దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా/తొండనాడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

74. తొణ్డనాడు 22

శ్రీకాంచీపురమ్‌ 1

   కాంచ్యాం హస్తిగిరా వలీష్ట వరదో దేవీ బృహన్నాయకీ
   తీర్థం శేషసరో విమానమపివై తత్పుణ్యకోట్యా హ్వయమ్‌|
   యజ్ఞే పంకజ సంభవస్య వరద: పశ్చాన్ముఖో భాస్వర:
   ప్రత్యక్ష స్సకలై స్సురాసురగణై స్సేవ్యో భవత్పార్తదై:||

2. తిరువత్తియూరు

   హస్తి గ్రామే జగత్యాం గజవర శిఖరి వ్యోమయానే హరిద్రా
   దేవ్యా శ్లేషాతిలోకం పణిపతి సరస స్తిరభగే లసన్తమ్‌|
   దేవేంద్ర్యాఖర్య సాక్షాత్కృత మతిదవళం సుందర శ్రీనృసింహం
   త్వాసీనం పశ్చిమస్యాం సతజన శరణం త్వాం శరణ్యం ప్రపద్యే||

75. అష్టభుజమ్‌

   దేవోహ్యష్టభుజో గజేంద్రవరద:పద్మోపరిస్థాదవో
   వ్యోమాకార విమాన మణ్డీత తను శ్చక్రాయుదోద్యత్కర:|
   తీర్థేదన్తి సరోవరస్య కిరణా మూర్తి: ప్రతీచీముఖో
   నిస్సాదారణ మూలకారణ వదై ర్వాచ్యో హరి: పాతున:||

76. తిరుత్తణ్‌గా దీప ప్రకాశర్‌

   వాగ్దేవీ వరదో రమా మరతకా దీప ప్రకాశో హరి:
   ప్రత్యగ్ది గ్వదన స్సరశ్చ విమలం సారస్వతం సర్వదమ్‌|
   తత్ర శ్రీకర నామ్ని సోమరుచిరే పుణ్యే విమానోత్తమే
   భ్రామ్య త్సంసృతి చక్ర భంగకరణీ విద్యార్దిభి స్సేవ్యతే||

77. వేళుక్కై

   శ్రీ బహ్వాపురి దేవనాయకదిశా వక్త్రో భృగుప్రార్థిత
   స్తత్రశ్రీర్ముచు కుందనాయక హరి ర్బహ్వాఖ్యయా పద్మయా|
   యుక్తో హేమ సరస్తటేచ కనక శ్రీమద్విమానోత్తమే
   తిష్ఠ న్నర్థి సమూహ కల్పక తరు: కారుణ్యవారాంనిధి:||

78. పాడగమ్‌

   శ్రీమత్పాటక పత్తనే విహరతే శ్రీపార్థ దూతో హరీ
   రుక్మీణ్యా సహ మత్స్య తీర్థనికటే భద్రే విమానోత్తమే|
   ఆసీనోహరి దిజ్ముఖశ్చ సుచిరం శ్రీసత్యభామాఖ్యయా
   నాయక్యాసహ మోదతేచ హరిత ప్రత్యక్షరూపోన్వహమ్‌||

294

79. నీరకమ్

   ఖ్యాతే నీరనికేతనేచ విమలం చాక్రూర తీర్థం మహ
   త్తత్తీరే చ జగద్విమాన మపి తద్దేవీ చ సర్వం సహా|
   పూర్వాశాభిముఖ: ప్రసన్న వదన స్త్వక్రూర సాక్షాత్కృత
   స్స్మర్తౄణా మపి వాంచిత ప్రద హరి ర్నామ్నా జగన్నాయక:||

80. విలాత్తిజ్గళ్ తుణ్డమ్‌(కచ్చిప్పెరుమాళ్ కోయిల్)

