ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 84)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పవస్వ దేవమాదనో విచర్షణిర్ అప్సా ఇన్ద్రాయ వరుణాయ వాయవే |
  కృధీ నో అద్య వరివః స్వస్తిమద్ ఉరుక్షితౌ గృణీహి దైవ్యం జనమ్ || 9-084-01

  ఆ యస్ తస్థౌ భువనాన్య్ అమర్త్యో విశ్వాని సోమః పరి తాన్య్ అర్షతి |
  కృణ్వన్ సంచృతం విచృతమ్ అభిష్టయ ఇన్దుః సిషక్త్య్ ఉషసం న సూర్యః || 9-084-02

  ఆ యో గోభిః సృజ్యత ఓషధీష్వ్ ఆ దేవానాం సుమ్న ఇషయన్న్ ఉపావసుః |
  ఆ విద్యుతా పవతే ధారయా సుత ఇన్ద్రం సోమో మాదయన్ దైవ్యం జనమ్ || 9-084-03

  ఏష స్య సోమః పవతే సహస్రజిద్ ధిన్వానో వాచమ్ ఇషిరామ్ ఉషర్బుధమ్ |
  ఇన్దుః సముద్రమ్ ఉద్ ఇయర్తి వాయుభిర్ ఏన్ద్రస్య హార్ది కలశేషు సీదతి || 9-084-04

  అభి త్యం గావః పయసా పయోవృధం సోమం శ్రీణన్తి మతిభిః స్వర్విదమ్ |
  ధనంజయః పవతే కృత్వ్యో రసో విప్రః కవిః కావ్యేనా స్వర్చనాః || 9-084-05