ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 12)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సోమా అసృగ్రమ్ ఇన్దవః సుతా ఋతస్య సాదనే |
  ఇన్ద్రాయ మధుమత్తమాః || 9-012-01

  అభి విప్రా అనూషత గావో వత్సం న మాతరః |
  ఇన్ద్రం సోమస్య పీతయే || 9-012-02

  మదచ్యుత్ క్షేతి సాదనే సిన్ధోర్ ఊర్మా విపశ్చిత్ |
  సోమో గౌరీ అధి శ్రితః || 9-012-03

  దివో నాభా విచక్షణో ऽవ్యో వారే మహీయతే |
  సోమో యః సుక్రతుః కవిః || 9-012-04

  యః సోమః కలశేష్వ్ ఆఅన్తః పవిత్ర ఆహితః |
  తమ్ ఇన్దుః పరి షస్వజే || 9-012-05

  ప్ర వాచమ్ ఇన్దుర్ ఇష్యతి సముద్రస్యాధి విష్టపి |
  జిన్వన్ కోశమ్ మధుశ్చుతమ్ || 9-012-06

  నిత్యస్తోత్రో వనస్పతిర్ ధీనామ్ అన్తః సబర్దుఘః |
  హిన్వానో మానుషా యుగా || 9-012-07

  అభి ప్రియా దివస్ పదా సోమో హిన్వానో అర్షతి |
  విప్రస్య ధారయా కవిః || 9-012-08

  ఆ పవమాన ధారయ రయిం సహస్రవర్చసమ్ |
  అస్మే ఇన్దో స్వాభువమ్ || 9-012-09