ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 99)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ హర్యతాయ ధృష్ణవే ధనుస్ తన్వన్తి పౌంస్యమ్ |
  శుక్రాం వయన్త్య్ అసురాయ నిర్ణిజం విపామ్ అగ్రే మహీయువః || 9-099-01

  అధ క్షపా పరిష్కృతో వాజాఅభి ప్ర గాహతే |
  యదీ వివస్వతో ధియో హరిం హిన్వన్తి యాతవే || 9-099-02

  తమ్ అస్య మర్జయామసి మదో య ఇన్ద్రపాతమః |
  యం గావ ఆసభిర్ దధుః పురా నూనం చ సూరయః || 9-099-03

  తం గాథయా పురాణ్యా పునానమ్ అభ్య్ అనూషత |
  ఉతో కృపన్త ధీతయో దేవానాం నామ బిభ్రతీః || 9-099-04

  తమ్ ఉక్షమాణమ్ అవ్యయే వారే పునన్తి ధర్ణసిమ్ |
  దూతం న పూర్వచిత్తయ ఆ శాసతే మనీషిణః || 9-099-05

  స పునానో మదిన్తమః సోమశ్ చమూషు సీదతి |
  పశౌ న రేత ఆదధత్ పతిర్ వచస్యతే ధియః || 9-099-06

  స మృజ్యతే సుకర్మభిర్ దేవో దేవేభ్యః సుతః |
  విదే యద్ ఆసు సందదిర్ మహీర్ అపో వి గాహతే || 9-099-07

  సుత ఇన్దో పవిత్ర ఆ నృభిర్ యతో వి నీయసే |
  ఇన్ద్రాయ మత్సరిన్తమశ్ చమూష్వ్ ఆ ని షీదసి || 9-099-08