ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 8)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏతే సోమా అభి ప్రియమ్ ఇన్ద్రస్య కామమ్ అక్షరన్ |
  వర్ధన్తో అస్య వీర్యమ్ || 9-008-01

  పునానాసశ్ చమూషదో గచ్ఛన్తో వాయుమ్ అశ్వినా |
  తే నో ధాన్తు సువీర్యమ్ || 9-008-02

  ఇన్ద్రస్య సోమ రాధసే పునానో హార్ది చోదయ |
  ఋతస్య యోనిమ్ ఆసదమ్ || 9-008-03

  మృజన్తి త్వా దశ క్షిపో హిన్వన్తి సప్త ధీతయః |
  అను విప్రా అమాదిషుః || 9-008-04

  దేవేభ్యస్ త్వా మదాయ కం సృజానమ్ అతి మేష్యః |
  సం గోభిర్ వాసయామసి || 9-008-05

  పునానః కలశేష్వ్ ఆ వస్త్రాణ్య్ అరుషో హరిః |
  పరి గవ్యాన్య్ అవ్యత || 9-008-06

  మఘోన ఆ పవస్వ నో జహి విశ్వా అప ద్విషః |
  ఇన్దో సఖాయమ్ ఆ విశ || 9-008-07

  వృష్టిం దివః పరి స్రవ ద్యుమ్నమ్ పృథివ్యా అధి |
  సహో నః సోమ పృత్సు ధాః || 9-008-08

  నృచక్షసం త్వా వయమ్ ఇన్ద్రపీతం స్వర్విదమ్ |
  భక్షీమహి ప్రజామ్ ఇషమ్ || 9-008-09