ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 65)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  హిన్వన్తి సూరమ్ ఉస్రయః స్వసారో జామయస్ పతిమ్ |
  మహామ్ ఇన్దుమ్ మహీయువః || 9-065-01

  పవమాన రుచా-రుచా దేవో దేవేభ్యస్ పరి |
  విశ్వా వసూన్య్ ఆ విశ || 9-065-02

  ఆ పవమాన సుష్టుతిం వృష్టిం దేవేభ్యో దువః |
  ఇషే పవస్వ సంయతమ్ || 9-065-03

  వృషా హ్య్ అసి భానునా ద్యుమన్తం త్వా హవామహే |
  పవమాన స్వాధ్యః || 9-065-04

  ఆ పవస్వ సువీర్యమ్ మన్దమానః స్వాయుధ |
  ఇహో ష్వ్ ఐన్దవ్ ఆ గహి || 9-065-05

  యద్ అద్భిః పరిషిచ్యసే మృజ్యమానో గభస్త్యోః |
  ద్రుణా సధస్థమ్ అశ్నుషే || 9-065-06

  ప్ర సోమాయ వ్యశ్వవత్ పవమానాయ గాయత |
  మహే సహస్రచక్షసే || 9-065-07

  యస్య వర్ణమ్ మధుశ్చుతం హరిం హిన్వన్త్య్ అద్రిభిః |
  ఇన్దుమ్ ఇన్ద్రాయ పీతయే || 9-065-08

  తస్య తే వాజినో వయం విశ్వా ధనాని జిగ్యుషః |
  సఖిత్వమ్ ఆ వృణీమహే || 9-065-09

  వృషా పవస్వ ధారయా మరుత్వతే చ మత్సరః |
  విశ్వా దధాన ఓజసా || 9-065-10

  తం త్వా ధర్తారమ్ ఓణ్యోః పవమాన స్వర్దృశమ్ |
  హిన్వే వాజేషు వాజినమ్ || 9-065-11

  అయా చిత్తో విపానయా హరిః పవస్వ ధారయా |
  యుజం వాజేషు చోదయ || 9-065-12

  ఆ న ఇన్దో మహీమ్ ఇషమ్ పవస్వ విశ్వదర్శతః |
  అస్మభ్యం సోమ గాతువిత్ || 9-065-13

  ఆ కలశా అనూషతేన్దో ధారాభిర్ ఓజసా |
  ఏన్ద్రస్య పీతయే విశ || 9-065-14

  యస్య తే మద్యం రసం తీవ్రం దుహన్త్య్ అద్రిభిః |
  స పవస్వాభిమాతిహా || 9-065-15

  రాజా మేధాభిర్ ఈయతే పవమానో మనావ్ అధి |
  అన్తరిక్షేణ యాతవే || 9-065-16

  ఆ న ఇన్దో శతగ్వినం గవామ్ పోషం స్వశ్వ్యమ్ |
  వహా భగత్తిమ్ ఊతయే || 9-065-17

  ఆ నః సోమ సహో జువో రూపం న వర్చసే భర |
  సుష్వాణో దేవవీతయే || 9-065-18

  అర్షా సోమ ద్యుమత్తమో ऽభి ద్రోణాని రోరువత్ |
  సీదఞ్ ఛ్యేనో న యోనిమ్ ఆ || 9-065-19

  అప్సా ఇన్ద్రాయ వాయవే వరుణాయ మరుద్భ్యః |
  సోమో అర్షతి విష్ణవే || 9-065-20

  ఇషం తోకాయ నో దధద్ అస్మభ్యం సోమ విశ్వతః |
  ఆ పవస్వ సహస్రిణమ్ || 9-065-21

  యే సోమాసః పరావతి యే అర్వావతి సున్విరే |
  యే వాదః శర్యణావతి || 9-065-22

  య ఆర్జీకేషు కృత్వసు యే మధ్యే పస్త్యానామ్ |
  యే వా జనేషు పఞ్చసు || 9-065-23

  తే నో వృష్టిం దివస్ పరి పవన్తామ్ ఆ సువీర్యమ్ |
  సువానా దేవాస ఇన్దవః || 9-065-24

  పవతే హర్యతో హరిర్ గృణానో జమదగ్నినా |
  హిన్వానో గోర్ అధి త్వచి || 9-065-25

  ప్ర శుక్రాసో వయోజువో హిన్వానాసో న సప్తయః |
  శ్రీణానా అప్సు మృఞ్జత || 9-065-26

  తం త్వా సుతేష్వ్ ఆభువో హిన్విరే దేవతాతయే |
  స పవస్వానయా రుచా || 9-065-27

  ఆ తే దక్షమ్ మయోభువం వహ్నిమ్ అద్యా వృణీమహే |
  పాన్తమ్ ఆ పురుస్పృహమ్ || 9-065-28

  ఆ మన్ద్రమ్ ఆ వరేణ్యమ్ ఆ విప్రమ్ ఆ మనీషిణమ్ |
  పాన్తమ్ ఆ పురుస్పృహమ్ || 9-065-29

  ఆ రయిమ్ ఆ సుచేతునమ్ ఆ సుక్రతో తనూష్వ్ ఆ |
  పాన్తమ్ ఆ పురుస్పృహమ్ || 9-065-30