ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 75)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అభి ప్రియాణి పవతే చనోహితో నామాని యహ్వో అధి యేషు వర్ధతే |
  ఆ సూర్యస్య బృహతో బృహన్న్ అధి రథం విష్వఞ్చమ్ అరుహద్ విచక్షణః || 9-075-01

  ఋతస్య జిహ్వా పవతే మధు ప్రియం వక్తా పతిర్ ధియో అస్యా అదాభ్యః |
  దధాతి పుత్రః పిత్రోర్ అపీచ్యం నామ తృతీయమ్ అధి రోచనే దివః || 9-075-02

  అవ ద్యుతానః కలశాఅచిక్రదన్ నృభిర్ యేమానః కోశ ఆ హిరణ్యయే |
  అభీమ్ ఋతస్య దోహనా అనూషతాధి త్రిపృష్ఠ ఉషసో వి రాజతి || 9-075-03

  అద్రిభిః సుతో మతిభిశ్ చనోహితః ప్రరోచయన్ రోదసీ మాతరా శుచిః |
  రోమాణ్య్ అవ్యా సమయా వి ధావతి మధోర్ ధారా పిన్వమానా దివే-దివే || 9-075-04

  పరి సోమ ప్ర ధన్వా స్వస్తయే నృభిః పునానో అభి వాసయాశిరమ్ |
  యే తే మదా ఆహనసో విహాయసస్ తేభిర్ ఇన్ద్రం చోదయ దాతవే మఘమ్ || 9-075-05