   కచ్చిఖ్యాత మహాపురే తిశుభదే శ్రీచంద్ర తీర్థాశ్రయో
   భాస్వత్సూర్య విమాన భూషణమణి: పశ్చాన్ముఖో భాస్వర:|
   ప్రత్యక్షో గిరిజాపతే ర్జలదిజా నిస్తుల్య రూపాలిదా
   నామ్నా తత్రహి చంద్రికా శశిముఖో దేవోద్య విద్యోతయే||

81. ఊరకమ్‌

   గ్రామ గ్రహాఖ్యాత పురే వసంతం
   త్రివిక్రమం తస్యచ పశ్చిమస్యామ్‌
   సుదాశ్రయం శేషనరశ్చ నిత్యం
   నమామి సారాఖ్య విమాన వర్యమ్‌||

82. తిరువెஃకా

   దేవ: కోమల నాయికా ప్రియతమ:ఖ్యాతో యథోక్తార్థకృత్
   శ్రీమాన్ తత్రహి వేదసార విహితే శ్లాఘ్యే విమానోత్తమే|
   ప్రత్యగ్దిగ్వదనో హ్యనంత శయన స్తీర్థం తటాకాహ్వయం
   పశ్యన్నేవ తటాక సంభమహా భక్తప్రసన్నో భవత్||

83. కారకమ్‌

   శ్రేష్ఠే మేఘ నికేతన స్థలవనే రామామణేర్వల్లభ
   శ్శ్రీవిష్ణుం కరుణాకరాస్థితమముం రమ్యే విమానోత్తమే|
   ద్వాయా మ్యన్వహ మంబరీష సరస స్తీరే యమాశాముఖం
   పూర్వం మేఘనికేతనాఖ్య ఋషీణా సాక్షాత్కృత స్సర్వదా||

84. కార్‌వానమ్‌

   మేఘాకారపురే దరాదర పర స్థీరేచ చోరాహ్వయ:
   పుణ్యే పుష్కల నామ్ని మధ్య విలసన్ శ్రీమద్విమానోత్తమే|
   విష్ణు శ్చోత్తర దిజ్ముఖ స్సరసిజాసక్త స్సమస్తాశ్రయ
   శ్చిత్తేమ సతతం కరోతు వసతిం గౌరీ ప్రసన్న:ప్రభు:||

295

85. తిరుక్కళ్వనూర్

   ఖ్యాతే చోరపురో భయప్రద రమానాథస్తు పశ్చాన్ముఖ
   స్తీర్థం నిత్యసరో విమానమపినై తద్వామనం నామత:|
   గీతశ్శ్రీపరకాల దివ్యమునినా చాశ్వత్థ నారాయణం
   త్రాతుం యోవ తతార తస్య చరణ ద్వంద్వం శ్రయా మన్వహమ్‌||

86. పవళ వణ్ణర్

   ప్రవాళవల్ల్యాసహ విద్రుమాభ:
   ప్రవాళానామ్నా ప్రథితా విమానే|
   పశ్చాన్ముఖో భాతి సురేంద్ర తీర్థ
   తీరేచ తిష్ఠన్ యమళామరార్థమ్‌||

87. పరమేశ్వర విణ్ణగరమ్‌

   యత్త్రై రన్ముద తీర్థ మద్బుత తమం వైకుణ్ఠ వల్లీఇరమా
   ప్ర్యాగస్త్యాభి ముఖం ముకుందవరదం తద్వల్లభా భీష్టదమ్‌|
   తత్రాసేవ శయాన పాదగమన స్తిష్ఠన్ననేకాకృతి
   స్తత్రశ్రీ: పరమేశ్వరాంబరపురే వైకుణ్ఠనాథ:పర:||

88. తిరుప్పుళ్ కుழி

   శ్లాఘ్యే స్మిమ్కసుమావటే మరతక శ్రీర్వీర కోట్యాహ్వయ
   శ్శ్రీమత్పుణ్య విమాన మధ్య విజయ శ్రీరాఘవ:ప్రాజ్ముఖ:|
   ఆసీనశ్చ జటాయు తీర్థ విలసత్తీరే జటాయో: పరై
   ర్దుష్ర్పాపాచల పద్మ సంభవ పదం ప్రాదా ద్దయావారిది:||

