ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 9)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పరి ప్రియా దివః కవిర్ వయాంసి నప్త్యోర్ హితః |
  సువానో యాతి కవిక్రతుః || 9-009-01

  ప్ర-ప్ర క్షయాయ పన్యసే జనాయ జుష్టో అద్రుహే |
  వీత్య్ అర్ష చనిష్ఠయా || 9-009-02

  స సూనుర్ మాతరా శుచిర్ జాతో జాతే అరోచయత్ |
  మహాన్ మహీ ఋతావృధా || 9-009-03

  స సప్త ధీతిభిర్ హితో నద్యో అజిన్వద్ అద్రుహః |
  యా ఏకమ్ అక్షి వావృధుః || 9-009-04

  తా అభి సన్తమ్ అస్తృతమ్ మహే యువానమ్ ఆ దధుః |
  ఇన్దుమ్ ఇన్ద్ర తవ వ్రతే || 9-009-05

  అభి వహ్నిర్ అమర్త్యః సప్త పశ్యతి వావహిః |
  క్రివిర్ దేవీర్ అతర్పయత్ || 9-009-06

  అవా కల్పేషు నః పుమస్ తమాంసి సోమ యోధ్యా |
  తాని పునాన జఙ్ఘనః || 9-009-07

  నూ నవ్యసే నవీయసే సూక్తాయ సాధయా పథః |
  ప్రత్నవద్ రోచయా రుచః || 9-009-08

  పవమాన మహి శ్రవో గామ్ అశ్వం రాసి వీరవత్ |
  సనా మేధాం సనా స్వః || 9-009-09