ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 76)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ధర్తా దివః పవతే కృత్వ్యో రసో దక్షో దేవానామ్ అనుమాద్యో నృభిః |
  హరిః సృజానో అత్యో న సత్వభిర్ వృథా పాజాంసి కృణుతే నదీష్వ్ ఆ || 9-076-01

  శూరో న ధత్త ఆయుధా గభస్త్యోః స్వః సిషాసన్ రథిరో గవిష్టిషు |
  ఇన్ద్రస్య శుష్మమ్ ఈరయన్న్ అపస్యుభిర్ ఇన్దుర్ హిన్వానో అజ్యతే మనీషిభిః || 9-076-02

  ఇన్ద్రస్య సోమ పవమాన ఊర్మిణా తవిష్యమాణో జఠరేష్వ్ ఆ విశ |
  ప్ర ణః పిన్వ విద్యుద్ అభ్రేవ రోదసీ ధియా న వాజాఉప మాసి శశ్వతః || 9-076-03

  విశ్వస్య రాజా పవతే స్వర్దృశ ఋతస్య ధీతిమ్ ఋషిషాళ్ అవీవశత్ |
  యః సూర్యస్యాసిరేణ మృజ్యతే పితా మతీనామ్ అసమష్టకావ్యః || 9-076-04

  వృషేవ యూథా పరి కోశమ్ అర్షస్య్ అపామ్ ఉపస్థే వృషభః కనిక్రదత్ |
  స ఇన్ద్రాయ పవసే మత్సరిన్తమో యథా జేషామ సమిథే త్వోతయః || 9-076-05