ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 11)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉపాస్మై గాయతా నరః పవమానాయేన్దవే |
  అభి దేవాఇయక్షతే || 9-011-01

  అభి తే మధునా పయో ऽథర్వాణో అశిశ్రయుః |
  దేవం దేవాయ దేవయు || 9-011-02

  స నః పవస్వ శం గవే శం జనాయ శమ్ అర్వతే |
  శం రాజన్న్ ఓషధీభ్యః || 9-011-03

  బభ్రవే ను స్వతవసే ऽరుణాయ దివిస్పృశే |
  సోమాయ గాథమ్ అర్చత || 9-011-04

  హస్తచ్యుతేభిర్ అద్రిభిః సుతం సోమమ్ పునీతన |
  మధావ్ ఆ ధావతా మధు || 9-011-05

  నమసేద్ ఉప సీదత దధ్నేద్ అభి శ్రీణీతన |
  ఇన్దుమ్ ఇన్ద్రే దధాతన || 9-011-06

  అమిత్రహా విచర్షణిః పవస్వ సోమ శం గవే |
  దేవేభ్యో అనుకామకృత్ || 9-011-07

  ఇన్ద్రాయ సోమ పాతవే మదాయ పరి షిచ్యసే |
  మనశ్చిన్ మనసస్ పతిః || 9-011-08

  పవమాన సువీర్యం రయిం సోమ రిరీహి నః |
  ఇన్దవ్ ఇన్ద్రేణ నో యుజా || 9-011-09