ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 94)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అధి యద్ అస్మిన్ వాజినీవ శుభ స్పర్ధన్తే ధియః సూర్యే న విశః |
  అపో వృణానః పవతే కవీయన్ వ్రజం న పశువర్ధనాయ మన్మ || 9-094-01

  ద్వితా వ్యూర్ణ్వన్న్ అమృతస్య ధామ స్వర్విదే భువనాని ప్రథన్త |
  ధియః పిన్వానాః స్వసరే న గావ ఋతాయన్తీర్ అభి వావశ్ర ఇన్దుమ్ || 9-094-02

  పరి యత్ కవిః కావ్యా భరతే శూరో న రథో భువనాని విశ్వా |
  దేవేషు యశో మర్తాయ భూషన్ దక్షాయ రాయః పురుభూషు నవ్యః || 9-094-03

  శ్రియే జాతః శ్రియ ఆ నిర్ ఇయాయ శ్రియం వయో జరితృభ్యో దధాతి |
  శ్రియం వసానా అమృతత్వమ్ ఆయన్ భవన్తి సత్యా సమిథా మితద్రౌ || 9-094-04

  ఇషమ్ ఊర్జమ్ అభ్య్ అర్షాశ్వం గామ్ ఉరు జ్యోతిః కృణుహి మత్సి దేవాన్ |
  విశ్వాని హి సుషహా తాని తుభ్యమ్ పవమాన బాధసే సోమ శత్రూన్ || 9-094-05