ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 98)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అభి నో వాజసాతమం రయిమ్ అర్ష పురుస్పృహమ్ |
  ఇన్దో సహస్రభర్ణసం తువిద్యుమ్నం విభ్వాసహమ్ || 9-098-01

  పరి ష్య సువానో అవ్యయం రథే న వర్మావ్యత |
  ఇన్దుర్ అభి ద్రుణా హితో హియానో ధారాభిర్ అక్షాః || 9-098-02

  పరి ష్య సువానో అక్షా ఇన్దుర్ అవ్యే మదచ్యుతః |
  ధారా య ఊర్ధ్వో అధ్వరే భ్రాజా నైతి గవ్యయుః || 9-098-03

  స హి త్వం దేవ శశ్వతే వసు మర్తాయ దాశుషే |
  ఇన్దో సహస్రిణం రయిం శతాత్మానం వివాససి || 9-098-04

  వయం తే అస్య వృత్రహన్ వసో వస్వః పురుస్పృహః |
  ని నేదిష్ఠతమా ఇషః స్యామ సుమ్నస్యాధ్రిగో || 9-098-05

  ద్విర్ యమ్ పఞ్చ స్వయశసం స్వసారో అద్రిసంహతమ్ |
  ప్రియమ్ ఇన్ద్రస్య కామ్యమ్ ప్రస్నాపయన్త్య్ ఊర్మిణమ్ || 9-098-06

  పరి త్యం హర్యతం హరిమ్ బభ్రుమ్ పునన్తి వారేణ |
  యో దేవాన్ విశ్వాఇత్ పరి మదేన సహ గచ్ఛతి || 9-098-07

  అస్య వో హ్య్ అవసా పాన్తో దక్షసాధనమ్ |
  యః సూరిషు శ్రవో బృహద్ దధే స్వర్ ణ హర్యతః || 9-098-08

  స వాం యజ్ఞేషు మానవీ ఇన్దుర్ జనిష్ట రోదసీ |
  దేవో దేవీ గిరిష్ఠా అస్రేధన్ తం తువిష్వణి || 9-098-09

  ఇన్ద్రాయ సోమ పాతవే వృత్రఘ్నే పరి షిచ్యసే |
  నరే చ దక్షిణావతే దేవాయ సదనాసదే || 9-098-10

  తే ప్రత్నాసో వ్యుష్టిషు సోమాః పవిత్రే అక్షరన్ |
  అపప్రోథన్తః సనుతర్ హురశ్చితః ప్రాతస్ తాఅప్రచేతసః || 9-098-11

  తం సఖాయః పురోరుచం యూయం వయం చ సూరయః |
  అశ్యామ వాజగన్ధ్యం సనేమ వాజపస్త్యమ్ || 9-098-12