ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 72)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  హరిమ్ మృజన్త్య్ అరుషో న యుజ్యతే సం ధేనుభిః కలశే సోమో అజ్యతే |
  ఉద్ వాచమ్ ఈరయతి హిన్వతే మతీ పురుష్టుతస్య కతి చిత్ పరిప్రియః || 9-072-01

  సాకం వదన్తి బహవో మనీషిణ ఇన్ద్రస్య సోమం జఠరే యద్ ఆదుహుః |
  యదీ మృజన్తి సుగభస్తయో నరః సనీళాభిర్ దశభిః కామ్యమ్ మధు || 9-072-02

  అరమమాణో అత్య్ ఏతి గా అభి సూర్యస్య ప్రియం దుహితుస్ తిరో రవమ్ |
  అన్వ్ అస్మై జోషమ్ అభరద్ వినంగృసః సం ద్వయీభిః స్వసృభిః క్షేతి జామిభిః || 9-072-03

  నృధూతో అద్రిషుతో బర్హిషి ప్రియః పతిర్ గవామ్ ప్రదివ ఇన్దుర్ ఋత్వియః |
  పురంధివాన్ మనుషో యజ్ఞసాధనః శుచిర్ ధియా పవతే సోమ ఇన్ద్ర తే || 9-072-04

  నృబాహుభ్యాం చోదితో ధారయా సుతో ऽనుష్వధమ్ పవతే సోమ ఇన్ద్ర తే |
  ఆప్రాః క్రతూన్ సమ్ అజైర్ అధ్వరే మతీర్ వేర్ న ద్రుషచ్ చమ్వోర్ ఆసదద్ ధరిః || 9-072-05

  అంశుం దుహన్తి స్తనయన్తమ్ అక్షితం కవిం కవయో ऽపసో మనీషిణః |
  సమ్ ఈ గావో మతయో యన్తి సంయత ఋతస్య యోనా సదనే పునర్భువః || 9-072-06

  నాభా పృథివ్యా ధరుణో మహో దివో ऽపామ్ ఊర్మౌ సిన్ధుష్వ్ అన్తర్ ఉక్షితః |
  ఇన్ద్రస్య వజ్రో వృషభో విభూవసుః సోమో హృదే పవతే చారు మత్సరః || 9-072-07

  స తూ పవస్వ పరి పార్థివం రజ స్తోత్రే శిక్షన్న్ ఆధూన్వతే చ సుక్రతో |
  మా నో నిర్ భాగ్ వసునః సాదనస్పృశో రయిమ్ పిశఙ్గమ్ బహులం వసీమహి || 9-072-08

  ఆ తూ న ఇన్దో శతదాత్వ్ అశ్వ్యం సహస్రదాతు పశుమద్ ధిరణ్యవత్ |
  ఉప మాస్వ బృహతీ రేవతీర్ ఇషో ऽధి స్తోత్రస్య పవమాన నో గహి || 9-072-09