ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 10)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర స్వానాసో రథా ఇవార్వన్తో న శ్రవస్యవః |
  సోమాసో రాయే అక్రముః || 9-010-01

  హిన్వానాసో రథా ఇవ దధన్విరే గభస్త్యోః |
  భరాసః కారిణామ్ ఇవ || 9-010-02

  రాజానో న ప్రశస్తిభిః సోమాసో గోభిర్ అఞ్జతే |
  యజ్ఞో న సప్త ధాతృభిః || 9-010-03

  పరి సువానాస ఇన్దవో మదాయ బర్హణా గిరా |
  సుతా అర్షన్తి ధారయా || 9-010-04

  ఆపానాసో వివస్వతో జనన్త ఉషసో భగమ్ |
  సూరా అణ్వం వి తన్వతే || 9-010-05

  అప ద్వారా మతీనామ్ ప్రత్నా ఋణ్వన్తి కారవః |
  వృష్ణో హరస ఆయవః || 9-010-06

  సమీచీనాస ఆసతే హోతారః సప్తజామయః |
  పదమ్ ఏకస్య పిప్రతః || 9-010-07

  నాభా నాభిం న ఆ దదే చక్షుశ్ చిత్ సూర్యే సచా |
  కవేర్ అపత్యమ్ ఆ దుహే || 9-010-08

  అభి ప్రియా దివస్ పదమ్ అధ్వర్యుభిర్ గుహా హితమ్ |
  సూరః పశ్యతి చక్షసా || 9-010-09