ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 97)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అస్య ప్రేషా హేమనా పూయమానో దేవో దేవేభిః సమ్ అపృక్త రసమ్ |
  సుతః పవిత్రమ్ పర్య్ ఏతి రేభన్ మితేవ సద్మ పశుమాన్తి హోతా || 9-097-01

  భద్రా వస్త్రా సమన్యా వసానో మహాన్ కవిర్ నివచనాని శంసన్ |
  ఆ వచ్యస్వ చమ్వోః పూయమానో విచక్షణో జాగృవిర్ దేవవీతౌ || 9-097-02

  సమ్ ఉ ప్రియో మృజ్యతే సానో అవ్యే యశస్తరో యశసాం క్షైతో అస్మే |
  అభి స్వర ధన్వా పూయమానో యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 9-097-03

  ప్ర గాయతాభ్య్ అర్చామ దేవాన్ సోమం హినోత మహతే ధనాయ |
  స్వాదుః పవాతే అతి వారమ్ అవ్యమ్ ఆ సీదాతి కలశం దేవయుర్ నః || 9-097-04

  ఇన్దుర్ దేవానామ్ ఉప సఖ్యమ్ ఆయన్ సహస్రధారః పవతే మదాయ |
  నృభి స్తవానో అను ధామ పూర్వమ్ అగన్న్ ఇన్ద్రమ్ మహతే సౌభగాయ || 9-097-05

  స్తోత్రే రాయే హరిర్ అర్షా పునాన ఇన్ద్రమ్ మదో గచ్ఛతు తే భరాయ |
  దేవైర్ యాహి సరథం రాధో అచ్ఛా యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 9-097-06

  ప్ర కావ్యమ్ ఉశనేవ బ్రువాణో దేవో దేవానాం జనిమా వివక్తి |
  మహివ్రతః శుచిబన్ధుః పావకః పదా వరాహో అభ్య్ ఏతి రేభన్ || 9-097-07

  ప్ర హంసాసస్ తృపలమ్ మన్యుమ్ అచ్ఛామాద్ అస్తం వృషగణా అయాసుః |
  ఆఙ్గూష్యమ్ పవమానం సఖాయో దుర్మర్షం సాకమ్ ప్ర వదన్తి వాణమ్ || 9-097-08

  స రంహత ఉరుగాయస్య జూతిం వృథా క్రీళన్తమ్ మిమతే న గావః |
  పరీణసం కృణుతే తిగ్మశృఙ్గో దివా హరిర్ దదృశే నక్తమ్ ఋజ్రః || 9-097-09

  ఇన్దుర్ వాజీ పవతే గోన్యోఘా ఇన్ద్రే సోమః సహ ఇన్వన్ మదాయ |
  హన్తి రక్షో బాధతే పర్య్ అరాతీర్ వరివః కృణ్వన్ వృజనస్య రాజా || 9-097-10

  అధ ధారయా మధ్వా పృచానస్ తిరో రోమ పవతే అద్రిదుగ్ధః |
  ఇన్దుర్ ఇన్ద్రస్య సఖ్యం జుషాణో దేవో దేవస్య మత్సరో మదాయ || 9-097-11

  అభి ప్రియాణి పవతే పునానో దేవో దేవాన్ స్వేన రసేన పృఞ్చన్ |
  ఇన్దుర్ ధర్మాణ్య్ ఋతుథా వసానో దశ క్షిపో అవ్యత సానో అవ్యే || 9-097-12

  వృషా శోణో అభికనిక్రదద్ గా నదయన్న్ ఏతి పృథివీమ్ ఉత ద్యామ్ |
  ఇన్ద్రస్యేవ వగ్నుర్ ఆ శృణ్వ ఆజౌ ప్రచేతయన్న్ అర్షతి వాచమ్ ఏమామ్ || 9-097-13

  రసాయ్యః పయసా పిన్వమాన ఈరయన్న్ ఏషి మధుమన్తమ్ అంశుమ్ |
  పవమానః సంతనిమ్ ఏషి కృణ్వన్న్ ఇన్ద్రాయ సోమ పరిషిచ్యమానః || 9-097-14

