ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 86)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర త ఆశవః పవమాన ధీజవో మదా అర్షన్తి రఘుజా ఇవ త్మనా |
  దివ్యాః సుపర్ణా మధుమన్త ఇన్దవో మదిన్తమాసః పరి కోశమ్ ఆసతే || 9-086-01

  ప్ర తే మదాసో మదిరాస ఆశవో ऽసృక్షత రథ్యాసో యథా పృథక్ |
  ధేనుర్ న వత్సమ్ పయసాభి వజ్రిణమ్ ఇన్ద్రమ్ ఇన్దవో మధుమన్త ఊర్మయః || 9-086-02

  అత్యో న హియానో అభి వాజమ్ అర్ష స్వర్విత్ కోశం దివో అద్రిమాతరమ్ |
  వృషా పవిత్రే అధి సానో అవ్యయే సోమః పునాన ఇన్ద్రియాయ ధాయసే || 9-086-03

  ప్ర త ఆశ్వినీః పవమాన ధీజువో దివ్యా అసృగ్రన్ పయసా ధరీమణి |
  ప్రాన్తర్ ఋషయ స్థావిరీర్ అసృక్షత యే త్వా మృజన్త్య్ ఋషిషాణ వేధసః || 9-086-04

  విశ్వా ధామాని విశ్వచక్ష ఋభ్వసః ప్రభోస్ తే సతః పరి యన్తి కేతవః |
  వ్యానశిః పవసే సోమ ధర్మభిః పతిర్ విశ్వస్య భువనస్య రాజసి || 9-086-05

  ఉభయతః పవమానస్య రశ్మయో ధ్రువస్య సతః పరి యన్తి కేతవః |
  యదీ పవిత్రే అధి మృజ్యతే హరిః సత్తా ని యోనా కలశేషు సీదతి || 9-086-06

  యజ్ఞస్య కేతుః పవతే స్వధ్వరః సోమో దేవానామ్ ఉప యాతి నిష్కృతమ్ |
  సహస్రధారః పరి కోశమ్ అర్షతి వృషా పవిత్రమ్ అత్య్ ఏతి రోరువత్ || 9-086-07

  రాజా సముద్రం నద్యో వి గాహతే ऽపామ్ ఊర్మిం సచతే సిన్ధుషు శ్రితః |
  అధ్య్ అస్థాత్ సాను పవమానో అవ్యయం నాభా పృథివ్యా ధరుణో మహో దివః || 9-086-08

  దివో న సాను స్తనయన్న్ అచిక్రదద్ ద్యౌశ్ చ యస్య పృథివీ చ ధర్మభిః |
  ఇన్ద్రస్య సఖ్యమ్ పవతే వివేవిదత్ సోమః పునానః కలశేషు సీదతి || 9-086-09

  జ్యోతిర్ యజ్ఞస్య పవతే మధు ప్రియమ్ పితా దేవానాం జనితా విభూవసుః |
  దధాతి రత్నం స్వధయోర్ అపీచ్యమ్ మదిన్తమో మత్సర ఇన్ద్రియో రసః || 9-086-10

  అభిక్రన్దన్ కలశం వాజ్య్ అర్షతి పతిర్ దివః శతధారో విచక్షణః |
  హరిర్ మిత్రస్య సదనేషు సీదతి మర్మృజానో ऽవిభిః సిన్ధుభిర్ వృషా || 9-086-11

  అగ్రే సిన్ధూనామ్ పవమానో అర్షత్య్ అగ్రే వాచో అగ్రియో గోషు గచ్ఛతి |
  అగ్రే వాజస్య భజతే మహాధనం స్వాయుధః సోతృభిః పూయతే వృషా || 9-086-12

  అయమ్ మతవాఞ్ ఛకునో యథా హితో ऽవ్యే ససార పవమాన ఊర్మిణా |
  తవ క్రత్వా రోదసీ అన్తరా కవే శుచిర్ ధియా పవతే సోమ ఇన్ద్ర తే || 9-086-13

  ద్రాపిం వసానో యజతో దివిస్పృశమ్ అన్తరిక్షప్రా భువనేష్వ్ అర్పితః |
  స్వర్ జజ్ఞానో నభసాభ్య్ అక్రమీత్ ప్రత్నమ్ అస్య పితరమ్ ఆ వివాసతి || 9-086-14

  సో అస్య విశే మహి శర్మ యచ్ఛతి యో అస్య ధామ ప్రథమం వ్యానశే |
  పదం యద్ అస్య పరమే వ్యోమన్య్ అతో విశ్వా అభి సం యాతి సంయతః || 9-086-15

  ప్రో అయాసీద్ ఇన్దుర్ ఇన్ద్రస్య నిష్కృతం సఖా సఖ్యుర్ న ప్ర మినాతి సంగిరమ్ |
  మర్య ఇవ యువతిభిః సమ్ అర్షతి సోమః కలశే శతయామ్నా పథా || 9-086-16

