ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 80)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సోమస్య ధారా పవతే నృచక్షస ఋతేన దేవాన్ హవతే దివస్ పరి |
  బృహస్పతే రవథేనా వి దిద్యుతే సముద్రాసో న సవనాని వివ్యచుః || 9-080-01

  యం త్వా వాజిన్న్ అఘ్న్యా అభ్య్ అనూషతాయోహతం యోనిమ్ ఆ రోహసి ద్యుమాన్ |
  మఘోనామ్ ఆయుః ప్రతిరన్ మహి శ్రవ ఇన్ద్రాయ సోమ పవసే వృషా మదః || 9-080-02

  ఏన్ద్రస్య కుక్షా పవతే మదిన్తమ ఊర్జం వసానః శ్రవసే సుమఙ్గలః |
  ప్రత్యఙ్ స విశ్వా భువనాభి పప్రథే క్రీళన్ హరిర్ అత్యః స్యన్దతే వృషా || 9-080-03

  తం త్వా దేవేభ్యో మధుమత్తమం నరః సహస్రధారం దుహతే దశ క్షిపః |
  నృభిః సోమ ప్రచ్యుతో గ్రావభిః సుతో విశ్వాన్ దేవాఆ పవస్వా సహస్రజిత్ || 9-080-04

  తం త్వా హస్తినో మధుమన్తమ్ అద్రిభిర్ దుహన్త్య్ అప్సు వృషభం దశ క్షిపః |
  ఇన్ద్రం సోమ మాదయన్ దైవ్యం జనం సిన్ధోర్ ఇవోర్మిః పవమానో అర్షసి || 9-080-05