ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 69)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇషుర్ న ధన్వన్ ప్రతి ధీయతే మతిర్ వత్సో న మాతుర్ ఉప సర్జ్య్ ఊధని |
  ఉరుధారేవ దుహే అగ్ర ఆయత్య్ అస్య వ్రతేష్వ్ అపి సోమ ఇష్యతే || 9-069-01

  ఉపో మతిః పృచ్యతే సిచ్యతే మధు మన్ద్రాజనీ చోదతే అన్తర్ ఆసని |
  పవమానః సంతనిః ప్రఘ్నతామ్ ఇవ మధుమాన్ ద్రప్సః పరి వారమ్ అర్షతి || 9-069-02

  అవ్యే వధూయుః పవతే పరి త్వచి శ్రథ్నీతే నప్తీర్ అదితేర్ ఋతం యతే |
  హరిర్ అక్రాన్ యజతః సంయతో మదో నృమ్ణా శిశానో మహిషో న శోభతే || 9-069-03

  ఉక్షా మిమాతి ప్రతి యన్తి ధేనవో దేవస్య దేవీర్ ఉప యన్తి నిష్కృతమ్ |
  అత్య్ అక్రమీద్ అర్జునం వారమ్ అవ్యయమ్ అత్కం న నిక్తమ్ పరి సోమో అవ్యత || 9-069-04

  అమృక్తేన రుశతా వాససా హరిర్ అమర్త్యో నిర్ణిజానః పరి వ్యత |
  దివస్ పృష్ఠమ్ బర్హణా నిర్ణిజే కృతోపస్తరణం చమ్వోర్ నభస్మయమ్ || 9-069-05

  సూర్యస్యేవ రశ్మయో ద్రావయిత్నవో మత్సరాసః ప్రసుపః సాకమ్ ఈరతే |
  తన్తుం తతమ్ పరి సర్గాస ఆశవో నేన్ద్రాద్ ఋతే పవతే ధామ కిం చన || 9-069-06

  సిన్ధోర్ ఇవ ప్రవణే నిమ్న ఆశవో వృషచ్యుతా మదాసో గాతుమ్ ఆశత |
  శం నో నివేశే ద్విపదే చతుష్పదే ऽస్మే వాజాః సోమ తిష్ఠన్తు కృష్టయః || 9-069-07

  ఆ నః పవస్వ వసుమద్ ధిరణ్యవద్ అశ్వావద్ గోమద్ యవమత్ సువీర్యమ్ |
  యూయం హి సోమ పితరో మమ స్థన దివో మూర్ధానః ప్రస్థితా వయస్కృతః || 9-069-08

  ఏతే సోమాః పవమానాస ఇన్ద్రం రథా ఇవ ప్ర యయుః సాతిమ్ అచ్ఛ |
  సుతాః పవిత్రమ్ అతి యన్త్య్ అవ్యం హిత్వీ వవ్రిం హరితో వృష్టిమ్ అచ్ఛ || 9-069-09

  ఇన్దవ్ ఇన్ద్రాయ బృహతే పవస్వ సుమృళీకో అనవద్యో రిశాదాః |
  భరా చన్ద్రాణి గృణతే వసూని దేవైర్ ద్యావాపృథివీ ప్రావతం నః || 9-069-10