ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 70)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్రిర్ అస్మై సప్త ధేనవో దుదుహ్రే సత్యామ్ ఆశిరమ్ పూర్వ్యే వ్యోమని |
  చత్వార్య్ అన్యా భువనాని నిర్ణిజే చారూణి చక్రే యద్ ఋతైర్ అవర్ధత || 9-070-01

  స భిక్షమాణో అమృతస్య చారుణ ఉభే ద్యావా కావ్యేనా వి శశ్రథే |
  తేజిష్ఠా అపో మంహనా పరి వ్యత యదీ దేవస్య శ్రవసా సదో విదుః || 9-070-02

  తే అస్య సన్తు కేతవో ऽమృత్యవో ऽదాభ్యాసో జనుషీ ఉభే అను |
  యేభిర్ నృమ్ణా చ దేవ్యా చ పునత ఆద్ ఇద్ రాజానమ్ మననా అగృభ్ణత || 9-070-03

  స మృజ్యమానో దశభిః సుకర్మభిః ప్ర మధ్యమాసు మాతృషు ప్రమే సచా |
  వ్రతాని పానో అమృతస్య చారుణ ఉభే నృచక్షా అను పశ్యతే విశౌ || 9-070-04

  స మర్మృజాన ఇన్ద్రియాయ ధాయస ఓభే అన్తా రోదసీ హర్షతే హితః |
  వృషా శుష్మేణ బాధతే వి దుర్మతీర్ ఆదేదిశానః శర్యహేవ శురుధః || 9-070-05

  స మాతరా న దదృశాన ఉస్రియో నానదద్ ఏతి మరుతామ్ ఇవ స్వనః |
  జానన్న్ ఋతమ్ ప్రథమం యత్ స్వర్ణరమ్ ప్రశస్తయే కమ్ అవృణీత సుక్రతుః || 9-070-06

  రువతి భీమో వృషభస్ తవిష్యయా శృఙ్గే శిశానో హరిణీ విచక్షణః |
  ఆ యోనిం సోమః సుకృతం ని షీదతి గవ్యయీ త్వగ్ భవతి నిర్ణిగ్ అవ్యయీ || 9-070-07

  శుచిః పునానస్ తన్వమ్ అరేపసమ్ అవ్యే హరిర్ న్య్ అధావిష్ట సానవి |
  జుష్టో మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే త్రిధాతు మధు క్రియతే సుకర్మభిః || 9-070-08

  పవస్వ సోమ దేవవీతయే వృషేన్ద్రస్య హార్ది సోమధానమ్ ఆ విశ |
  పురా నో బాధాద్ దురితాతి పారయ క్షేత్రవిద్ ధి దిశ ఆహా విపృచ్ఛతే || 9-070-09

  హితో న సప్తిర్ అభి వాజమ్ అర్షేన్ద్రస్యేన్దో జఠరమ్ ఆ పవస్వ |
  నావా న సిన్ధుమ్ అతి పర్షి విద్వాఞ్ ఛూరో న యుధ్యన్న్ అవ నో నిద స్పః || 9-070-10