర్యార్థి సురద్రు కల్ప భగవాన్ పూర్ణా హ్వయ శ్శ్రీనిధి:
   ప్రత్యక్షేణ చతుర్ముఖేన ఋషిణా మేదానినారాధ్యతే||

21. నన్దిపుర విణ్ణగర్

   దివ్యే నన్దివనే హరి స్త్రీ జగతాం నాథ స్సనామ్నాచ త
   ద్దేవీ చంపకవల్లికా పరిసరే తన్మంత్ర తీర్థం పర:|
   శ్రీమన్మంత్ర విమాన మధ్య విలస త్సశ్చాన్ముఖ స్సూరిబి
   ర్దేవీబి స్సహ నన్దికేశ్వర తపస్సాక్ష్తా త్కృతో భాసతే||

22. తిరువిన్దళూర్

   శ్రీ మత్సుగన్ది విపినే పణిరాజశాయీ
   చంద్రాషు మోచన పరా దయితేన్దు తీర్థమ్‌|
   తస్మిన్సుగన్ద వననాథ విమానవర్యం
   ప్రాచీముఖో విధిసత: ఖలు వేదమోదమ్‌||

23. తిరుచ్చిత్రకూటమ్‌

   దివ్యే శ్రీ చిత్ర కూటే కనకమయసభా తత్ర గోవిందరాజో
   మోదాదేత్యాతి నృత్యత్పశుపతి వినుతో భోగి భోగేశయాన:|
   తస్స్య శ్రీ పుణ్డరీకేత్యబి మత పలదా సాత్త్వికం తద్విమానం
   తస్మిన్కణ్వ ప్రసన్నో హరి దిగభిముఖ స్తత్సర: పుణ్డరీకమ్‌||

284

24. కాழிచ్చీరామ విణ్ణగరమ్‌

   తాడాళాలయవాసినో బలరిసో స్సాగన్ధ్యవత్కుస్తళా
   దేవీ తత్ర విమాన మిష్ట పలదం తత్పుష్కలా వర్తకమ్‌!
   తీర్థం శంఖసర ప్రసిద్ద యశసే నామ్నాష్ట కోణాయనై
   తస్మై దుష్కర తాససాయ వరద: ప్రాచీముఖో భాసతే||

25. కూడలూర్

   శ్రీ మత్సర్వ సురేంద్ర మేఅనపురే దేవో జగద్రక్షక
   స్తీర్థం చక్ర సరో విమానమపి వై తచ్చుద్ద సత్త్వహ్వయమ్‌|
   తస్మిన్ నందన తాపసాయ వరదో దేవీతు పద్మాసనా
   ప్రోద్య ద్బాస్కర దిజ్ముఖ స్సురగణై స్సంసేవితో దృశ్యతే||

26. తిరుక్కణ్ణగుడి

   నిర్ణిద్రచ్చద తిన్త్రి ణీ సహి జియో యత్రాప్తి సంవాదినాం
   యత్కూ సేన ఫలం జలం వకుళే యస్మిన్హరి శ్శ్యామళ:|
   దివ్యం యత్ర విమాన ముత్పలమయం యత్రారవిన్దారమా
   క్షేత్రం తచ్చ్రవణాఖ్య తీర్థ నిలయం వన్దే భృగోర్ముక్తిదమ్‌||

27. తిరుక్కణ్ణమజ్గై

   శ్రీభక్త వత్సల హరి ర్బుని కృష్ణ పుర్యాం
   తద్వల్లభా ప్రియతమా త్వభిషేక వల్లీ|
   తీర్థం చ దర్శన సరోవర ముత్పలాఖ్యం
   తద్వ్యోమయానమాపి తత్ర భృగు ప్రసన్న:||

28 కపిస్థలమ్‌

   గ్రాహ గ్రస్త గజేన్ద్ర మోక్ష వరదో రామామణి ర్నాయికా
   పుణ్యం వ్యోమ విమానమత్ర విమలం తీర్థం గజేంద్రస్యచ|
   తీరే తస్య కపిస్థలే జలదిజా నీళాదరా: ప్రేయసీ
   ర్నిత్యం సంరమయన్ ఫణీశ్వర తనౌ శేతే సుఖం ప్రాజ్ముఖ:||

