ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 91)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అసర్జి వక్వా రథ్యే యథాజౌ ధియా మనోతా ప్రథమో మనీషీ |
  దశ స్వసారో అధి సానో అవ్యే ऽజన్తి వహ్నిం సదనాన్య్ అచ్ఛ || 9-091-01

  వీతీ జనస్య దివ్యస్య కవ్యైర్ అధి సువానో నహుష్యేభిర్ ఇన్దుః |
  ప్ర యో నృభిర్ అమృతో మర్త్యేభిర్ మర్మృజానో ऽవిభిర్ గోభిర్ అద్భిః || 9-091-02

  వృషా వృష్ణే రోరువద్ అంశుర్ అస్మై పవమానో రుశద్ ఈర్తే పయో గోః |
  సహస్రమ్ ఋక్వా పథిభిర్ వచోవిద్ అధ్వస్మభిః సూరో అణ్వం వి యాతి || 9-091-03

  రుజా దృళ్హా చిద్ రక్షసః సదాంసి పునాన ఇన్ద ఊర్ణుహి వి వాజాన్ |
  వృశ్చోపరిష్టాత్ తుజతా వధేన యే అన్తి దూరాద్ ఉపనాయమ్ ఏషామ్ || 9-091-04

  స ప్రత్నవన్ నవ్యసే విశ్వవార సూక్తాయ పథః కృణుహి ప్రాచః |
  యే దుఃషహాసో వనుషా బృహన్తస్ తాంస్ తే అశ్యామ పురుకృత్ పురుక్షో || 9-091-05

  ఏవా పునానో అపః స్వర్ గా అస్మభ్యం తోకా తనయాని భూరి |
  శం నః క్షేత్రమ్ ఉరు జ్యోతీంషి సోమ జ్యోఙ్ నః సూర్యం దృశయే రిరీహి || 9-091-06