89. తిరునిన్ఱవూర్

   తిష్ఠన్ పుర్యాం జలది తనయా మస్య మార్నామతోవై
   భక్తప్రేమావరుణ వరదో వారుణం తత్సరశ్చ|
   పాపారణ్యావలరుచి సమం చోత్పలాఖ్యం విమానం
   పర్వానే తావ్ర్పతి........................కురుష్వ||

90. తిరువెవ్వుళ్

   వీక్షాటవీ విజయకోటీ విమానవర్యం
   హృత్తాప నాశన పర: కనకాఖ్యదేవీ|
   శ్రీవీరరాఘవ హరి శ్శ్రిత పారిజాత
   శ్శ్రీశాలిహోత్రవరదో హరిదిజ్ముఖోవ్యాత్||

296

91. తిరునీర్మలై

   శ్రీ మన్నీర ధరాధరేంద్ర శిఖరే తిష్ఠ స్సురస్తాన్ముఖ
   స్తీరస్థో మణి కర్ణికాఖ్య సరసో నామ్నాపి తిష్టన్తరి:|
   దేవ: పంకజవాసిని ప్రియసఖో నీరాద్రి వైమానిక
   స్తద్దేశాదిన చక్రవర్తి వరదో దద్యాత్సువిద్యాం మమ||

92. తిరువెడందై

   కల్యాణాఖ్యే విమానే సకల సురసుతే భేదనాఖ్యాత పూర్వాం
   తిష్ఠన్ కల్యాణ తీర్థా శ్రయతలరుచిరే నిత్యకల్యాణనామా|
   మార్కండేయ ప్రసన్నో హరి దిగభిముఖో నిత్యకల్యాణకారీ
   శ్రీమాన్విష్ణుశ్చ లక్ష్మర్దిశతు ఋడితి న: కోమలా మజ్గలాని||

93. తిరుక్కడల్ మల్లై

   నామ్నా సాగర పర్వతే శ్రుతిమతే నిత్యేవిమానే ద్బుతే
   పశ్చాన్నిర్మల పుణ్డరీక సరస: ప్రాచీప్రదేశేక్షణ:|
   లక్ష్మ్యా భూమి సమాఖ్యయా చ విహరన్ భక్తావనే దీక్షితో
   విజ్ఞానాకర పుణ్డరీక ఋషీణా సాక్షాత్కృతో భాసతే||

94. తిరువల్లిక్కేణి

   ఖ్యాతే కైరవిణీ సరశ్శ్రితపురే శేషే విమానీత్తమే
   పూర్వాంభోది సమీక్షణం చ సతతం శ్రీరుక్మణీ సంశ్రిత:|
   సంసారాంబుది తారక: ప్రణమతాం గీతార్థ సందాయినం
   పార్థాయైవ చ పార్థసారథిమహం ద్యాయామి నిశ్శ్రేయసే||

95. తిరుక్కడికై(ఘటికాచలమ్‌)

   యస్మిన్కల్పమృతా ఖ్యయా లలనయా లక్ష్మ్యాలలన్ లక్ష్యతే
   లోకై ర్యోగ నృకేసరీ కమల భూ భావాశయా తవ్యతే|
   యస్మిన్మారుతినా మదామయ సరస్థీరే పురస్తాన్ముఖం
   తం వందే ఘటికాచలం ప్రతిదినం సింహాగ్రవై మానికమ్‌||

96. తిరువేజ్గడమ్‌ తిరుప్పతి

(వడనాడు 12)

   శ్రీ శేషాచల మూర్థ్ని వేంకటపతి స్సర్వార్థద: ప్రాజ్ముఖ
   స్తీర్థం స్వామి సరో విమానమపి తత్వానంద దామేతి చ|
   శ్రీవైకుణ్ఠ మపాస్య తత్ర రసిక: పద్మోపరిస్థాఖ్యయా
   నాయక్యా సహ మోదతే త్రిజగతాం భృత్యైప్రసన్న:పర:||