29. తిరువెళ్లియజ్గుడి

   రేజేలంకార దన్వా భృగుపురి నివసన్నుత్పలా వర్తకాఖ్యే
   రమ్యే దివ్యే విమానే మరతకరమయా ప్రాజ్ముఖ శ్శుక్ర తీర్థమ్‌|
   పశ్చాద్బాగేహి భోగే మృదుతల విమలే నన్య భోగ్యేశయానో
   రామ శ్శ్రీమాన్ దయాళు: ప్రణుత సురతను ర్దేహినా మన్త రాత్మా||

285

30. మణిమాడ క్కోయిల్

   విఖ్యాతే మణమణ్డపే విజయతే నన్దాప్రదీపో హరి
   స్తీర్థం రుద్రసరో విమానమపి వై తత్ర ప్రకాశాహ్వయమ్‌|
   ఆసీనో హరి దిజ్ముఖశ్చ దయితా శ్రీపుణ్డరీకాబిదా
   రుద్రేణాఖిల దేవ బృంద వినుత స్సాక్షాత్కృతో భాసతే ||

31. వైకున్ద విణ్ణగరమ్‌

   శ్రీ వైకుంఠ సభ:పురేతు భగవాన్ వైకుణ్ఠ నామా హరి
   ర్దేవీ తద్వ్యభిదా ప్యుదంక వరద స్తీర్థం హ్యుదంకా శ్రితమ్‌|
   తత్రానన్ద వివర్దవాహ్వయ లసత్తద్వ్యోమ యానస్థిత
   స్సాక్ష్తాస్మన్మథ(సుందర) మన్మథ స్సురమత శ్చాసీన రూపోభవత్||

32. అరిమేయ విణ్ణగరమ్‌

   దేవో జ్ఞేయ వియత్పురే ఘటనబ స్తీర్థం ధనుష్కోటిజిం
   నామ్నా తస్య వధూస్సుదా ఘటలతా తద్వ్యోమ యానోత్తమమ్‌|
   ఉచ్చశృంగ ముదజ్క తాపవ పర ప్రత్యక్షరూప: పరం
   పారావారముఖ: పరాత్పర హరి శ్చాసీన దివ్యాకృతి:||

33. తిరుత్తేవనార్ తొగై

   శ్రీమద్దివ్యసభా పరస్తట భువి శ్రీ దేవ బృందే పురే
   దేవో దైవత నాయక స్తదబలా క్షీరాబ్దిజా శోభనే|
   దీప్త్యా నిర్జిత బాస్కరే వరమణౌ తద్వ్యోమయానే స్థిత
   శ్శిష్ట శ్రేష్ఠ వశిష్ఠ వాంచిత పలం ప్రత్యజ్ముఖో బాసతే||

34. వణ్ పురుషోత్తమమ్‌

   శుద్ద శ్రీ పురుషోత్తమాఖ్య నగరే దేవో పితా దృగ్విధ
   స్తద్వల్లీ మహిషీ సుదా కమలినీ తత్రోపమన్యో: పురా
   ప్రత్యక్షో విమలం విమానమపి తత్ప--గ్రహాఖ్యం పరం
   ప్రాతర్బాస్కరసమ్ముఖ స్సురగణై రాసీన రూపోభవత్||

35. శెమ్బొన్ శెయ్ కోయిల్

   తస్మిన్నుత్తమ హేమకవణ్య నిలయే నామ్నా కృపావాన్హరి
   ర్దేవీ కుట్మల పంకజా కమలినీ నిత్యం విమానం తథా|
   ప్రాచీదిగ్విలసన్ముఖశ్చ కరుణా వారాం నిధిశ్శ్రీనిధి:
   ప్రత్యక్షో దృడ నేత్ర దివ్యమునయే నిత్త్యైస్సమం సూరిభి:||

286

36. తిరుతేత్తి యమ్బలమ్‌

   రక్తాం తాక్ష సమాహ్వయో హరిరసౌ రక్తాంబుజా నాయికా
   తీర్థం సూర్య నిషేవితం శ్రుతిమయం తద్వ్యోమ యానం మహత్|
   ఉద్యత్సూర్యముఖశ్చ రక్తకమలా సాక్షాత్కృత స్సర్వదా
   హ్యాసీనశ్చ తథా భుజంగశయన స్తత్థ్యాంబరో రాజతే||

