ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 87)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర తు ద్రవ పరి కోశం ని షీద నృభిః పునానో అభి వాజమ్ అర్ష |
  అశ్వం న త్వా వాజినమ్ మర్జయన్తో ऽచ్ఛా బర్హీ రశనాభిర్ నయన్తి || 9-087-01

  స్వాయుధః పవతే దేవ ఇన్దుర్ అశస్తిహా వృజనం రక్షమాణః |
  పితా దేవానాం జనితా సుదక్షో విష్టమ్భో దివో ధరుణః పృథివ్యాః || 9-087-02

  ఋషిర్ విప్రః పురతా జనానామ్ ఋభుర్ ధీర ఉశనా కావ్యేన |
  స చిద్ వివేద నిహితం యద్ ఆసామ్ అపీచ్యం గుహ్యం నామ గోనామ్ || 9-087-03

  ఏష స్య తే మధుమాఇన్ద్ర సోమో వృషా వృష్ణే పరి పవిత్రే అక్షాః |
  సహస్రసాః శతసా భూరిదావా శశ్వత్తమమ్ బర్హిర్ ఆ వాజ్య్ అస్థాత్ || 9-087-04

  ఏతే సోమా అభి గవ్యా సహస్రా మహే వాజాయామృతాయ శ్రవాంసి |
  పవిత్రేభిః పవమానా అసృగ్రఞ్ ఛ్రవస్యవో న పృతనాజో అత్యాః || 9-087-05

  పరి హి ష్మా పురుహూతో జనానాం విశ్వాసరద్ భోజనా పూయమానః |
  అథా భర శ్యేనభృత ప్రయాంసి రయిం తుఞ్జానో అభి వాజమ్ అర్ష || 9-087-06

  ఏష సువానః పరి సోమః పవిత్రే సర్గో న సృష్టో అదధావద్ అర్వా |
  తిగ్మే శిశానో మహిషో న శృఙ్గే గా గవ్యన్న్ అభి శూరో న సత్వా || 9-087-07

  ఏషా యయౌ పరమాద్ అన్తర్ అద్రేః కూచిత్ సతీర్ ఊర్వే గా వివేద |
  దివో న విద్యుత్ స్తనయన్త్య్ అభ్రైః సోమస్య తే పవత ఇన్ద్ర ధారా || 9-087-08

  ఉత స్మ రాశిమ్ పరి యాసి గోనామ్ ఇన్ద్రేణ సోమ సరథమ్ పునానః |
  పూర్వీర్ ఇషో బృహతీర్ జీరదానో శిక్షా శచీవస్ తవ తా ఉపష్టుత్ || 9-087-09