ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 95)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కనిక్రన్తి హరిర్ ఆ సృజ్యమానః సీదన్ వనస్య జఠరే పునానః |
  నృభిర్ యతః కృణుతే నిర్ణిజం గా అతో మతీర్ జనయత స్వధాభిః || 9-095-01

  హరిః సృజానః పథ్యామ్ ఋతస్యేయర్తి వాచమ్ అరితేవ నావమ్ |
  దేవో దేవానాం గుహ్యాని నామావిష్ కృణోతి బర్హిషి ప్రవాచే || 9-095-02

  అపామ్ ఇవేద్ ఊర్మయస్ తర్తురాణాః ప్ర మనీషా ఈరతే సోమమ్ అచ్ఛ |
  నమస్యన్తీర్ ఉప చ యన్తి సం చా చ విశన్త్య్ ఉశతీర్ ఉశన్తమ్ || 9-095-03

  తమ్ మర్మృజానమ్ మహిషం న సానావ్ అంశుం దుహన్త్య్ ఉక్షణం గిరిష్ఠామ్ |
  తం వావశానమ్ మతయః సచన్తే త్రితో బిభర్తి వరుణం సముద్రే || 9-095-04

  ఇష్యన్ వాచమ్ ఉపవక్తేవ హోతుః పునాన ఇన్దో వి ష్యా మనీషామ్ |
  ఇన్ద్రశ్ చ యత్ క్షయథః సౌభగాయ సువీర్యస్య పతయః స్యామ || 9-095-05