37. పొన్ మణి క్కూడమ్‌

   దేవశ్శ్రీమణి కూట నాయక హరి స్తత్ర్పేయసీ చేన్దిరా
   పుణ్యం చంద్రసరో విమానమపినై తత్ర ప్రసన్నా హ్వయమ్‌|
   పక్షీశేన పురా సమస్త జగతాం క్షేమాయ సాక్షాత్కృత:
   పూర్వాంభోది ముఖో విరాజిత రమా నీళా రసాసంగత:||

38. తిరుక్కావళమ్బాడి

   ప్రఖ్యాతే శివగీత నామని పురే శ్రీకృష్ణదేవ: ప్రభు
   స్తదేవీ మృగశాబకాన్త నయనా హేమాబ్జ రాజత్సర:|
   వేదామోద విమాన రాజ నిలయ: పూర్వోబ్ది సంవీక్షణ
   స్సాన్నిద్యం కృతవా స్సుధాశనగణై స్సాకం భవానిపతే:||

39. తిరువెళ్ళజ్గుళమ్‌

   శ్రీ మచ్చ్వేత సర: పురేతు భగవాన్ కృష్ణ: ప్రసిద్దో హరి:
   పద్మాస్థా దయితా చ తత్వరచితం తద్వ్యోమయానోత్తమమ్‌|
   తీర్థం శ్వేత పర స్సురాదిపదిశం సంవీక్షమాణో నిశం
   శ్వేతాఖ్యేన వరాదిపేన చ పురా సాక్షాత్కృతో రాజతే||

40. తిరుప్పార్‌త్తన్ పళ్లి

   శ్రీ మత్పార్థపురే హరిస్తు కమలానాథశ్చ శంఖా హ్వయం
   తీర్థం దివ్యవిమానమత్ర శుభదం తచ్చ్రావణం నామత:|
   దేవీ తామరసాహ్వయా వరుణది క్సంవీక్ష మాణో ర్జున
   ప్రత్యక్ష: కరుణాబ్ది రత్రవరుణాబీష్ట ప్రదాతానిశమ్‌||

చోళనాడులో చేరిన పురాణస్థలములు

1. శ్రీముష్ణమ్‌

   శ్రీమానాది వరాహరూపి భగవాన్ దత్తేక్షణో పశ్చిమే
   శ్రీముష్ణే దయితామ్బుజా కమలినీ చాశ్వత్థ నారయణా|
   విత్యాఖ్యాత విమానమర్థి శుభదం నామ్నాచ తత్సావనం
   తస్మిన్ దండక దైత్య కావనశిబిర్విష్ణుర్హి విద్యోతతే||

287

2. పాపవినాశమ్‌

   పుణ్యేపాపవినాశ నామ్నినగరే దేవస్తదాఖ్యోహరి
   ర్దేవీ పజ్కజ నాయికా పరిసరే తత్పుండరీకం పర:|
   నామ్నా పాప వినాశం చ జగతాం తద్వ్యోమయానం పదా
   పారాశర్య తప: పలం శ్రితజనా నందాకృతి: ప్రాజ్ముఖ:||

3. రాజమన్నార్ సన్నిధి

   ఖ్యాతే చంపక కాననే త్రిజగతి శ్రీరాజగోపాలక
   స్తద్దేవీత్వరుణామ్బుజా హరిదిశం సంవీక్షమాణా:ప్రభు:|
   తస్మిన్ గోబిల ముక్తిదో విజయతే తీర్థం హరిద్రానదీ
   తత్స్వాయం భువ మత్రమంగళకరం తద్వ్యోమయానోత్తమమ్‌||

పాండ్యనాట్టు త్తిరుపతికళ్

41. తిరుమాలిరుంశోలై

   పుణ్యే శ్రీ వృషభాచలే వసతి యస్సౌందర్య వల్ల్యాన్వితో
   రూపాన్నిర్జిత లక్షకోటి మదనో నామ్నాచ య స్సుందర:|
   యోనై మాపుర నిమ్నగాశ్రిత పద శ్చంద్రాఖ్య వైమానికో
   నిత్యం య: ప్రతిబాతి చిత్తకమలే దర్మేణ సాక్షాత్కృత:||

