ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 81)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర సోమస్య పవమానస్యోర్మయ ఇన్ద్రస్య యన్తి జఠరం సుపేశసః |
  దధ్నా యద్ ఈమ్ ఉన్నీతా యశసా గవాం దానాయ శూరమ్ ఉదమన్దిషుః సుతాః || 9-081-01

  అచ్ఛా హి సోమః కలశాఅసిష్యదద్ అత్యో న వోళ్హా రఘువర్తనిర్ వృషా |
  అథా దేవానామ్ ఉభయస్య జన్మనో విద్వాఅశ్నోత్య్ అముత ఇతశ్ చ యత్ || 9-081-02

  ఆ నః సోమ పవమానః కిరా వస్వ్ ఇన్దో భవ మఘవా రాధసో మహః |
  శిక్షా వయోధో వసవే సు చేతునా మా నో గయమ్ ఆరే అస్మత్ పరా సిచః || 9-081-03

  ఆ నః పూషా పవమానః సురాతయో మిత్రో గచ్ఛన్తు వరుణః సజోషసః |
  బృహస్పతిర్ మరుతో వాయుర్ అశ్వినా త్వష్టా సవితా సుయమా సరస్వతీ || 9-081-04

  ఉభే ద్యావాపృథివీ విశ్వమిన్వే అర్యమా దేవో అదితిర్ విధాతా |
  భగో నృశంస ఉర్వ్ అన్తరిక్షం విశ్వే దేవాః పవమానం జుషన్త || 9-081-05