  ఏవా పవస్వ మదిరో మదాయోదగ్రాభస్య నమయన్ వధస్నైః |
  పరి వర్ణమ్ భరమాణో రుశన్తం గవ్యుర్ నో అర్ష పరి సోమ సిక్తః || 9-097-15

  జుష్ట్వీ న ఇన్దో సుపథా సుగాన్య్ ఉరౌ పవస్వ వరివాంసి కృణ్వన్ |
  ఘనేవ విష్వగ్ దురితాని విఘ్నన్న్ అధి ష్ణునా ధన్వ సానో అవ్యే || 9-097-16

  వృష్టిం నో అర్ష దివ్యాం జిగత్నుమ్ ఇళావతీం శంగయీం జీరదానుమ్ |
  స్తుకేవ వీతా ధన్వా విచిన్వన్ బన్ధూఇమాఅవరాఇన్దో వాయూన్ || 9-097-17

  గ్రన్థిం న వి ష్య గ్రథితమ్ పునాన ఋజుం చ గాతుం వృజినం చ సోమ |
  అత్యో న క్రదో హరిర్ ఆ సృజానో మర్యో దేవ ధన్వ పస్త్యావాన్ || 9-097-18

  జుష్టో మదాయ దేవతాత ఇన్దో పరి ష్ణునా ధన్వ సానో అవ్యే |
  సహస్రధారః సురభిర్ అదబ్ధః పరి స్రవ వాజసాతౌ నృషహ్యే || 9-097-19

  అరశ్మానో యే ऽరథా అయుక్తా అత్యాసో న ససృజానాస ఆజౌ |
  ఏతే శుక్రాసో ధన్వన్తి సోమా దేవాసస్ తాఉప యాతా పిబధ్యై || 9-097-20

  ఏవా న ఇన్దో అభి దేవవీతిమ్ పరి స్రవ నభో అర్ణశ్ చమూషు |
  సోమో అస్మభ్యం కామ్యమ్ బృహన్తం రయిం దదాతు వీరవన్తమ్ ఉగ్రమ్ || 9-097-21

  తక్షద్ యదీ మనసో వేనతో వాగ్ జ్యేష్ఠస్య వా ధర్మణి క్షోర్ అనీకే |
  ఆద్ ఈమ్ ఆయన్ వరమ్ ఆ వావశానా జుష్టమ్ పతిం కలశే గావ ఇన్దుమ్ || 9-097-22

  ప్ర దానుదో దివ్యో దానుపిన్వ ఋతమ్ ఋతాయ పవతే సుమేధాః |
  ధర్మా భువద్ వృజన్యస్య రాజా ప్ర రశ్మిభిర్ దశభిర్ భారి భూమ || 9-097-23

  పవిత్రేభిః పవమానో నృచక్షా రాజా దేవానామ్ ఉత మర్త్యానామ్ |
  ద్వితా భువద్ రయిపతీ రయీణామ్ ఋతమ్ భరత్ సుభృతం చార్వ్ ఇన్దుః || 9-097-24

  అర్వాఇవ శ్రవసే సాతిమ్ అచ్ఛేన్ద్రస్య వాయోర్ అభి వీతిమ్ అర్ష |
  స నః సహస్రా బృహతీర్ ఇషో దా భవా సోమ ద్రవిణోవిత్ పునానః || 9-097-25

  దేవావ్యో నః పరిషిచ్యమానాః క్షయం సువీరం ధన్వన్తు సోమాః |
  ఆయజ్యవః సుమతిం విశ్వవారా హోతారో న దివియజో మన్ద్రతమాః || 9-097-26

  ఏవా దేవ దేవతాతే పవస్వ మహే సోమ ప్సరసే దేవపానః |
  మహశ్ చిద్ ధి ష్మసి హితాః సమర్యే కృధి సుష్ఠానే రోదసీ పునానః || 9-097-27

  అశ్వో నో క్రదో వృషభిర్ యుజానః సింహో న భీమో మనసో జవీయాన్ |
  అర్వాచీనైః పథిభిర్ యే రజిష్ఠా ఆ పవస్వ సౌమనసం న ఇన్దో || 9-097-28