42. తిరుక్కోట్టియూర్

   ఖ్యాతే గోష్ఠిపురే ప్రసిద్ద విభవ శ్శ్రీ సౌమ్యనారాయణ
   స్తీర్థం దేవసరో విమాన మమలం త్వష్టాంగ నామ్నాద్బుతమ్‌|
   తస్య శ్రీర్దయితా కదంబమునయే ప్రత్యక్షరూప: పురా
   గోష్ఠి భూత సమస్త దేవనికరో దేవ: పురస్తాన్ముఖ:||

43. తిరుమెయ్యమ్‌

   శ్రీమాన్ సైన్యధరాధరేంద్ర రమణ శ్శ్రీ సత్య నామాంకితో
   నిత్యం సోమ విమాన మణ్డిత తను స్సత్యాఖ్య తీర్థాన్తికే|
   ప్రాగ్వారాన్నిధివీక్షణ: ప్రతిదినం సత్యప్రసన్నో హరి
   ర్మత్వా మే హృదయం విహారవదనం దేవో వసత్యాదరాత్||

44. తిరుప్పుల్లాణి

   పుల్లారణ్య తలేతు దర్బశయన : పద్మాసనావల్లభ
   స్తీర్థం చక్రసరో విమానమపి తత్కల్యాణ నామ్నోజ్వలన్|
   రామత్వే శరణాగతోస్య జలది స్తస్మిన్ జగన్నాథతాం
   బిభ్ర న్నింద్ర దిశాముఖో జలదినా సంసేవితో రాజతే||

288

45. తిరుత్తణ్గాల్

   శ్రీ మచ్చీతల పాద పత్తన తలే దేవ: పితానామత
   స్తీర్థం పాప వినాశనాఖ్య మమలం దివ్యం విమానం పరమ్‌|
   హంసాఖ్యా శ్రితపారిజాత లతికా తత్ర్పయసీ రాజతే
   తస్మిన్పాండ్య దరాదిపస్య వరదో దేవ: పురస్తాన్ముఖ:||

46. తిరుమోగూరు

   మోహూరాఖ్యపురె రమాసతిరయం శ్రీకాళ మేఘా హ్వయో
   దేవీ మేఘలతా విమానమపి వై తత్కేతకం నామత:|
   తీర్థం క్షీరపయోనిది శ్శ్రితజరా నందావహస్సర్వదా
   భాస్వద్బాస్కర దిజ్ముఖ స్సురగుణా బీష్టప్రదో భాసతే ||

47. తెన్ మధురై, తిరుక్కూడల్

   శ్రేష్ఠేస్మిన్మధురా పురే వరగుణా శ్రీవల్లభాబీష్టదో
   హ్యష్టాంగాఖ్య విమాన భూషణమణే స్సంయోగ సౌందర్యవాన్|
   శ్రీమాన్ హేమ సరోవరస్య చ తటే ప్రాచీం సమాలోకయ
   న్నాసీనో భృగుయోగ్య పూజిత పదశ్చిత్తే పదా భాసతామ్||

49. ఆழ்వార్ తిరునగరి

   యో రాత్రౌ దక్షిణస్యాం దిశి మధురకవే ర్భాసతే భాస్కరాభ
   స్తస్యా రాద్యో నగర్యాం ప్రథితశఠరిపో రాదినాథస్తథా శ్రీ:|
   గోవిందాఖ్యం విమానం విమల జలవహా తామ్రపర్ణీచ తీర్థం
   ప్రాచీముద్వీక్ష్యమాణో వకుళసుమ సృజా సుప్రసన్న స్వరూప:||

50. తులవిల్లిమజ్గళమ్‌

   దీర్గా గ్రాయతలోచనా తదబలా శ్రీదేవదేవో హరి
   ర్యస్మి న్పూర్వ ముఖస్సురేంద్ర వరద శ్శ్రీ తామ్ర పర్ణీతటే|
   ఆసీనశ్చ విమాన మర్థి శుభదం నామ్నాచ గుప్తం మహ
   త్తస్మిన్నిస్తుల మంగళాఖ్యనగరే సర్వానిమాన్భావయే||

51. శిరివరమజ్గై(వానమామలై)

