కామకళానిధి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీః

పండితులకు మాత్రము.]


కామకళానిధి

అను

శృంగారశాస్త్రము

(నెల్లూరి శివరామకవి ప్రణీతము)


ప్రకాశకుడు

గంటి సూర్యనారాయణ శాస్త్రి

7, తంబుశెట్టివీథి

మద్రాసు

శ్రీః

ఆంధ్రపండితుల కొక మనవి.

ఆంధ్రసారస్వతప్రపంచమున నెన్నియో యుద్గ్రంథములు తాళపత్రములపై లిఖియింపంబడి, పండితబృందమున కందుబాటుగాక ప్రకటించుటకు తగు సహాయములేక శిథిలమగుచు, చెదపురుగుల కాహారమగుచు, నాంధ్రవాఙ్మయము నభివృద్ధిపొందింపజాలక యున్నవిషయము యాంధ్రపండితులందరికి విదితమైయున్నది. ఇట్టి దుస్థితిని తొలంగిచుటకును, ఆంధ్రవాఙ్మయప్రపంచమును అభివృద్ధిపరచుటకును, ఆంధ్రసారస్వతప్రవాహమును సర్వత్ర ప్రవహింపజేయుటకును, నిశ్చయించి నవరసములలో శృంగారరస మగ్రగణ్యంబగుటంజేత ప్రప్రథమమున శృంగారసభరితమగు శ్రీ నెల్లూరి శివరామకవి ప్రణీతమగు కామకళానిధి అను యీశృంగారశాస్త్రమును బ్రకటించి పండితలోకమునకు సమర్పించుచున్నాను. ఈశాస్త్రగ్రంథమును యథామాతృకముగ ముద్రించితిని. మాతృకలో లభించనిపదములకు చుక్కలు పెట్టి విడచిపెట్టితిని. ఇందలి గుణదోషములు పండితులు పరిశోధించి తెలియజేయగలందులకు కోరుచున్నాను. ఈ మహాకవి నామగోత్రాదు లీక్రిందుపద్యము నిలన సహృదయులకు విశదము కాగలదు.

చ.

హితుడవు పాకనాట నుతికెక్కిననెల్లురి వంశజాతుడీ
వతులితసాహితీపటిమ యాదవరాఘవపాండవీయమన్
గృతిగలవీరరాఘవ కవీంద్రసుతుండవు కొద్దివాడ వే
తతమతి సంస్కృతాంధ్రకవితానిరతా శివరామసత్కవీ.

ఈమహాకవి యీశాస్త్రగ్రంథమును చతుర్ధ పురుషార్థమగు మోక్షసార్థకంబుగ రచియించినట్లు యీ క్రింది వాక్యములవలను తెలియగలదు.

"అట్టి మదనదేవాధిష్ఠితంబగు తృతీయపురుషార్ధంబు పరలోకసాధనంబగు ధర్మశాస్త్రంబుకన్న నిహలోకసాధకంబగు కామశాస్త్రంబు మతిమంతులగువారికి మోక్షసాధకంబగు నది యెట్టులనిన,

"ధర్మావిరుద్ధోలోకేస్మిన్ కామోస్మి భరతర్షభ"

అను భగవద్వచనప్రామాణ్యంబున ధర్మార్థంబుల ననుసరించిన కామంబు కామత్వంబునొసంగు. స్వకాంతామాత్రకృతకామకళావిశేషంబుల బుత్రసంతతి గల్గుటం జేసి పరలోకసాధకంబగు. గార్హస్థ్యధర్మంబున సౌఖ్యావహంబగుట నిహలోకసాధకంబగు. మరియు జ్యోతిష్టామాదులకు నవియు ఫలంబులగుటను, “అపుత్రస్యగతిర్నాస్తి స్వర్గోనైనచ నైవచ” అను వచనంబునకు విషయంబనియుకు, గామశాస్త్రంబు గ్రాహ్వంబని కాదె వాత్స్యాయనాది మహామునులు దీనివిధంబు తేటపరచిరి." ఈమహాకవి కవిత్వమునుగూర్చి యొక్కవాక్యమును వ్రాసి విరమించెదను.

ఈతని కవితాలలామ మృదుమధురపదవిలసితయై, భావగాంభీర్యభాసురయై పద్మినీజాత్యాదిసఖీజనులతో చౌశీతిబంధప్రాకారవిరాజితమగు మదనసామ్రాజ్యమున బ్రహ్మానందముగ నతిమనోహరముగ గ్రీడించు కోమలాంగులకు కులుకులు నేర్పుచున్నది.

ఈ గ్రంధా౦తమున “కామకళ” అను నామంబున ప్రాచీనాధునికమహాకవులచే రచియింపబడి ముద్రించిన గ్రంధములనుంచి కొన్నిపద్యములను సుజనమనోవికాసమునకు గాను ముద్రించితిని. ఆంధ్రపండితబృందము ప్రాచీనగ్రంథములను ప్రకటించి ప్రకాశకులకుకూడ కొంత సహాయము గావించి యాంధ్రసారస్వతము నభివృద్ధి పరచగలందులకు ప్రార్థించుచున్నాను.

చెన్నపురి

అక్షయవైశాఖశుద్ధ

గంటి సూర్యనారాయణ శాస్త్రి.

సప్తమి; బుధవారము

పుట:కామకళానిధి.pdf/4 పుట:కామకళానిధి.pdf/5 పుట:కామకళానిధి.pdf/6 పుట:కామకళానిధి.pdf/7