ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 85)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రాయ సోమ సుషుతః పరి స్రవాపామీవా భవతు రక్షసా సహ |
  మా తే రసస్య మత్సత ద్వయావినో ద్రవిణస్వన్త ఇహ సన్త్వ్ ఇన్దవః || 9-085-01

  అస్మాన్ సమర్యే పవమాన చోదయ దక్షో దేవానామ్ అసి హి ప్రియో మదః |
  జహి శత్రూఅభ్య్ ఆ భన్దనాయతః పిబేన్ద్ర సోమమ్ అవ నో మృధో జహి || 9-085-02

  అదబ్ధ ఇన్దో పవసే మదిన్తమ ఆత్మేన్ద్రస్య భవసి ధాసిర్ ఉత్తమః |
  అభి స్వరన్తి బహవో మనీషిణో రాజానమ్ అస్య భువనస్య నింసతే || 9-085-03

  సహస్రణీథః శతధారో అద్భుత ఇన్ద్రాయేన్దుః పవతే కామ్యమ్ మధు |
  జయన్ క్షేత్రమ్ అభ్య్ అర్షా జయన్న్ అప ఉరుం నో గాతుం కృణు సోమ మీఢ్వః || 9-085-04

  కనిక్రదత్ కలశే గోభిర్ అజ్యసే వ్య్ అవ్యయం సమయా వారమ్ అర్షసి |
  మర్మృజ్యమానో అత్యో న సానసిర్ ఇన్ద్రస్య సోమ జఠరే సమ్ అక్షరః || 9-085-05

  స్వాదుః పవస్వ దివ్యాయ జన్మనే స్వాదుర్ ఇన్ద్రాయ సుహవీతునామ్నే |
  స్వాదుర్ మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే బృహస్పతయే మధుమాఅదాభ్యః || 9-085-06

  అత్యమ్ మృజన్తి కలశే దశ క్షిపః ప్ర విప్రాణామ్ మతయో వాచ ఈరతే |
  పవమానా అభ్య్ అర్షన్తి సుష్టుతిమ్ ఏన్ద్రం విశన్తి మదిరాస ఇన్దవః || 9-085-07

  పవమానో అభ్య్ అర్షా సువీర్యమ్ ఉర్వీం గవ్యూతిమ్ మహి శర్మ సప్రథః |
  మాకిర్ నో అస్య పరిషూతిర్ ఈశతేన్దో జయేమ త్వయా ధనం-ధనమ్ || 9-085-08

  అధి ద్యామ్ అస్థాద్ వృషభో విచక్షణో ऽరూరుచద్ వి దివో రోచనా కవిః |
  రాజా పవిత్రమ్ అత్య్ ఏతి రోరువద్ దివః పీయూషం దుహతే నృచక్షసః || 9-085-09

  దివో నాకే మధుజిహ్వా అసశ్చతో వేనా దుహన్త్య్ ఉక్షణం గిరిష్ఠామ్ |
  అప్సు ద్రప్సం వావృధానం సముద్ర ఆ సిన్ధోర్ ఊర్మా మధుమన్తమ్ పవిత్ర ఆ || 9-085-10

  నాకే సుపర్ణమ్ ఉపపప్తివాంసం గిరో వేనానామ్ అకృపన్త పూర్వీః |
  శిశుం రిహన్తి మతయః పనిప్నతం హిరణ్యయం శకునం క్షామణి స్థామ్ || 9-085-11

  ఊర్ధ్వో గన్ధర్వో అధి నాకే అస్థాద్ విశ్వా రూపా ప్రతిచక్షాణో అస్య |
  భానుః శుక్రేణ శోచిషా వ్య్ అద్యౌత్ ప్రారూరుచద్ రోదసీ మాతరా శుచిః || 9-085-12