ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 82)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అసావి సోమో అరుషో వృషా హరీ రాజేవ దస్మో అభి గా అచిక్రదత్ |
  పునానో వారమ్ పర్య్ ఏత్య్ అవ్యయం శ్యేనో న యోనిం ఘృతవన్తమ్ ఆసదమ్ || 9-082-01

  కవిర్ వేధస్యా పర్య్ ఏషి మాహినమ్ అత్యో న మృష్టో అభి వాజమ్ అర్షసి |
  అపసేధన్ దురితా సోమ మృళయ ఘృతం వసానః పరి యాసి నిర్ణిజమ్ || 9-082-02

  పర్జన్యః పితా మహిషస్య పర్ణినో నాభా పృథివ్యా గిరిషు క్షయం దధే |
  స్వసార ఆపో అభి గా ఉతాసరన్ సం గ్రావభిర్ నసతే వీతే అధ్వరే || 9-082-03

  జాయేవ పత్యావ్ అధి శేవ మంహసే పజ్రాయా గర్భ శృణుహి బ్రవీమి తే |
  అన్తర్ వాణీషు ప్ర చరా సు జీవసే ऽనిన్ద్యో వృజనే సోమ జాగృహి || 9-082-04

  యథా పూర్వేభ్యః శతసా అమృధ్రః సహస్రసాః పర్యయా వాజమ్ ఇన్దో |
  ఏవా పవస్వ సువితాయ నవ్యసే తవ వ్రతమ్ అన్వ్ ఆపః సచన్తే || 9-082-05