ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 66)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పవస్వ విశ్వచర్షణే ऽభి విశ్వాని కావ్యా |
  సఖా సఖిభ్య ఈడ్యః || 9-066-01

  తాభ్యాం విశ్వస్య రాజసి యే పవమాన ధామనీ |
  ప్రతీచీ సోమ తస్థతుః || 9-066-02

  పరి ధామాని యాని తే త్వం సోమాసి విశ్వతః |
  పవమాన ఋతుభిః కవే || 9-066-03

  పవస్వ జనయన్న్ ఇషో ऽభి విశ్వాని వార్యా |
  సఖా సఖిభ్య ఊతయే || 9-066-04

  తవ శుక్రాసో అర్చయో దివస్ పృష్ఠే వి తన్వతే |
  పవిత్రం సోమ ధామభిః || 9-066-05

  తవేమే సప్త సిన్ధవః ప్రశిషం సోమ సిస్రతే |
  తుభ్యం ధావన్తి ధేనవః || 9-066-06

  ప్ర సోమ యాహి ధారయా సుత ఇన్ద్రాయ మత్సరః |
  దధానో అక్షితి శ్రవః || 9-066-07

  సమ్ ఉ త్వా ధీభిర్ అస్వరన్ హిన్వతీః సప్త జామయః |
  విప్రమ్ ఆజా వివస్వతః || 9-066-08

  మృజన్తి త్వా సమ్ అగ్రువో ऽవ్యే జీరావ్ అధి ష్వణి |
  రేభో యద్ అజ్యసే వనే || 9-066-09

  పవమానస్య తే కవే వాజిన్ సర్గా అసృక్షత |
  అర్వన్తో న శ్రవస్యవః || 9-066-10

  అచ్ఛా కోశమ్ మధుశ్చుతమ్ అసృగ్రం వారే అవ్యయే |
  అవావశన్త ధీతయః || 9-066-11

  అచ్ఛా సముద్రమ్ ఇన్దవో ऽస్తం గావో న ధేనవః |
  అగ్మన్న్ ఋతస్య యోనిమ్ ఆ || 9-066-12

  ప్ర ణ ఇన్దో మహే రణ ఆపో అర్షన్తి సిన్ధవః |
  యద్ గోభిర్ వాసయిష్యసే || 9-066-13

  అస్య తే సఖ్యే వయమ్ ఇయక్షన్తస్ త్వోతయః |
  ఇన్దో సఖిత్వమ్ ఉశ్మసి || 9-066-14

  ఆ పవస్వ గవిష్టయే మహే సోమ నృచక్షసే |
  ఏన్ద్రస్య జఠరే విశ || 9-066-15

  మహాఅసి సోమ జ్యేష్ఠ ఉగ్రాణామ్ ఇన్ద ఓజిష్ఠః |
  యుధ్వా సఞ్ ఛశ్వజ్ జిగేథ || 9-066-16

  య ఉగ్రేభ్యశ్ చిద్ ఓజీయాఞ్ ఛూరేభ్యశ్ చిచ్ ఛూరతరః |
  భూరిదాభ్యశ్ చిన్ మంహీయాన్ || 9-066-17

  త్వం సోమ సూర ఏషస్ తోకస్య సాతా తనూనామ్ |
  వృణీమహే సఖ్యాయ వృణీమహే యుజ్యాయ || 9-066-18

  అగ్న ఆయూంషి పవస ఆ సువోర్జమ్ ఇషం చ నః |
  ఆరే బాధస్వ దుచ్ఛునామ్ || 9-066-19

  అగ్నిర్ ఋషిః పవమానః పాఞ్చజన్యః పురోహితః |
  తమ్ ఈమహే మహాగయమ్ || 9-066-20

  అగ్నే పవస్వ స్వపా అస్మే వర్చః సువీర్యమ్ |
  దధద్ రయిమ్ మయి పోషమ్ || 9-066-21

  పవమానో అతి స్రిధో ऽభ్య్ అర్షతి సుష్టుతిమ్ |
  సూరో న విశ్వదర్శతః || 9-066-22

  స మర్మృజాన ఆయుభిః ప్రయస్వాన్ ప్రయసే హితః |
  ఇన్దుర్ అత్యో విచక్షణః || 9-066-23

  పవమాన ఋతమ్ బృహచ్ ఛుక్రం జ్యోతిర్ అజీజనత్ |
  కృష్ణా తమాంసి జఙ్ఘనత్ || 9-066-24

  పవమానస్య జఙ్ఘ్నతో హరేశ్ చన్ద్రా అసృక్షత |
  జీరా అజిరశోచిషః || 9-066-25

  పవమానో రథీతమః శుభ్రేభిః శుభ్రశస్తమః |
  హరిశ్చన్ద్రో మరుద్గణః || 9-066-26

  పవమానో వ్య్ అశ్నవద్ రశ్మిభిర్ వాజసాతమః |
  దధత్ స్తోత్రే సువీర్యమ్ || 9-066-27

  ప్ర సువాన ఇన్దుర్ అక్షాః పవిత్రమ్ అత్య్ అవ్యయమ్ |
  పునాన ఇన్దుర్ ఇన్ద్రమ్ ఆ || 9-066-28

  ఏష సోమో అధి త్వచి గవాం క్రీళత్య్ అద్రిభిః |
  ఇన్ద్రమ్ మదాయ జోహువత్ || 9-066-29

  యస్య తే ద్యుమ్నవత్ పయః పవమానాభృతం దివః |
  తేన నో మృళ జీవసే || 9-066-30