  ప్ర వో ధియో మన్ద్రయువో విపన్యువః పనస్యువః సంవసనేష్వ్ అక్రముః |
  సోమమ్ మనీషా అభ్య్ అనూషత స్తుభో ऽభి ధేనవః పయసేమ్ అశిశ్రయుః || 9-086-17

  ఆ నః సోమ సంయతమ్ పిప్యుషీమ్ ఇషమ్ ఇన్దో పవస్వ పవమానో అస్రిధమ్ |
  యా నో దోహతే త్రిర్ అహన్న్ అసశ్చుషీ క్షుమద్ వాజవన్ మధుమద్ సువీర్యమ్ || 9-086-18

  వృషా మతీనామ్ పవతే విచక్షణః సోమో అహ్నః ప్రతరీతోషసో దివః |
  క్రాణా సిన్ధూనాం కలశాఅవీవశద్ ఇన్ద్రస్య హార్ద్య్ ఆవిశన్ మనీషిభిః || 9-086-19

  మనీషిభిః పవతే పూర్వ్యః కవిర్ నృభిర్ యతః పరి కోశాఅచిక్రదత్ |
  త్రితస్య నామ జనయన్ మధు క్షరద్ ఇన్ద్రస్య వాయోః సఖ్యాయ కర్తవే || 9-086-20

  అయమ్ పునాన ఉషసో వి రోచయద్ అయం సిన్ధుభ్యో అభవద్ ఉలోకకృత్ |
  అయం త్రిః సప్త దుదుహాన ఆశిరం సోమో హృదే పవతే చారు మత్సరః || 9-086-21

  పవస్వ సోమ దివ్యేషు ధామసు సృజాన ఇన్దో కలశే పవిత్ర ఆ |
  సీదన్న్ ఇన్ద్రస్య జఠరే కనిక్రదన్ నృభిర్ యతః సూర్యమ్ ఆరోహయో దివి || 9-086-22

  అద్రిభిః సుతః పవసే పవిత్ర ఆఇన్దవ్ ఇన్ద్రస్య జఠరేష్వ్ ఆవిశన్ |
  త్వం నృచక్షా అభవో విచక్షణ సోమ గోత్రమ్ అఙ్గిరోభ్యో ऽవృణోర్ అప || 9-086-23

  త్వాం సోమ పవమానం స్వాధ్యో ऽను విప్రాసో అమదన్న్ అవస్యవః |
  త్వాం సుపర్ణ ఆభరద్ దివస్ పరీన్దో విశ్వాభిర్ మతిభిః పరిష్కృతమ్ || 9-086-24

  అవ్యే పునానమ్ పరి వార ఊర్మిణా హరిం నవన్తే అభి సప్త ధేనవః |
  అపామ్ ఉపస్థే అధ్య్ ఆయవః కవిమ్ ఋతస్య యోనా మహిషా అహేషత || 9-086-25

  ఇన్దుః పునానో అతి గాహతే మృధో విశ్వాని కృణ్వన్ సుపథాని యజ్యవే |
  గాః కృణ్వానో నిర్ణిజం హర్యతః కవిర్ అత్యో న క్రీళన్ పరి వారమ్ అర్షతి || 9-086-26

  అసశ్చతః శతధారా అభిశ్రియో హరిం నవన్తే ऽవ తా ఉదన్యువః |
  క్షిపో మృజన్తి పరి గోభిర్ ఆవృతం తృతీయే పృష్ఠే అధి రోచనే దివః || 9-086-27

  తవేమాః ప్రజా దివ్యస్య రేతసస్ త్వం విశ్వస్య భువనస్య రాజసి |
  అథేదం విశ్వమ్ పవమాన తే వశే త్వమ్ ఇన్దో ప్రథమో ధామధా అసి || 9-086-28

  త్వం సముద్రో అసి విశ్వవిత్ కవే తవేమాః పఞ్చ ప్రదిశో విధర్మణి |
  త్వం ద్యాం చ పృథివీం చాతి జభ్రిషే తవ జ్యోతీంషి పవమాన సూర్యః || 9-086-29

  త్వమ్ పవిత్రే రజసో విధర్మణి దేవేభ్యః సోమ పవమాన పూయసే |
  త్వామ్ ఉశిజః ప్రథమా అగృభ్ణత తుభ్యేమా విశ్వా భువనాని యేమిరే || 9-086-30

  ప్ర రేభ ఏత్య్ అతి వారమ్ అవ్యయం వృషా వనేష్వ్ అవ చక్రదద్ ధరిః |
  సం ధీతయో వావశానా అనూషత శిశుం రిహన్తి మతయః పనిప్నతమ్ || 9-086-31

  స సూర్యస్య రశ్మిభిః పరి వ్యత తన్తుం తన్వానస్ త్రివృతం యథా విదే |
  నయన్న్ ఋతస్య ప్రశిషో నవీయసీః పతిర్ జనీనామ్ ఉప యాతి నిష్కృతమ్ || 9-086-32

