క్రీడాభిరామము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రాజ్ఞులకు మాత్రము


శ్రీనాథుని

వీథి నాటకము

క్రీడాభిరామము

అనుపేర

వినుకొండ వల్లభరాయకృతిగా

రచితమువేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి

సంస్కృతము


గంటి సూర్యనారాయణశాస్త్రి

ముద్రితము

ద్వితీయముద్రణము

500 ప్రతులు

వెల 10-0-0


క్రీడాభిరామము 14వ శతాబ్దంలో చేసిన ఒక విశిష్టమైన తెలుగు రచన.

  1. మొదటి భాగము
  2. రెండవ భాగము
  3. మూడవ భాగము
  4. నాలుగవ భాగము
  5. ఐదవ భాగము
  6. ఆరవ భాగము
  7. ఏడవ భాగము
  8. క్రీడాభిరామము-ఎనిమిదవ భాగము


Public domain
భారత దేశపు చట్టాల ప్రకారం ఈ బొమ్మ/కృతి కాపీహక్కుల చట్టం అన్వయించకపోవటం లేక కాలదోషం పట్టడం వలన సార్వజనికమైంది. భారతీయ కాపీహక్కుల చట్టం ప్రకారం అన్ని ఛాయాచిత్రాలు లేక సంస్థ కృతులు ప్రచురించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత (అంటే, 01-01-1959 కంటే ముందువి) సార్వజనికమౌతాయి. రచనల కాపీ హక్కులు రచయితకున్నట్లయితే రచయిత మరణించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత సార్వజనీకమౌతాయి.
Flag of India.svg