ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 90)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర హిన్వానో జనితా రోదస్యో రథో న వాజం సనిష్యన్న్ అయాసీత్ |
  ఇన్ద్రం గచ్ఛన్న్ ఆయుధా సంశిశానో విశ్వా వసు హస్తయోర్ ఆదధానః || 9-090-01

  అభి త్రిపృష్ఠం వృషణం వయోధామ్ ఆఙ్గూషాణామ్ అవావశన్త వాణీః |
  వనా వసానో వరుణో న సిన్ధూన్ వి రత్నధా దయతే వార్యాణి || 9-090-02

  శూరగ్రామః సర్వవీరః సహావాఞ్ జేతా పవస్వ సనితా ధనాని |
  తిగ్మాయుధః క్షిప్రధన్వా సమత్స్వ్ అషాళ్హః సాహ్వాన్ పృతనాసు శత్రూన్ || 9-090-03

  ఉరుగవ్యూతిర్ అభయాని కృణ్వన్ సమీచీనే ఆ పవస్వా పురంధీ |
  అపః సిషాసన్న్ ఉషసః స్వర్ గాః సం చిక్రదో మహో అస్మభ్యం వాజాన్ || 9-090-04

  మత్సి సోమ వరుణమ్ మత్సి మిత్రమ్ మత్సీన్ద్రమ్ ఇన్దో పవమాన విష్ణుమ్ |
  మత్సి శర్ధో మారుతమ్ మత్సి దేవాన్ మత్సి మహామ్ ఇన్ద్రమ్ ఇన్దో మదాయ || 9-090-05

  ఏవా రాజేవ క్రతుమాఅమేన విశ్వా ఘనిఘ్నద్ దురితా పవస్వ |
  ఇన్దో సూక్తాయ వచసే వయో ధా యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 9-090-06