ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 77)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏష ప్ర కోశే మధుమాఅచిక్రదద్ ఇన్ద్రస్య వజ్రో వపుషో వపుష్టరః |
  అభీమ్ ఋతస్య సుదుఘా ఘృతశ్చుతో వాశ్రా అర్షన్తి పయసేవ ధేనవః || 9-077-01

  స పూర్వ్యః పవతే యం దివస్ పరి శ్యేనో మథాయద్ ఇషితస్ తిరో రజః |
  స మధ్వ ఆ యువతే వేవిజాన ఇత్ కృశానోర్ అస్తుర్ మనసాహ బిభ్యుషా || 9-077-02

  తే నః పూర్వాస ఉపరాస ఇన్దవో మహే వాజాయ ధన్వన్తు గోమతే |
  ఈక్షేణ్యాసో అహ్యో న చారవో బ్రహ్మ-బ్రహ్మ యే జుజుషుర్ హవిర్-హవిః || 9-077-03

  అయం నో విద్వాన్ వనవద్ వనుష్యత ఇన్దుః సత్రాచా మనసా పురుష్టుతః |
  ఇనస్య యః సదనే గర్భమ్ ఆదధే గవామ్ ఉరుబ్జమ్ అభ్య్ అర్షతి వ్రజమ్ || 9-077-04

  చక్రిర్ దివః పవతే కృత్వ్యో రసో మహాఅదబ్ధో వరుణో హురుగ్ యతే |
  అసావి మిత్రో వృజనేషు యజ్ఞియో ऽత్యో న యూథే వృషయుః కనిక్రదత్ || 9-077-05