ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 68)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర దేవమ్ అచ్ఛా మధుమన్త ఇన్దవో ऽసిష్యదన్త గావ ఆ న ధేనవః |
  బర్హిషదో వచనావన్త ఊధభిః పరిస్రుతమ్ ఉస్రియా నిర్ణిజం ధిరే || 9-068-01

  స రోరువద్ అభి పూర్వా అచిక్రదద్ ఉపారుహః శ్రథయన్ స్వాదతే హరిః |
  తిరః పవిత్రమ్ పరియన్న్ ఉరు జ్రయో ని శర్యాణి దధతే దేవ ఆ వరమ్ || 9-068-02

  వి యో మమే యమ్యా సంయతీ మదః సాకంవృధా పయసా పిన్వద్ అక్షితా |
  మహీ అపారే రజసీ వివేవిదద్ అభివ్రజన్న్ అక్షితమ్ పాజ ఆ దదే || 9-068-03

  స మాతరా విచరన్ వాజయన్న్ అపః ప్ర మేధిరః స్వధయా పిన్వతే పదమ్ |
  అంశుర్ యవేన పిపిశే యతో నృభిః సం జామిభిర్ నసతే రక్షతే శిరః || 9-068-04

  సం దక్షేణ మనసా జాయతే కవిర్ ఋతస్య గర్భో నిహితో యమా పరః |
  యూనా హ సన్తా ప్రథమం వి జజ్ఞతుర్ గుహా హితం జనిమ నేమమ్ ఉద్యతమ్ || 9-068-05

  మన్ద్రస్య రూపం వివిదుర్ మనీషిణః శ్యేనో యద్ అన్ధో అభరత్ పరావతః |
  తమ్ మర్జయన్త సువృధం నదీష్వ్ ఆఉశన్తమ్ అంశుమ్ పరియన్తమ్ ఋగ్మియమ్ || 9-068-06

  త్వామ్ మృజన్తి దశ యోషణః సుతం సోమ ఋషిభిర్ మతిభిర్ ధీతిభిర్ హితమ్ |
  అవ్యో వారేభిర్ ఉత దేవహూతిభిర్ నృభిర్ యతో వాజమ్ ఆ దర్షి సాతయే || 9-068-07

  పరిప్రయన్తం వయ్యం సుషంసదం సోమమ్ మనీషా అభ్య్ అనూషత స్తుభః |
  యో ధారయా మధుమాఊర్మిణా దివ ఇయర్తి వాచం రయిషాళ్ అమర్త్యః || 9-068-08

  అయం దివ ఇయర్తి విశ్వమ్ ఆ రజః సోమః పునానః కలశేషు సీదతి |
  అద్భిర్ గోభిర్ మృజ్యతే అద్రిభిః సుతః పునాన ఇన్దుర్ వరివో విదత్ ప్రియమ్ || 9-068-09

  ఏవా నః సోమ పరిషిచ్యమానో వయో దధచ్ చిత్రతమమ్ పవస్వ |
  అద్వేషే ద్యావాపృథివీ హువేమ దేవా ధత్త రయిమ్ అస్మే సువీరమ్ || 9-068-10