ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 78)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర రాజా వాచం జనయన్న్ అసిష్యదద్ అపో వసానో అభి గా ఇయక్షతి |
  గృభ్ణాతి రిప్రమ్ అవిర్ అస్య తాన్వా శుద్ధో దేవానామ్ ఉప యాతి నిష్కృతమ్ || 9-078-01

  ఇన్ద్రాయ సోమ పరి షిచ్యసే నృభిర్ నృచక్షా ఊర్మిః కవిర్ అజ్యసే వనే |
  పూర్వీర్ హి తే స్రుతయః సన్తి యాతవే సహస్రమ్ అశ్వా హరయశ్ చమూషదః || 9-078-02

  సముద్రియా అప్సరసో మనీషిణమ్ ఆసీనా అన్తర్ అభి సోమమ్ అక్షరన్ |
  తా ఈం హిన్వన్తి హర్మ్యస్య సక్షణిం యాచన్తే సుమ్నమ్ పవమానమ్ అక్షితమ్ || 9-078-03

  గోజిన్ నః సోమో రథజిద్ ధిరణ్యజిత్ స్వర్జిద్ అబ్జిత్ పవతే సహస్రజిత్ |
  యం దేవాసశ్ చక్రిరే పీతయే మదం స్వాదిష్ఠం ద్రప్సమ్ అరుణమ్ మయోభువమ్ || 9-078-04

  ఏతాని సోమ పవమానో అస్మయుః సత్యాని కృణ్వన్ ద్రవిణాన్య్ అర్షసి |
  జహి శత్రుమ్ అన్తికే దూరకే చ య ఉర్వీం గవ్యూతిమ్ అభయం చ నస్ కృధి || 9-078-05