   యస్మిన్నంబుజ లోచనో సురపతి: ప్రత్యక్షదివ్యాకృతి:
   పద్మాక్ష్యా సహ పూర్వసాగర ముఖ శ్చేంద్రం సరోనిర్మలమ్‌|
   పద్మాకార విమాన వాసరసిక స్తేజోమయం భాస్కరం
   నిత్యం శ్రీవరమంగళాఖ్యనగరం వందామహే శాశ్వతమ్‌||

289

52. తిరుప్పుళిజ్గుడి

   శ్రీమత్లాశిని భూపతి స్స భగవాన్ శ్రీ తింత్రిణీ మందిరే
   పూర్వాశావదనో భుజంగశయన: పద్మోద్బవా సంగత:|
   శ్రేష్ఠే వారణ తీర్థరాజ విలసత్తీరే దయావారిథీ
   రేజే శ్రీ శ్రుతిసారశేఖర లసన్మూర్తి: ప్రచేతార్పిత:||

53. తెన్ తిరుప్పేర్

   ప్రఖ్యాతో మకరాంక కుణ్డలదర: ప్రాలంబి కర్ణాహ్వయ
   స్తద్వల్ల్యా సహ పార్వతీశ వరద స్త్వాసీన రూపోహరి:|
   యోవై భద్ర విమాన మధ్య విలసచ్చ్రీశంఖ తీర్థాశ్రయ
   స్తస్మిన్ దక్షిణ దిగ్బృహత్పురవరే ద్యాయామి తం ప్రాజ్ముఖమ్‌||

54. శ్రీవైకున్దమ్‌

   శ్రీవైకుణ్ఠపురే హరి ర్విహరతే వైకుణ్ఠ వల్ల్యాన్విత
   స్తన్నాథ స్సుర నాయకస్య వరద శ్శ్రీ తామ్ర పర్ణీ తటే|
   తత్రై వేంద్ర విమాన భూషణ మణి ర్దివ్యై స్సదా స్సూరిబి
   స్సేవ్యస్స్వాంఘ్రి సరోరుహాశ్రిత భవ ప్రద్వంపనైక వ్రత:||

55. వరగుణమజ్గై

   ప్రఖ్యాతో విజయాసనో విజయకోటీత్యాఖ్య వైమానిక
   స్త్వాసీనోదయ దిజ్ముఖో వరగుణ శ్శ్రీవల్లభ స్తత్పురే
   నిత్యానంద విదాయకోజ్వలవపు స్సాక్షాత్కృతో వహ్నినా
   బాస్వద్బాస్కర చంద్రకోటి సదృశ స్సాకం సురై స్సేవిత:||

56. తిరుకుళన్దై(పెరుజ్గుళమ్‌)

   ఆనన్దాలయ నామదేయ సహితం యస్మిన్విమానం మహ
   త్తీర్థం యత్ర బృహత్తటాకమితవై మాయావటో మాదవ:||
   ప్రత్యక్షో హరి దిజ్ముఖ స్సురపతే ర్దేవ్యాసమం బాలయా
   తద్వై దివ్యబృహత్తటాకనగరం చిత్తేసదా భావయే||

57. తిరుక్కురుజ్గుడి

   శ్రీమత్ఖ్యాత కురంగనామనగరే తిష్ఠన్ స్వపన్ సంచర
   న్నాసీనశ్చ దరాదరాగ్రవిలసన్ దేవస్స పూర్ణాహ్వయ:|
   తాదృక్‌ఇందిర నాయికాంజన సరస్తీర్థంచ పంచగ్రహా
   ఖ్యాతం తత్ర విమాన మీశ గజయో స్సాక్షాత్కృత: ప్రాజ్ముఖ:||

