ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 73)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  స్రక్వే ద్రప్సస్య ధమతః సమ్ అస్వరన్న్ ఋతస్య యోనా సమ్ అరన్త నాభయః |
  త్రీన్ స మూర్ధ్నో అసురశ్ చక్ర ఆరభే సత్యస్య నావః సుకృతమ్ అపీపరన్ || 9-073-01

  సమ్యక్ సమ్యఞ్చో మహిషా అహేషత సిన్ధోర్ ఊర్మావ్ అధి వేనా అవీవిపన్ |
  మధోర్ ధారాభిర్ జనయన్తో అర్కమ్ ఇత్ ప్రియామ్ ఇన్ద్రస్య తన్వమ్ అవీవృధన్ || 9-073-02

  పవిత్రవన్తః పరి వాచమ్ ఆసతే పితైషామ్ ప్రత్నో అభి రక్షతి వ్రతమ్ |
  మహః సముద్రం వరుణస్ తిరో దధే ధీరా ఇచ్ ఛేకుర్ ధరుణేష్వ్ ఆరభమ్ || 9-073-03

  సహస్రధారే ऽవ తే సమ్ అస్వరన్ దివో నాకే మధుజిహ్వా అసశ్చతః |
  అస్య స్పశో న ని మిషన్తి భూర్ణయః పదే-పదే పాశినః సన్తి సేతవః || 9-073-04

  పితుర్ మాతుర్ అధ్య్ ఆ యే సమస్వరన్న్ ఋచా శోచన్తః సందహన్తో అవ్రతాన్ |
  ఇన్ద్రద్విష్టామ్ అప ధమన్తి మాయయా త్వచమ్ అసిక్నీమ్ భూమనో దివస్ పరి || 9-073-05

  ప్రత్నాన్ మానాద్ అధ్య్ ఆ యే సమస్వరఞ్ ఛ్లోకయన్త్రాసో రభసస్య మన్తవః |
  అపానక్షాసో బధిరా అహాసత ఋతస్య పన్థాం న తరన్తి దుష్కృతః || 9-073-06

  సహస్రధారే వితతే పవిత్ర ఆ వాచమ్ పునన్తి కవయో మనీషిణః |
  రుద్రాస ఏషామ్ ఇషిరాసో అద్రుహ స్పశః స్వఞ్చః సుదృశో నృచక్షసః || 9-073-07

  ఋతస్య గోపా న దభాయ సుక్రతుస్ త్రీ ష పవిత్రా హృద్య్ అన్తర్ ఆ దధే |
  విద్వాన్ స విశ్వా భువనాభి పశ్యత్య్ అవాజుష్టాన్ విధ్యతి కర్తే అవ్రతాన్ || 9-073-08

  ఋతస్య తన్తుర్ వితతః పవిత్ర ఆ జిహ్వాయా అగ్రే వరుణస్య మాయయా |
  ధీరాశ్ చిత్ తత్ సమినక్షన్త ఆశతాత్రా కర్తమ్ అవ పదాత్య్ అప్రభుః || 9-073-09