ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 96)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర సేనానీః శూరో అగ్రే రథానాం గవ్యన్న్ ఏతి హర్షతే అస్య సేనా |
  భద్రాన్ కృణ్వన్న్ ఇన్ద్రహవాన్ సఖిభ్య ఆ సోమో వస్త్రా రభసాని దత్తే || 9-096-01

  సమ్ అస్య హరిం హరయో మృజన్త్య్ అశ్వహయైర్ అనిశితం నమోభిః |
  ఆ తిష్ఠతి రథమ్ ఇన్ద్రస్య సఖా విద్వాఏనా సుమతిం యాత్య్ అచ్ఛ || 9-096-02

  స నో దేవ దేవతాతే పవస్వ మహే సోమ ప్సరస ఇన్ద్రపానః |
  కృణ్వన్న్ అపో వర్షయన్ ద్యామ్ ఉతేమామ్ ఉరోర్ ఆ నో వరివస్యా పునానః || 9-096-03

  అజీతయే ऽహతయే పవస్వ స్వస్తయే సర్వతాతయే బృహతే |
  తద్ ఉశన్తి విశ్వ ఇమే సఖాయస్ తద్ అహం వశ్మి పవమాన సోమ || 9-096-04

  సోమః పవతే జనితా మతీనాం జనితా దివో జనితా పృథివ్యాః |
  జనితాగ్నేర్ జనితా సూర్యస్య జనితేన్ద్రస్య జనితోత విష్ణోః || 9-096-05

  బ్రహ్మా దేవానామ్ పదవీః కవీనామ్ ఋషిర్ విప్రాణామ్ మహిషో మృగాణామ్ |
  శ్యేనో గృధ్రాణాం స్వధితిర్ వనానాం సోమః పవిత్రమ్ అత్య్ ఏతి రేభన్ || 9-096-06

  ప్రావీవిపద్ వాచ ఊర్మిం న సిన్ధుర్ గిరః సోమః పవమానో మనీషాః |
  అన్తః పశ్యన్ వృజనేమావరాణ్య్ ఆ తిష్ఠతి వృషభో గోషు జానన్ || 9-096-07

  స మత్సరః పృత్సు వన్వన్న్ అవాతః సహస్రరేతా అభి వాజమ్ అర్ష |
  ఇన్ద్రాయేన్దో పవమానో మనీష్య్ అంశోర్ ఊర్మిమ్ ఈరయ గా ఇషణ్యన్ || 9-096-08

  పరి ప్రియః కలశే దేవవాత ఇన్ద్రాయ సోమో రణ్యో మదాయ |
  సహస్రధారః శతవాజ ఇన్దుర్ వాజీ న సప్తిః సమనా జిగాతి || 9-096-09

  స పూర్వ్యో వసువిజ్ జాయమానో మృజానో అప్సు దుదుహానో అద్రౌ |
  అభిశస్తిపా భువనస్య రాజా విదద్ గాతుమ్ బ్రహ్మణే పూయమానః || 9-096-10

  త్వయా హి నః పితరః సోమ పూర్వే కర్మాణి చక్రుః పవమాన ధీరాః |
  వన్వన్న్ అవాతః పరిధీఅపోర్ణు వీరేభిర్ అశ్వైర్ మఘవా భవా నః || 9-096-11

  యథాపవథా మనవే వయోధా అమిత్రహా వరివోవిద్ ధవిష్మాన్ |
  ఏవా పవస్వ ద్రవిణం దధాన ఇన్ద్రే సం తిష్ఠ జనయాయుధాని || 9-096-12

  పవస్వ సోమ మధుమాఋతావాపో వసానో అధి సానో అవ్యే |
  అవ ద్రోణాని ఘృతవాన్తి సీద మదిన్తమో మత్సర ఇన్ద్రపానః || 9-096-13

  వృష్టిం దివః శతధారః పవస్వ సహస్రసా వాజయుర్ దేవవీతౌ |
  సం సిన్ధుభిః కలశే వావశానః సమ్ ఉస్రియాభిః ప్రతిరన్ న ఆయుః || 9-096-14

  ఏష స్య సోమో మతిభిః పునానో ऽత్యో న వాజీ తరతీద్ అరాతీః |
  పయో న దుగ్ధమ్ అదితేర్ ఇషిరమ్ ఉర్వ్ ఐవ గాతుః సుయమో న వోళ్హా || 9-096-15

  స్వాయుధః సోతృభిః పూయమానో ऽభ్య్ అర్ష గుహ్యం చారు నామ |
  అభి వాజం సప్తిర్ ఇవ శ్రవస్యాభి వాయుమ్ అభి గా దేవ సోమ || 9-096-16

  శిశుం జజ్ఞానం హర్యతమ్ మృజన్తి శుమ్భన్తి వహ్నిమ్ మరుతో గణేన |
  కవిర్ గీర్భిః కావ్యేనా కవిః సన్ సోమః పవిత్రమ్ అత్య్ ఏతి రేభన్ || 9-096-17

  ఋషిమనా య ఋషికృత్ స్వర్షాః సహస్రణీథః పదవీః కవీనామ్ |
  తృతీయం ధామ మహిషః సిషాసన్ సోమో విరాజమ్ అను రాజతి ష్టుప్ || 9-096-18

  చమూషచ్ ఛ్యేనః శకునో విభృత్వా గోవిన్దుర్ ద్రప్స ఆయుధాని బిభ్రత్ |
  అపామ్ ఊర్మిం సచమానః సముద్రం తురీయం ధామ మహిషో వివక్తి || 9-096-19

  మర్యో న శుభ్రస్ తన్వమ్ మృజానో ऽత్యో న సృత్వా సనయే ధనానామ్ |
  వృషేవ యూథా పరి కోశమ్ అర్షన్ కనిక్రదచ్ చమ్వోర్ ఆ వివేశ || 9-096-20

  పవస్వేన్దో పవమానో మహోభిః కనిక్రదత్ పరి వారాణ్య్ అర్ష |
  క్రీళఞ్ చమ్వోర్ ఆ విశ పూయమాన ఇన్ద్రం తే రసో మదిరో మమత్తు || 9-096-21

  ప్రాస్య ధారా బృహతీర్ అసృగ్రన్న్ అక్తో గోభిః కలశాఆ వివేశ |
  సామ కృణ్వన్ సామన్యో విపశ్చిత్ క్రన్దన్న్ ఏత్య్ అభి సఖ్యుర్ న జామిమ్ || 9-096-22

  అపఘ్నన్న్ ఏషి పవమాన శత్రూన్ ప్రియాం న జారో అభిగీత ఇన్దుః |
  సీదన్ వనేషు శకునో న పత్వా సోమః పునానః కలశేషు సత్తా || 9-096-23

  ఆ తే రుచః పవమానస్య సోమ యోషేవ యన్తి సుదుఘాః సుధారాః |
  హరిర్ ఆనీతః పురువారో అప్స్వ్ అచిక్రదత్ కలశే దేవయూనామ్ || 9-096-24