ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 74)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  శిశుర్ న జాతో ऽవ చక్రదద్ వనే స్వర్ యద్ వాజ్య్ అరుషః సిషాసతి |
  దివో రేతసా సచతే పయోవృధా తమ్ ఈమహే సుమతీ శర్మ సప్రథః || 9-074-01

  దివో య స్కమ్భో ధరుణః స్వాతత ఆపూర్ణో అంశుః పర్యేతి విశ్వతః |
  సేమే మహీ రోదసీ యక్షద్ ఆవృతా సమీచీనే దాధార సమ్ ఇషః కవిః || 9-074-02

  మహి ప్సరః సుకృతం సోమ్యమ్ మధూర్వీ గవ్యూతిర్ అదితేర్ ఋతం యతే |
  ఈశే యో వృష్టేర్ ఇత ఉస్రియో వృషాపాం నేతా య ఇతౌతిర్ ఋగ్మియః || 9-074-03

  ఆత్మన్వన్ నభో దుహ్యతే ఘృతమ్ పయ ఋతస్య నాభిర్ అమృతం వి జాయతే |
  సమీచీనాః సుదానవః ప్రీణన్తి తం నరో హితమ్ అవ మేహన్తి పేరవః || 9-074-04

  అరావీద్ అంశుః సచమాన ఊర్మిణా దేవావ్యమ్ మనుషే పిన్వతి త్వచమ్ |
  దధాతి గర్భమ్ అదితేర్ ఉపస్థ ఆ యేన తోకం చ తనయం చ ధామహే || 9-074-05

  సహస్రధారే ऽవ తా అసశ్చతస్ తృతీయే సన్తు రజసి ప్రజావతీః |
  చతస్రో నాభో నిహితా అవో దివో హవిర్ భరన్త్య్ అమృతం ఘృతశ్చుతః || 9-074-06

  శ్వేతం రూపం కృణుతే యత్ సిషాసతి సోమో మీఢ్వాఅసురో వేద భూమనః |
  ధియా శమీ సచతే సేమ్ అభి ప్రవద్ దివస్ కవన్ధమ్ అవ దర్షద్ ఉద్రిణమ్ || 9-074-07

  అధ శ్వేతం కలశం గోభిర్ అక్తం కార్ష్మన్న్ ఆ వాజ్య్ అక్రమీత్ ససవాన్ |
  ఆ హిన్విరే మనసా దేవయన్తః కక్షీవతే శతహిమాయ గోనామ్ || 9-074-08

  అద్భిః సోమ పపృచానస్య తే రసో ऽవ్యో వారం వి పవమాన ధావతి |
  స మృజ్యమానః కవిభిర్ మదిన్తమ స్వదస్వేన్ద్రాయ పవమాన పీతయే || 9-074-09