ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 92

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 92)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పరి సువానో హరిర్ అంశుః పవిత్రే రథో న సర్జి సనయే హియానః |
  ఆపచ్ ఛ్లోకమ్ ఇన్ద్రియమ్ పూయమానః ప్రతి దేవాఅజుషత ప్రయోభిః || 9-092-01

  అచ్ఛా నృచక్షా అసరత్ పవిత్రే నామ దధానః కవిర్ అస్య యోనౌ |
  సీదన్ హోతేవ సదనే చమూషూపేమ్ అగ్మన్న్ ఋషయః సప్త విప్రాః || 9-092-02

  ప్ర సుమేధా గాతువిద్ విశ్వదేవః సోమః పునానః సద ఏతి నిత్యమ్ |
  భువద్ విశ్వేషు కావ్యేషు రన్తాను జనాన్ యతతే పఞ్చ ధీరః || 9-092-03

  తవ త్యే సోమ పవమాన నిణ్యే విశ్వే దేవాస్ త్రయ ఏకాదశాసః |
  దశ స్వధాభిర్ అధి సానో అవ్యే మృజన్తి త్వా నద్యః సప్త యహ్వీః || 9-092-04

  తన్ ను సత్యమ్ పవమానస్యాస్తు యత్ర విశ్వే కారవః సంనసన్త |
  జ్యోతిర్ యద్ అహ్నే అకృణోద్ ఉలోకమ్ ప్రావన్ మనుం దస్యవే కర్ అభీకమ్ || 9-092-05

  పరి సద్మేవ పశుమాన్తి హోతా రాజా న సత్యః సమితీర్ ఇయానః |
  సోమః పునానః కలశాఅయాసీత్ సీదన్ మృగో న మహిషో వనేషు || 9-092-06