  శతం ధారా దేవజాతా అసృగ్రన్ సహస్రమ్ ఏనాః కవయో మృజన్తి |
  ఇన్దో సనిత్రం దివ ఆ పవస్వ పురతాసి మహతో ధనస్య || 9-097-29

  దివో న సర్గా అససృగ్రమ్ అహ్నాం రాజా న మిత్రమ్ ప్ర మినాతి ధీరః |
  పితుర్ న పుత్రః క్రతుభిర్ యతాన ఆ పవస్వ విశే అస్యా అజీతిమ్ || 9-097-30

  ప్ర తే ధారా మధుమతీర్ అసృగ్రన్ వారాన్ యత్ పూతో అత్యేష్య్ అవ్యాన్ |
  పవమాన పవసే ధామ గోనాం జజ్ఞానః సూర్యమ్ అపిన్వో అర్కైః || 9-097-31

  కనిక్రదద్ అను పన్థామ్ ఋతస్య శుక్రో వి భాస్య్ అమృతస్య ధామ |
  స ఇన్ద్రాయ పవసే మత్సరవాన్ హిన్వానో వాచమ్ మతిభిః కవీనామ్ || 9-097-32

  దివ్యః సుపర్ణో ऽవ చక్షి సోమ పిన్వన్ ధారాః కర్మణా దేవవీతౌ |
  ఏన్దో విశ కలశం సోమధానం క్రన్దన్న్ ఇహి సూర్యస్యోప రశ్మిమ్ || 9-097-33

  తిస్రో వాచ ఈరయతి ప్ర వహ్నిర్ ఋతస్య ధీతిమ్ బ్రహ్మణో మనీషామ్ |
  గావో యన్తి గోపతిమ్ పృచ్ఛమానాః సోమం యన్తి మతయో వావశానాః || 9-097-34

  సోమం గావో ధేనవో వావశానాః సోమం విప్రా మతిభిః పృచ్ఛమానాః |
  సోమః సుతః పూయతే అజ్యమానః సోమే అర్కాస్ త్రిష్టుభః సం నవన్తే || 9-097-35

  ఏవా నః సోమ పరిషిచ్యమాన ఆ పవస్వ పూయమానః స్వస్తి |
  ఇన్ద్రమ్ ఆ విశ బృహతా రవేణ వర్ధయా వాచం జనయా పురంధిమ్ || 9-097-36

  ఆ జాగృవిర్ విప్ర ఋతా మతీనాం సోమః పునానో అసదచ్ చమూషు |
  సపన్తి యమ్ మిథునాసో నికామా అధ్వర్యవో రథిరాసః సుహస్తాః || 9-097-37

  స పునాన ఉప సూరే న ధాతోభే అప్రా రోదసీ వి ష ఆవః |
  ప్రియా చిద్ యస్య ప్రియసాస ఊతీ స తూ ధనం కారిణే న ప్ర యంసత్ || 9-097-38

  స వర్ధితా వర్ధనః పూయమానః సోమో మీఢ్వాఅభి నో జ్యోతిషావీత్ |
  యేనా నః పూర్వే పితరః పదజ్ఞాః స్వర్విదో అభి గా అద్రిమ్ ఉష్ణన్ || 9-097-39

  అక్రాన్ సముద్రః ప్రథమే విధర్మఞ్ జనయన్ ప్రజా భువనస్య రాజా |
  వృషా పవిత్రే అధి సానో అవ్యే బృహత్ సోమో వావృధే సువాన ఇన్దుః || 9-097-40

  మహత్ తత్ సోమో మహిషశ్ చకారాపాం యద్ గర్భో ऽవృణీత దేవాన్ |
  అదధాద్ ఇన్ద్రే పవమాన ఓజో ऽజనయత్ సూర్యే జ్యోతిర్ ఇన్దుః || 9-097-41

  మత్సి వాయుమ్ ఇష్టయే రాధసే చ మత్సి మిత్రావరుణా పూయమానః |
  మత్సి శర్ధో మారుతమ్ మత్సి దేవాన్ మత్సి ద్యావాపృథివీ దేవ సోమ || 9-097-42

  ఋజుః పవస్వ వృజినస్య హన్తాపామీవామ్ బాధమానో మృధశ్ చ |
  అభిశ్రీణన్ పయః పయసాభి గోనామ్ ఇన్ద్రస్య త్వం తవ వయం సఖాయః || 9-097-43