290

58. తిరుక్కోళూర్

   పైశున్యోక్తిపురే భుజంగశయనో నిక్షేపదాతా హరి
   ర్దేవీ పల్లవ నాయకీ సహ చరశ్శ్రీ తామ్ర పర్ణీ తటే|
   ఖ్యాతే శ్రీకరనామ్ని దివ్యశిఖరే రాజద్విమానోత్తమే
   విత్తాదీశ్వర వాంచిత ప్రద విభు శ్చిత్తేస్తుమే ప్రాజ్ముఖ:||
                     (వానమామలై)
   తోతాద్రౌ దేవనాథ స్సురనికరపతే స్తీర్థ మిష్టావర శ్రీ
   ర్నందా వర్తం విమానం హరిదిగభిముఖస్తత్ర చాసీనరూప:|
   పక్షీశాహీక సేనాపతి ముఖవిలస త్పార్షదై ర్నిత్యముకై
   ర్బద్దై ర్ముక్తై ర్వతీంద్రై శ్శిబిరవి శశిబి ర్మూర్తి మద్బి స్సహాస్తే.
                 (తామ్ర పర్ణీ తీరత్తి నెమ్బెరుమాన్గళ్)
   వైకుంఠ నాథ విజయాసన భూమిపాల
   దేవేశ పంకజ విలోచన చోరనాట్యాన్|
   నిక్షేప విత్త మకరాయతకర్ణపాశౌ
   నాథం నమామి వకుళా భరణేవ సార్థమ్‌||

మలైనాడు 13

59. తిరువనన్తపురమ్‌(అనంతశయనమ్‌)

   ఖ్యాతే వన్తపురే హ్యనంతశయనే లక్ష్మీపతి:ప్రాజ్ముఖ:
   పుణ్యే మత్స్య సరస్తటే ప్రవిమల చ్చ్రీహేమ కూటాలయా|
   నిత్యం దార్మిక కేరళేశ వశగ శ్శ్రీ పద్మనాభ:ప్రభు
   స్సాక్షా త్త్రక్ష సమర్పితో వరతను ర్ద్వారత్రయే దృశ్యతే||

60. తిరువణ్ పరిశారమ్‌

   విఖ్యాతే సితవాజి చార నగరే వజ్రీ విమానోత్తమే
   శ్రీవక్షాస్తు హరిశ్శ్రిత:కమలయా లక్ష్మీసరస్తీరగ:|
   ఆసీనో వినతానుతార్పిత పదద్వంద్వ: పురస్తాన్ముఖో
   యస్తన్యాంఘ్రి సరోరుహస్య మదుపో భూయాన్మనో మేసదా||

61. తిరుక్కాట్కఱై

   శ్రీమన్నీరద సేతునామ నగరే వాత్సల్య వల్ల్యాన్విత
   స్తాతోసౌ హరిరేప కాపిల సరస్తీరే విమానోత్తమే|
   తస్మిన్పుష్కల నామకే ఋషిగణై స్సంసేవ్యమానో మరై:
   రేజేసౌ కపిలాఖ్య యోగి వరద స్త్వాగస్త్య దిగీక్షణ:||

291

62. తిరుమూழிక్కళమ్‌

   యచ్చ్రీ సూక్తి స్థల మితిమహత్‌క్షేత్ర వర్యేచ తద్వాన్
   దేవోదేవ్యా మదురకచయా సుందరాఖ్యే విమానే|
   ప్రాచీవక్త్రో హరితమునినా సేవితో భాతినిత్యం
   తీర్థప్రాంతే సుమహతి సతానన్దన స్సర్వదాస:||

63. కుట్టునాట్టు త్తిరిప్పులియూర్

   మాయావిష్ణు: కనకలతికా దీర్ఘశార్దూల సంజ్ఞే
   క్షేత్రే ప్రజ్ఞా సరసి శుభదే పూర్ష సూక్తే విమానే|
   ప్రాతర్బాస్వ ద్దిగబివదన స్సప్త యోగీశ్వారాణాం
   ప్రత్యక్షోయ న్న మమ హృదయే సర్వదా సన్నిధత్తామ్‌||

64. తిరుచ్చెజ్గనూర్

   శ్రీవిష్ణు ర్దేవతాత స్త్వరుణ సరసిజా రక్తనేత్రా స్థలేశ:
   ప్రజ్ఞా శ్రీశంఖ తీర్థాశ్రిత భువిచ జగజ్జ్యోతి సంజ్ఞే విమానే|
   యో భాతి స్వర్ణ వల్ల్యా సహరి రనుదినం బాతు చిత్తే మదీయే
   పశ్చా ద్వక్త్రశ్చ భస్మాసుర తనుమథనాయత్త శంభు:ప్రసన్న:||