  రాజా సిన్ధూనామ్ పవతే పతిర్ దివ ఋతస్య యాతి పథిభిః కనిక్రదత్ |
  సహస్రధారః పరి షిచ్యతే హరిః పునానో వాచం జనయన్న్ ఉపావసుః || 9-086-33

  పవమాన మహ్య్ అర్ణో వి ధావసి సూరో న చిత్రో అవ్యయాని పవ్యయా |
  గభస్తిపూతో నృభిర్ అద్రిభిః సుతో మహే వాజాయ ధన్యాయ ధన్వసి || 9-086-34

  ఇషమ్ ఊర్జమ్ పవమానాభ్య్ అర్షసి శ్యేనో న వంసు కలశేషు సీదసి |
  ఇన్ద్రాయ మద్వా మద్యో మదః సుతో దివో విష్టమ్భ ఉపమో విచక్షణః || 9-086-35

  సప్త స్వసారో అభి మాతరః శిశుం నవం జజ్ఞానం జేన్యం విపశ్చితమ్ |
  అపాం గన్ధర్వం దివ్యం నృచక్షసం సోమం విశ్వస్య భువనస్య రాజసే || 9-086-36

  ఈశాన ఇమా భువనాని వీయసే యుజాన ఇన్దో హరితః సుపర్ణ్యః |
  తాస్ తే క్షరన్తు మధుమద్ ఘృతమ్ పయస్ తవ వ్రతే సోమ తిష్ఠన్తు కృష్టయః || 9-086-37

  త్వం నృచక్షా అసి సోమ విశ్వతః పవమాన వృషభ తా వి ధావసి |
  స నః పవస్వ వసుమద్ ధిరణ్యవద్ వయం స్యామ భువనేషు జీవసే || 9-086-38

  గోవిత్ పవస్వ వసువిద్ ధిరణ్యవిద్ రేతోధా ఇన్దో భువనేష్వ్ అర్పితః |
  త్వం సువీరో అసి సోమ విశ్వవిత్ తం త్వా విప్రా ఉప గిరేమ ఆసతే || 9-086-39

  ఉన్ మధ్వ ఊర్మిర్ వననా అతిష్ఠిపద్ అపో వసానో మహిషో వి గాహతే |
  రాజా పవిత్రరథో వాజమ్ ఆరుహత్ సహస్రభృష్టిర్ జయతి శ్రవో బృహత్ || 9-086-40

  స భన్దనా ఉద్ ఇయర్తి ప్రజావతీర్ విశ్వాయుర్ విశ్వాః సుభరా అహర్దివి |
  బ్రహ్మ ప్రజావద్ రయిమ్ అశ్వపస్త్యమ్ పీత ఇన్దవ్ ఇన్ద్రమ్ అస్మభ్యం యాచతాత్ || 9-086-41

  సో అగ్రే అహ్నాం హరిర్ హర్యతో మదః ప్ర చేతసా చేతయతే అను ద్యుభిః |
  ద్వా జనా యాతయన్న్ అన్తర్ ఈయతే నరా చ శంసం దైవ్యం చ ధర్తరి || 9-086-42

  అఞ్జతే వ్య్ అఞ్జతే సమ్ అఞ్జతే క్రతుం రిహన్తి మధునాభ్య్ అఞ్జతే |
  సిన్ధోర్ ఉచ్ఛ్వాసే పతయన్తమ్ ఉక్షణం హిరణ్యపావాః పశుమ్ ఆసు గృభ్ణతే || 9-086-43

  విపశ్చితే పవమానాయ గాయత మహీ న ధారాత్య్ అన్ధో అర్షతి |
  అహిర్ న జూర్ణామ్ అతి సర్పతి త్వచమ్ అత్యో న క్రీళన్న్ అసరద్ వృషా హరిః || 9-086-44

  అగ్రేగో రాజాప్యస్ తవిష్యతే విమానో అహ్నామ్ భువనేష్వ్ అర్పితః |
  హరిర్ ఘృతస్నుః సుదృశీకో అర్ణవో జ్యోతీరథః పవతే రాయ ఓక్యః || 9-086-45

  అసర్జి స్కమ్భో దివ ఉద్యతో మదః పరి త్రిధాతుర్ భువనాన్య్ అర్షతి |
  అంశుం రిహన్తి మతయః పనిప్నతం గిరా యది నిర్ణిజమ్ ఋగ్మిణో యయుః || 9-086-46

  ప్ర తే ధారా అత్య్ అణ్వాని మేష్యః పునానస్య సంయతో యన్తి రంహయః |
  యద్ గోభిర్ ఇన్దో చమ్వోః సమజ్యస ఆ సువానః సోమ కలశేషు సీదసి || 9-086-47

  పవస్వ సోమ క్రతువిన్ న ఉక్థ్యో ऽవ్యో వారే పరి ధావ మధు ప్రియమ్ |
  జహి విశ్వాన్ రక్షస ఇన్దో అత్రిణో బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 9-086-48