  మధ్వః సూదమ్ పవస్వ వస్వ ఉత్సం వీరం చ న ఆ పవస్వా భగం చ |
  స్వదస్వేన్ద్రాయ పవమాన ఇన్దో రయిం చ న ఆ పవస్వా సముద్రాత్ || 9-097-44

  సోమః సుతో ధారయాత్యో న హిత్వా సిన్ధుర్ న నిమ్నమ్ అభి వాజ్య్ అక్షాః |
  ఆ యోనిం వన్యమ్ అసదత్ పునానః సమ్ ఇన్దుర్ గోభిర్ అసరత్ సమ్ అద్భిః || 9-097-45

  ఏష స్య తే పవత ఇన్ద్ర సోమశ్ చమూషు ధీర ఉశతే తవస్వాన్ |
  స్వర్చక్షా రథిరః సత్యశుష్మః కామో న యో దేవయతామ్ అసర్జి || 9-097-46

  ఏష ప్రత్నేన వయసా పునానస్ తిరో వర్పాంసి దుహితుర్ దధానః |
  వసానః శర్మ త్రివరూథమ్ అప్సు హోతేవ యాతి సమనేషు రేభన్ || 9-097-47

  నూ నస్ త్వం రథిరో దేవ సోమ పరి స్రవ చమ్వోః పూయమానః |
  అప్సు స్వాదిష్ఠో మధుమాఋతావా దేవో న యః సవితా సత్యమన్మా || 9-097-48

  అభి వాయుం వీత్య్ అర్షా గృణానో ऽభి మిత్రావరుణా పూయమానః |
  అభీ నరం ధీజవనం రథేష్ఠామ్ అభీన్ద్రం వృషణం వజ్రబాహుమ్ || 9-097-49

  అభి వస్త్రా సువసనాన్య్ అర్షాభి ధేనూః సుదుఘాః పూయమానః |
  అభి చన్ద్రా భర్తవే నో హిరణ్యాభ్య్ అశ్వాన్ రథినో దేవ సోమ || 9-097-50

  అభీ నో అర్ష దివ్యా వసూన్య్ అభి విశ్వా పార్థివా పూయమానః |
  అభి యేన ద్రవిణమ్ అశ్నవామాభ్య్ ఆర్షేయం జమదగ్నివన్ నః || 9-097-51

  అయా పవా పవస్వైనా వసూని మాఇన్దో సరసి ప్ర ధన్వ |
  బ్రధ్నశ్ చిద్ అత్ర వాతో న జూతః పురుమేధశ్ చిత్ తకవే నరం దాత్ || 9-097-52

  ఉత న ఏనా పవయా పవస్వాధి శ్రుతే శ్రవాయ్యస్య తీర్థే |
  షష్టిం సహస్రా నైగుతో వసూని వృక్షం న పక్వం ధూనవద్ రణాయ || 9-097-53

  మహీమే అస్య వృషనామ శూషే మావా పృశనే వా వధత్రే |
  అస్వాపయన్ నిగుతః స్నేహయచ్ చాపామిత్రాఅపాచితో అచేతః || 9-097-54

  సం త్రీ పవిత్రా వితతాన్య్ ఏష్య్ అన్వ్ ఏకం ధావసి పూయమానః |
  అసి భగో అసి దాత్రస్య దాతాసి మఘవా మఘవద్భ్య ఇన్దో || 9-097-55

  ఏష విశ్వవిత్ పవతే మనీషీ సోమో విశ్వస్య భువనస్య రాజా |
  ద్రప్సాఈరయన్ విదథేష్వ్ ఇన్దుర్ వి వారమ్ అవ్యం సమయాతి యాతి || 9-097-56

  ఇన్దుం రిహన్తి మహిషా అదబ్ధాః పదే రేభన్తి కవయో న గృధ్రాః |
  హిన్వన్తి ధీరా దశభిః క్షిపాభిః సమ్ అఞ్జతే రూపమ్ అపాం రసేన || 9-097-57

  త్వయా వయమ్ పవమానేన సోమ భరే కృతం వి చినుయామ శశ్వత్ |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 9-097-58