65. తిరునావాయ్

   సశ్రీవాసపురే సరోజ సరస స్తీరే విమానోత్తమే
   వేదేచైవ బృహత్ప్రమాన రమణీకేళీ విలోల:పర:|
   తస్యైవాత్రముదే ప్రసన్న వదనో నారాయణో దక్షిణా
   మాశా మీశ సురాసురేశ నికరై స్సంసేవితో దృశ్యతే||

66. తిరువల్లవాழ்

   పుణ్యేస్మిమ్బవి వల్లవేతినగరేలంకార దేవో మహా
   వ్వాత్సల్యాధిక నాయికా విలసితే దివ్యే విమానోత్తమే|
   ప్రఖ్యాతేచ కురంగనామ నగరే ప్రాచీముఖో భావతే
   ఘంటాకర్ణ మహా సురేంద్ర వరదస్తన్నామ తీర్థాంతికే||

67. తిరువణ్ వండూర్

   సిత భ్రమరపత్తనే కమలనాయికా వల్లభ
   స్సముద్ర సమవర్ణవా స్సకలవేద వైమానిక:|
   సపశ్చిమముఖ స్సదా వసతి నారద ప్రార్థిత
   స్సమస్త ముని పూజితే సృజినవాశ తీర్థాన్తికే||

292

68. తిరువాట్టాఱు

   పుణ్యే సాగర నిమ్నగాఖ్య నగరే శ్రీపద్మినీకేశవ:
   పశ్చాద్దిగ్వదనో భుజంగశయన శ్చంద్రప్రసన్నో హరి:|
   దివ్యాష్టాక్షర సంజ్జయా విలసితే శ్రీవ్యోమ యానోత్తమే
   గుర్వాకారతయా ముని ప్రభృతిభి ర్ద్వార త్రయే సేవ్యతే||

69. విత్తువకోడు

   విద్వద్గోష్ఠీపురే స్మిన్నభయద భగవాన్ పద్మహస్తా సహాయ
   శ్శేషస్యాంకేశయానో యమదిగముఖ శ్చక్రతీర్థస్య తీరే|
   నిత్యం బుద్దించ మహ్యం ప్రదిశతు విశదాం తత్త్వదృగ్వ్యోమ యానం
   దూర్వాస ప్రాప్త ఘోరా పదమపి శమితుం చాంబరీష ప్రసన్న:||

70. తిరుక్కడిత్తానమ్‌

   శ్రీ మత్కటిస్థానపురే మృత శ్రీ
   నారాయణ:కల్పలతా సఖోన్యాత్|
   శ్రీభూమి తీర్థాంతిక పుణ్యకోటి
   వైమానికో రుక్మమయాంగదాప్త:||

71. తిరువాఱన్ విళై

   వాతాశీ బలపత్తనేతి సుఖిదే వ్యాసస్య తీర్థాంతికే
   దివ్యే వామన సంజ్జయా విలసితే పుణ్యే విమానోత్తమే|
   తస్మి న్నుత్తర దిజ్ముఖో మనసి మే శేషాసనో నామతో
   బ్రహ్మన్యాస తప: పలం ప్రతి పల త్వబ్జాసనా వల్లభ:||

72. తిరువహీన్ద్రపురమ్‌(వడనాట్టు త్తిరుపతికళ్)

   చిత్తే మే రమతా మహీంద్ర నగరా వాసీ భుజంగాశనా
   నంద శ్రీసఖ దేవనాయక హరి ర్దేవేంద్ర సాక్షాత్కృత:|
   పూర్వాంభోదిముఖ: ఖగేంద్ర సరస స్తీరా శ్రయ స్సర్వదా
   శ్లాఘ్యేచంద్ర వినిర్మితేచ భగవాన్ తిష్ఠన్ విమానోత్తమే||

73. తిరుక్కోవలూర్

   ఏకేన స్వపదా సమస్త వసుదాం లూత్వా ద్వితీయే నఖం
   మాత్వాచ త్రిదివే సముద్దృతపద: పుష్పాలయా వల్లభ:|
   కృష్ణ స్తీర్థ తటే త్రివిక్రమ హరి ర్లక్ష్మ్యాలయాఖ్యే పురే
   పూర్వాశావదనో మృకండు వరద శ్శ్రీదాఖ్య వైమానిక:||

293