ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 67)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వం సోమాసి ధారయుర్ మన్ద్ర ఓజిష్ఠో అధ్వరే |
  పవస్వ మంహయద్రయిః || 9-067-01

  త్వం సుతో నృమాదనో దధన్వాన్ మత్సరిన్తమః |
  ఇన్ద్రాయ సూరిర్ అన్ధసా || 9-067-02

  త్వం సుష్వాణో అద్రిభిర్ అభ్య్ అర్ష కనిక్రదత్ |
  ద్యుమన్తం శుష్మమ్ ఉత్తమమ్ || 9-067-03

  ఇన్దుర్ హిన్వానో అర్షతి తిరో వారాణ్య్ అవ్యయా |
  హరిర్ వాజమ్ అచిక్రదత్ || 9-067-04

  ఇన్దో వ్య్ అవ్యమ్ అర్షసి వి శ్రవాంసి వి సౌభగా |
  వి వాజాన్ సోమ గోమతః || 9-067-05

  ఆ న ఇన్దో శతగ్వినం రయిం గోమన్తమ్ అశ్వినమ్ |
  భరా సోమ సహస్రిణమ్ || 9-067-06

  పవమానాస ఇన్దవస్ తిరః పవిత్రమ్ ఆశవః |
  ఇన్ద్రం యామేభిర్ ఆశత || 9-067-07

  కకుహః సోమ్యో రస ఇన్దుర్ ఇన్ద్రాయ పూర్వ్యః |
  ఆయుః పవత ఆయవే || 9-067-08

  హిన్వన్తి సూరమ్ ఉస్రయః పవమానమ్ మధుశ్చుతమ్ |
  అభి గిరా సమ్ అస్వరన్ || 9-067-09

  అవితా నో అజాశ్వః పూషా యామని-యామని |
  ఆ భక్షత్ కన్యాసు నః || 9-067-10

  అయం సోమః కపర్దినే ఘృతం న పవతే మధు |
  ఆ భక్షత్ కన్యాసు నః || 9-067-11

  అయం త ఆఘృణే సుతో ఘృతం న పవతే శుచి |
  ఆ భక్షత్ కన్యాసు నః || 9-067-12

  వాచో జన్తుః కవీనామ్ పవస్వ సోమ ధారయా |
  దేవేషు రత్నధా అసి || 9-067-13

  ఆ కలశేషు ధావతి శ్యేనో వర్మ వి గాహతే |
  అభి ద్రోణా కనిక్రదత్ || 9-067-14

  పరి ప్ర సోమ తే రసో ऽసర్జి కలశే సుతః |
  శ్యేనో న తక్తో అర్షతి || 9-067-15

  పవస్వ సోమ మన్దయన్న్ ఇన్ద్రాయ మధుమత్తమః || 9-067-16

  అసృగ్రన్ దేవవీతయే వాజయన్తో రథా ఇవ || 9-067-17
  తే సుతాసో మదిన్తమాః శుక్రా వాయుమ్ అసృక్షత || 9-067-18

  గ్రావ్ణా తున్నో అభిష్టుతః పవిత్రం సోమ గచ్ఛసి |
  దధత్ స్తోత్రే సువీర్యమ్ || 9-067-19

  ఏష తున్నో అభిష్టుతః పవిత్రమ్ అతి గాహతే |
  రక్షోహా వారమ్ అవ్యయమ్ || 9-067-20

  యద్ అన్తి యచ్ చ దూరకే భయం విన్దతి మామ్ ఇహ |
  పవమాన వి తజ్ జహి || 9-067-21

  పవమానః సో అద్య నః పవిత్రేణ విచర్షణిః |
  యః పోతా స పునాతు నః || 9-067-22

  యత్ తే పవిత్రమ్ అర్చిష్య్ అగ్నే వితతమ్ అన్తర్ ఆ |
  బ్రహ్మ తేన పునీహి నః || 9-067-23

  యత్ తే పవిత్రమ్ అర్చివద్ అగ్నే తేన పునీహి నః |
  బ్రహ్మసవైః పునీహి నః || 9-067-24

  ఉభాభ్యాం దేవ సవితః పవిత్రేణ సవేన చ |
  మామ్ పునీహి విశ్వతః || 9-067-25

  త్రిభిష్ ట్వం దేవ సవితర్ వర్షిష్ఠైః సోమ ధామభిః |
  అగ్నే దక్షైః పునీహి నః || 9-067-26

  పునన్తు మాం దేవజనాః పునన్తు వసవో ధియా |
  విశ్వే దేవాః పునీత మా జాతవేదః పునీహి మా || 9-067-27

  ప్ర ప్యాయస్వ ప్ర స్యన్దస్వ సోమ విశ్వేభిర్ అంశుభిః |
  దేవేభ్య ఉత్తమం హవిః || 9-067-28

  ఉప ప్రియమ్ పనిప్నతం యువానమ్ ఆహుతీవృధమ్ |
  అగన్మ బిభ్రతో నమః || 9-067-29

  అలాయ్యస్య పరశుర్ ననాశ తమ్ ఆ పవస్వ దేవ సోమ |
  ఆఖుం చిద్ ఏవ దేవ సోమ || 9-067-30

  యః పావమానీర్ అధ్యేత్య్ ఋషిభిః సమ్భృతం రసమ్ |
  సర్వం స పూతమ్ అశ్నాతి స్వదితమ్ మాతరిశ్వనా || 9-067-31

  పావమానీర్ యో అధ్యేత్య్ ఋషిభిః సమ్భృతం రసమ్ |
  తస్మై సరస్వతీ దుహే క్షీరం సర్పిర్ మధూదకమ్ || 9-067-32