ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 13)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సోమః పునానో అర్షతి సహస్రధారో అత్యవిః |
  వాయోర్ ఇన్ద్రస్య నిష్కృతమ్ || 9-013-01

  పవమానమ్ అవస్యవో విప్రమ్ అభి ప్ర గాయత |
  సుష్వాణం దేవవీతయే || 9-013-02

  పవన్తే వాజసాతయే సోమాః సహస్రపాజసః |
  గృణానా దేవవీతయే || 9-013-03

  ఉత నో వాజసాతయే పవస్వ బృహతీర్ ఇషః |
  ద్యుమద్ ఇన్దో సువీర్యమ్ || 9-013-04

  తే నః సహస్రిణం రయిమ్ పవన్తామ్ ఆ సువీర్యమ్ |
  సువానా దేవాస ఇన్దవః || 9-013-05

  అత్యా హియానా న హేతృభిర్ అసృగ్రం వాజసాతయే |
  వి వారమ్ అవ్యమ్ ఆశవః || 9-013-06

  వాశ్రా అర్షన్తీన్దవో ऽభి వత్సం న ధేనవః |
  దధన్విరే గభస్త్యోః || 9-013-07

  జుష్ట ఇన్ద్రాయ మత్సరః పవమాన కనిక్రదత్ |
  విశ్వా అప ద్విషో జహి || 9-013-08

  అపఘ్నన్తో అరావ్ణః పవమానాః స్వర్దృశః |
  యోనావ్ ఋతస్య సీదత || 9-013-09