ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 71)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ దక్షిణా సృజ్యతే శుష్మ్య్ ఆసదం వేతి ద్రుహో రక్షసః పాతి జాగృవిః |
  హరిర్ ఓపశం కృణుతే నభస్ పయ ఉపస్తిరే చమ్వోర్ బ్రహ్మ నిర్ణిజే || 9-071-01

  ప్ర కృష్టిహేవ శూష ఏతి రోరువద్ అసుర్యం వర్ణం ని రిణీతే అస్య తమ్ |
  జహాతి వవ్రిమ్ పితుర్ ఏతి నిష్కృతమ్ ఉపప్రుతం కృణుతే నిర్ణిజం తనా || 9-071-02

  అద్రిభిః సుతః పవతే గభస్త్యోర్ వృషాయతే నభసా వేపతే మతీ |
  స మోదతే నసతే సాధతే గిరా నేనిక్తే అప్సు యజతే పరీమణి || 9-071-03

  పరి ద్యుక్షం సహసః పర్వతావృధమ్ మధ్వః సిఞ్చన్తి హర్మ్యస్య సక్షణిమ్ |
  ఆ యస్మిన్ గావః సుహుతాద ఊధని మూర్ధఞ్ ఛ్రీణన్త్య్ అగ్రియం వరీమభిః || 9-071-04

  సమ్ ఈ రథం న భురిజోర్ అహేషత దశ స్వసారో అదితేర్ ఉపస్థ ఆ |
  జిగాద్ ఉప జ్రయతి గోర్ అపీచ్యమ్ పదం యద్ అస్య మతుథా అజీజనన్ || 9-071-05

  శ్యేనో న యోనిం సదనం ధియా కృతం హిరణ్యయమ్ ఆసదం దేవ ఏషతి |
  ఏ రిణన్తి బర్హిషి ప్రియం గిరాశ్వో న దేవాఅప్య్ ఏతి యజ్ఞియః || 9-071-06

  పరా వ్యక్తో అరుషో దివః కవిర్ వృషా త్రిపృష్ఠో అనవిష్ట గా అభి |
  సహస్రణీతిర్ యతిః పరాయతీ రేభో న పూర్వీర్ ఉషసో వి రాజతి || 9-071-07

  త్వేషం రూపం కృణుతే వర్ణో అస్య స యత్రాశయత్ సమృతా సేధతి స్రిధః |
  అప్సా యాతి స్వధయా దైవ్యం జనం సం సుష్టుతీ నసతే సం గోగ్రయా || 9-071-08

  ఉక్షేవ యూథా పరియన్న్ అరావీద్ అధి త్విషీర్ అధిత సూర్యస్య |
  దివ్యః సుపర్ణో ऽవ చక్షత క్షాం సోమః పరి క్రతునా పశ్యతే జాః || 9-071-09