297

97. శిజ్గవేళ్ కున్ఱమ్‌,(శ్రీమదహోబిలమ్‌)

   నిత్యం శ్రీమదహోబిలే ప్రవిలసల్లక్ష్మీ నృసింహో మహా
   న్రాజ ద్దేమ గుహా విమాన విలసన్మద్యస్థ గర్బ గ్రహమ్‌|
   ప్రహ్లాదస్య యథా గురుస్తమ భృతాం తత్వో పదేష్టా జగ
   త్యద్యాస్తే భవనాశినీ పరిసరే సర్వత్ర విద్యోతతే||

98. తిరువయోధ్యై

   ఖ్యాతాయోధ్యానగర్యాం రఘుకుల తిలకం సీతాయాలంకృతాంగం
   కౌభేరే పుష్పకాఖ్యే శశితను దవళే వ్యోమయానే విశాలే|
   ఆసీనం చోత్తరాశాముఖ మనుభరత ప్రార్థనా పారిజాతం
   స్థాణ్వాది ప్రాణి మోక్ష ప్రద మది సరయూ తం శరణ్యం ప్రపద్యే||

99. నైమిశారణ్యం

   శ్రీమన్నై మిశ కాననేతు భగవాన్ శ్రీదేవరాజోహరి
   ర్లక్ష్మీశోసిచ శాన్తి తీర్థ నికట స్థాయీ విమానే హరౌ|
   తత్రేందోర్వరద స్సురేంద్ర హరితం సంవీక్షమాణో భవ
   ద్దేవేంద్రం నరకాత్త్ర సంతమదికం సంరక్షితా రక్షతు||

100. సాలగ్రామమ్‌

   సాలగ్రామ ధరాధరే శుభకరే శ్రీచక్రతీర్థాశ్రయే
   శ్రీమూర్తి స్సకలై స్సమర్పిత పదద్వంద్వ:పురస్తాన్ముఖ:|
   బ్రహ్మేశాన వరప్రదాన సుముఖ శ్శ్రీ దేవికా వల్లభ
   శ్శ్రీమద్వ్యోమ విమాన భూషిత తనుర్నానాకృతీ రాజతే||

101. బదరియాశ్రమమ్‌(బదరీకాశ్రమమ్‌)

   ప్రఖ్యాతే బదరీ వనే ప్యుపదిశన్ తత్వం సరస్య స్వయం
   శ్రీమత్తత్వ విమాన మధ్య విలస న్నారాయణ:పద్మయా|
   ప్రాచీ దిగ్వదన స్సదాచ బదరీ తీర్థప్రియో యో భవ
   త్తత్వజ్ఞాన మలభ్య మోక్షజనకం మహ్యం దిశత్వద్య ప:||

102. తిరుక్కణ్ణజ్కడినగర్

   ఖ్యాతే దేవప్రయాగేసిత జలదహరి:పుణ్డరీకా సహాయ
   స్తీర్థం సన్మంగళాఖ్యం భువి విదితతమే మంగళే వ్యోమయానే|
   తిష్ఠన్ర్పాచీ ముదీక్షన్నమిత కరుణయా భాతి వాల్మీకి శిష్య
   స్రేష్టర్షి స్తూయమానో ఖిల జగదుదయ స్థేమ సంహారకారీ||

298

103. తిరుప్పిరితి

   సహపరిమళ వల్ల్యా ప్రీతి పుర్యాం విమానే
   పరమ పురుషనామా దివ్య గోవర్దనా ఖ్యే|
   నివసత సరసశ్శ్రీమానసాఖ్యస్య తీరే
   కలశజ దిశమీక్షన్ పార్వతీ సుప్రసన్న:||

104. తువరై(ద్వారకై)

   అష్టాభీర్మహిసీభి రత్ర విహరన్ శ్రీద్వారకాయాం ప్రభు
   ర్గోమత్యాస్తల హేమకోటి విదితే దివ్యే విమానే శుభే|
   ద్రౌపద్యాపది చిత్ర భూరి పటద:కల్యాణ నారాయణ:
   ప్రత్యగ్దిగ్వదన:కరోతు దిషణాం నిత్యం నిజేజ్యావిదౌ||

