ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 7)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అసృగ్రమ్ ఇన్దవః పథా ధర్మన్న్ ఋతస్య సుశ్రియః |
  విదానా అస్య యోజనమ్ || 9-007-01

  ప్ర ధారా మధ్వో అగ్రియో మహీర్ అపో వి గాహతే |
  హవిర్ హవిష్షు వన్ద్యః || 9-007-02

  ప్ర యుజో వాచో అగ్రియో వృషావ చక్రదద్ వనే |
  సద్మాభి సత్యో అధ్వరః || 9-007-03

  పరి యత్ కావ్యా కవిర్ నృమ్ణా వసానో అర్షతి |
  స్వర్ వాజీ సిషాసతి || 9-007-04

  పవమానో అభి స్పృధో విశో రాజేవ సీదతి |
  యద్ ఈమ్ ఋణ్వన్తి వేధసః || 9-007-05

  అవ్యో వారే పరి ప్రియో హరిర్ వనేషు సీదతి |
  రేభో వనుష్యతే మతీ || 9-007-06

  స వాయుమ్ ఇన్ద్రమ్ అశ్వినా సాకమ్ మదేన గచ్ఛతి |
  రణా యో అస్య ధర్మభిః || 9-007-07

  ఆ మిత్రావరుణా భగమ్ మధ్వః పవన్త ఊర్మయః |
  విదానా అస్య శక్మభిః || 9-007-08

  అస్మభ్యం రోదసీ రయిమ్ మధ్వో వాజస్య సాతయే |
  శ్రవో వసూని సం జితమ్ || 9-007-09