ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 79)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అచోదసో నో ధన్వన్త్వ్ ఇన్దవః ప్ర సువానాసో బృహద్దివేషు హరయః |
  వి చ నశన్ న ఇషో అరాతయో ऽర్యో నశన్త సనిషన్త నో ధియః || 9-079-01

  ప్ర ణో ధన్వన్త్వ్ ఇన్దవో మదచ్యుతో ధనా వా యేభిర్ అర్వతో జునీమసి |
  తిరో మర్తస్య కస్య చిత్ పరిహ్వృతిం వయం ధనాని విశ్వధా భరేమహి || 9-079-02

  ఉత స్వస్యా అరాత్యా అరిర్ హి ష ఉతాన్యస్యా అరాత్యా వృకో హి షః |
  ధన్వన్ న తృష్ణా సమ్ అరీత తాఅభి సోమ జహి పవమాన దురాధ్యః || 9-079-03

  దివి తే నాభా పరమో య ఆదదే పృథివ్యాస్ తే రురుహుః సానవి క్షిపః |
  అద్రయస్ త్వా బప్సతి గోర్ అధి త్వచ్య్ అప్సు త్వా హస్తైర్ దుదుహుర్ మనీషిణః || 9-079-04

  ఏవా త ఇన్దో సుభ్వం సుపేశసం రసం తుఞ్జన్తి ప్రథమా అభిశ్రియః |
  నిదం-నిదమ్ పవమాన ని తారిష ఆవిస్ తే శుష్మో భవతు ప్రియో మదః || 9-079-05