105. వడమధురై(బృందావనమ్‌)

   శ్రీరాదా రమణ స్తదిష్ట దయితా బృందావనే నాయికా
   శ్రీగోవర్దన నామకోగిరివర సద్వ్యోమయానం మహత్|
   తస్యాశ్చాఖిల చిన్తి తార్థ వరద:ప్రాచీముఖో భాసతే
   తత్తీర్థం వసనాపహారమితివై శ్రీగోపికానాం పురా||

106. తిరువాయ్‌ప్పాడి(గోకులమ్‌)

   విఖ్యాతే భువి గోకులే విలసతి శీగోపికా వల్లభ
   స్తప్యైకా రమణీమణి ర్ద్యుమణిభా శ్రీరుక్మిణీ నాయికా|
   తత్తీర్థం యమునా పునశ్చదయితా శ్రీసత్యభామేతి వై
   హేమాఖ్యంచ విమాన మస్య దయితం శ్రీనందగోపార్చితమ్‌||

107. తిరుప్పాఱ్కడల్(క్షీరాబ్ది)

   ఖ్యాతం క్షీరాబ్దినాథం కలశజలదిజా భూమి సంవాహితాంఘ్రిం
   తీర్థం దివ్యం సుదాఖ్యం కలశభవ దిశం వీక్షమాణం సురేడ్యమ్‌|
   అష్టాంగాఖ్యే విమానే దవళమృదుతరే శేషభోగేశయానం
   ప్రాదుర్బూతం విభూత్యై శ్రుతి విమలహృదాం విశ్వరూపం ప్రపద్యే||

108. శ్రీ వైకుణ్ఠమ్‌

   శ్రీ మద్వైకుణ్ఠధామ్ని ప్రథిత విరజయాలంకృతే దివ్యలోకే
   నిత్యేనన్తాంగయుక్తే శ్రుతిశిఖర నుతే వ్యోమయానే చ లక్ష్మ్యా|
   ఆసీనం చాదిశేషే కలశభవదిశం వీక్షమాణం సురేడ్యం
   గంభీరోదారభావం సకల సురవరం వాసుదేవం ప్రపద్యే||

పురాణ స్థలజ్గళిల్ మేల్‌నాట్టు త్తిరుప్పతియాన శ్రీ తిరునారాయణపురమ్‌

299

   ప్రఖ్యాతోన్నత యాదవాద్రి శిఖరాభేదే విమానోత్తమే
   శ్రీనారాయణ దివ్యనామ భగవాన్ కక్ష్మీ ముఖాబ్జాంశుమాన్|
   కల్యాణీ సరసస్తటేతి శుభదే ప్రాచీముఖో భాసతే
   పక్షీశాహీత దివ్య వజ్రమకుటో దేవైర్దినం సేవ్యతే||

పుష్కరక్షేత్రమ్‌

   పరమపురుషనామా పుణ్డరీకా సహాయో
   హరిదిశ మభిపశ్యన్ మంగళాఖ్యే విమానే|
   విలసతి నితరాం శ్రీమజ్గళాఖ్యాత తీర్థే
   బహుముని నికరేభ్య:పుష్కరే సుప్రసన్న:||

శ్రీగోవర్థనమ్‌

   శ్రీగోవర్దన పర్వతే ప్రతిదినం గోవర్దనేశం ప్రభుం
   వందే తస్యచ వల్లభాం శుభగుణాం శ్రీసత్యభామామపి|
   శుద్దం బ్రహ్మ సరశ్చమంజుళ గుహారూపం విమానం మహ
   త్ర్పాగ్దృష్టిం సురనాయకార్చిత పదం సర్వార్థి కల్పద్రుమమ్‌||

చతుర్ముఖ బ్రహ్మణా నారదాయోప దిష్ట: దివ్యస్థలాదర్శ:

సమాప్త:

DivyaDesaPrakasika.djvu

300