ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 93)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సాకముక్షో మర్జయన్త స్వసారో దశ ధీరస్య ధీతయో ధనుత్రీః |
  హరిః పర్య్ అద్రవజ్ జాః సూర్యస్య ద్రోణం ననక్షే అత్యో న వాజీ || 9-093-01

  సమ్ మాతృభిర్ న శిశుర్ వావశానో వృషా దధన్వే పురువారో అద్భిః |
  మర్యో న యోషామ్ అభి నిష్కృతం యన్ సం గచ్ఛతే కలశ ఉస్రియాభిః || 9-093-02

  ఉత ప్ర పిప్య ఊధర్ అఘ్న్యాయా ఇన్దుర్ ధారాభిః సచతే సుమేధాః |
  మూర్ధానం గావః పయసా చమూష్వ్ అభి శ్రీణన్తి వసుభిర్ న నిక్తైః || 9-093-03

  స నో దేవేభిః పవమాన రదేన్దో రయిమ్ అశ్వినం వావశానః |
  రథిరాయతామ్ ఉశతీ పురంధిర్ అస్మద్ర్యగ్ ఆ దావనే వసూనామ్ || 9-093-04

  నూ నో రయిమ్ ఉప మాస్వ నృవన్తమ్ పునానో వాతాప్యం విశ్వశ్చన్ద్రమ్ |
  ప్ర వన్దితుర్ ఇన్దో తార్య్ ఆయుః ప్రాతర్ మక్షూ ధియావసుర్ జగమ్యాత్ || 9-093-05